13.3.08

(vienti- ja tuontituotteista, mm. Kiinalaisesta indigosta)

Finlands Allmänna Tidning 130, 8.6.1836

S:t Petersburg den 23 Maji (4 Junii.)

H. K. M. har i Nåder ytterligare på tre års tid förlängt den år 1830 först utfärdade och sedermera år 1833 förnyade tillåtelsen, att tullfrit utföra tågwerke af alla flag till utrikes orter.

[...]

En uti Handelstidningen meddelad öfwersigt af exporten ifrån Petersburgs hamn, från seglationens början till den 1 Maji, upplyser, att handeln i år warit wida lifligare än år 1835. Sålunda har man redan i år utfört 125,615 Pud tackjern, 19,635 Pud koppar, 85,948 Pud Hampa, 13,677 Pud Pottasta, 81,415 Pud talg,12,028 Pud ull, o. s. w. — Äfwen ifrån Riga har exporten warit wida större an sistl. år, och wårdet af de intill den 1 Maji derifrån utförda waror beräknas redan till 7,316,340 Rub.

Handelstidningen meddelar likaledes ganska intressanta underrättelser om de lyckliga försök, som i provicrne söder om Caucasus å flere särskilda orter blifwit gjorda med odling af chinesisk indigo (polygonum tinctorium.) Efter 7½ skålpund frön har man erhållit 11 pud frön, hwarmed ytterligare försök i år skola anställas. Emedan man ej kunde förutse, att afkastningen skulle blifwa så riklig, wågade man icke göra några försök att bereda färg, emedan man skulle nödgats för detta ändamål redan i Junii månad helt och hållet uppoffra ett större antal plantor. Indigo säddes öfwerallt wid medlet af April, och tog ingen skada af de starka nattfrosterne, som i grannskapet af Tiflis förstörde en myckenhet trädgårdswäxter och i synnerhet alla plantor af Egyptisk och Brasiliansk bomull. Man har derföre beslutit göra försök med odlingen af Indigo äfwen i Rysslands mellersta och södra provincer. Så widt man hittills kunnat utröna, trifwes denna wårt allrabäst i fuktig mulljord, men deremot blef den ytterst klen i stark lerjord.

[...]

Ei kommentteja :