9.3.08

Fernissa till målareduk, som hindrar spaktlingen att hårdtoka och spjelka från duken

Wiborg 17, 3.3.1857

Fernissa till målareduk, som hindrar spaktlingen att hårdtoka och spjelka från duken, af herrar Bourlet de la Wallée och Garneray. Herr Garneray fich 1851 af Société d'encouragement en prismedalj för ett satt att spaktla målareduk med en fernissa, som alfrig hårdnar så starkt att duken skulle bryta sig, och som vidare har den fordelen att kunna utbredas på huru stor och hvad slags duk (våf) som helst. Den gör duken fullkomligt ogenomtränglig för de färger, som derpå anbringas. Vill man åter att lärgerne till någon del skola tränga in uti duken, så behöfver man blott minska den i fernissan ingående kautschukqvantiteten. Ytterligare fördelar bestå deruti, att en med denna fernissa öfverstruken duk aldrig får några sprickor, att fernissan icke ens med hvassa verktyg kan skiljas från vafven, hvarpå den är struken, att den emotstår bpde luft- och temperaturförändringar och hett vatten, och slutligen att målningar, utförda på denna duk, kunna sammanrullas, utan att brytas eller förderfvas.
Enligt patent, som uppfinnarn fick den 6 Augusti 1849, består fernissan af följande beståndsdelar, visserligen någorlunda ofullstandigt uppgifne, såsom patentinnehafvare vanligen söka att bekrifva sina uppfinningar, för att ingen skall kunna förstå dem.
Piplera ................... 1 del.
Tungspath ................... 1 "
Zinkoxud ................... 1 "
Blyhvitt ................... 1 "
Krita ................... 2 delar.
Fogellim ................... 1 del
Terpentin eller annat hartz ................... 1 "
Upplöst kautschuk ................... 4 delar.
Fet okja ................... 2 "
Växt- eller etherisk olja ................... 4 "
Mineralisk olja ................... 3 "
Djurolja ................... 1 del.

Ei kommentteja :