9.3.08

Försök att bereda hastigt torkande oljefernissa genom borsyrad manganoxidul

Wiborg 17, 3.3.1857

Försök att bereda hastigt torkande oljefernissa genom borsyrad manganoxidul af d:r Schubert. Som d:r Schubert icke kände den metod som Baruel och Jean brukade, utan blott deras uppgift, att oljor erhålla den högsta förmåga att torka genom tillsats af 1 till 1½ tusendedel borsyrad manganoxidul, så uppstallde han för sig följande tre frågor: 1) Skall den borsyrad manganen vara kemiskt ren eller är den användbar i jernhaltigt tillständ? 2) Huru erhålles den bäst? och 3) Huru mycket hastigare torkar den efter denan nya metod beredda fernissan än den på förut vanliga, för bättre ansedda satt tillredda? Härefter började han experimentera. Halfannan tusendedel kemiskt ren borsyrad manganoxidul blef sammanrifven först med en mindre och sedermera med en allt större qvantitet rå linolja och ¼ timme upphettad till icke full kokning. Mangansaltet up, löste sig nästan fullständigt och färgade oljan kastanjebrun. En anstrykning på glas torkade inom 24 timmar. Den klibbade visserligen ännu svagt, men fästade alldeles icke vid fingret, och var färglos. En samtidig anstrykning med kall, med glete och blysocker beredd, linoljefernissa torkade först efter 3 gånger 24 timmar till lika fasthet. En med 1½ tusendedel oren (jernhaltig) borsyrad manganoxidul tillredd linoljefernissa uppnädde likaledes först efter 3 gånger 24 timmar samma fasthet, och en med 4 tusendedelar oren borsyrad manganoxidul beredd linoljefernissa torkade först efter 4 gånger 24 timmars forlopp. Häraf synes att saltets jernhalt uppenbart förhindrar fernissans torkning, hvartore det blir ett oundvikligt vilkor vid beredning af manganoljefernissa, att den borsyrade manganoxidulen är fullkomligt jernfri.

För att erhålla detta salt rent, forskaffar man sig från något chlorkalk-fabrik ett losligt mangansalt eller bereder det genom kokning af brunsten i saltsyra. Den filtrerade lösningen fälles med sodalösning tills ett prof af vätskan med svafvelammonium icke ger svart eller grått utan rent köttfärgadt nederslag. Härefter filtreras vätskan och utfälles het med het boraxlösning; det kaffebruna afslaget tvättas och torkas. Preparatet innehåller visserligen vid het fällning något manganoxud, men detta skadar icke, ty den kalla fällningen försiggär högst langsamt. Att denna metod är ytterst billig synes då man betänker att endast 3 1/5 à 4 1/5 lod erfordras till 100 skålp. olja.

Ei kommentteja :