17.3.08

Tekniskt. Om Anstrykning och färger dertill.


[Tekstissä yllä oleva merkki on korvattu merkillä #]

Wiborg 54, 10.7.1855

(Forts. fr. N:o 53.)

F) Klisterfärger till anstrykning. Wedeke och Romberg uppgifva en sådan blandning, den vi för vår del icke pröfvat, men skola här ordagrannt i öfversättning meddela deras uppgift: "Uti Finland betjenar man sig af en anstrykning till alla sorters trädverk och hvilken fått en viss ryktbarhet; dess ganska egendomliga sammanställning är följande. Densamma består af tre olika blandningar, hvaraf hvarje först måste särskildt tillredas och derefter sammanblandas. Den första blandningen består deruti att man smälter 3# colophonium i 20 # tran, uti hetta. Den andra blandningen beredes genom 10 # rågmjöls sammanblandning med 30 # kallt vatten, till en jemn välling. Den tredje blandningen är en lösning af 4 # zinkvitriol (koppar rök) uti 90 # kokande hett vatten. Äro dessa tre blandningar färdiga så slår man mjöl eller klisterblandningen under ständig omröring till den heta zinkvitriol lösningen och då detta skedt, slås allt till tranen med colophonium; det hela väl och likformigt omblandat. Nu är anstrykningen färdig och utblandas efter behag med rödmylla, jernröd, gul ockra, och så vidare. Denna fernissa fäster väl, bevarar trädet förträffeligen och är uti väder och vind ganska varaktig. Tillsatsen af zinkvictriol afhåller maskarna, som annors skulle först uppäta fernissan och derefter trädet". - Vi hafva förut hvarken sett eller försökt denna blandning, så vi deröfver ingenting kunna yttra. deremot känna vi en god.

Röd anstrykning på byggnader, plank, tak, m. m. efter von Törne. 30 kannor vatten sättes på elden uti en passande gryta och ett stop grön (jern) victriol blandas dertill, samt då der är upplöst 2 kappar rågmjöl i små portioner och under jemn omröring; derefter tillblandas 3 kappar rödfärg och alltsammans får, under ständig omröring, koka minst 1 ½ timmes tid. Då färgen från grytan uttages, hör massan alltid först väl omröras och anstrykningen ske, så het som möjligt. Vanligen är en enda duglig anstrykning härmed tillfyllest, men om man så vill, kunne tvänne anstrykningar ske, som då är ganska nog.

Ett annat sätt att tillreda röd färg med klister är följande: Till hvarje 1000 qvadrat alnar anstrykningsyta, beräknas: 5 stop grön victriol, 3 kapar rågmjöl, 4 skålpund finstött harts och 40 kannor vatten samt ungefär 2 # rödfärg; kokas och omröres i minst 1½ timmes tid.

Ett annat recept lyder: 17 kannor vatten uppkokas och då tillsättes 2 # grön victriol och 1 ½ # finstött harts; sedan desse ingredienser upplöst sig tillblandas 4# råg- eller fint kornmjöl; får under omröring koka och 10 # siktad eller slammad rödfärg inröres i små portioner; sluteligen tillblandas 1 stop linolja; allt får koka i 2 timmar och anstrykes het.

Gul anstrykging på träd: Till 12 # gul ockra tages 1 # finstött harts, 1 # grön voctriol, 1 # lin-hamp- eller fiskolja och 1 Ltt. rågmjöl med 15 kannor vatten. Mjölet vispas först uti en eller par kannor kallt vatten, så det ej klimpar sig, och blandas sedan till det öfriga kokande vattnet, så inröres hartset med öfriga ingredienserna, oljan sist; omröres och kokas 3/4 à 1 timme; anstrykes hett. En annan blandning göres af: 2 kannor vatten, 2 # alunslamm 4 lod gul ockra (köllerfärg), 2 lod stött harts och 2 jungfrur lin- eller hampolja, rågmjöl så mycket att massan blir tjock som välling; kokas väl och påstrykes het. Vill man hafva färgen mera grön, kan ockran utlemnas, vill man åter hafva den mera gul, så ökas portionen ockra. Ett tredje recept är: 25 # alunslamm, 12 kannor mjöl välling, 1 # lim, 2 # finstött harts och 4 # upplöst victriol sammankokas, litet ljusockra efter behag, anstrykes het. Ehuru alunslamm ej gifver någon vacker grön färg har den doch den fördelen att vara billig och väl bevara trädet emot röta. En gul anstrukning som tillika emotstår eld (efter uppgift: 1 2 timmar, och först derefter börjar virket förkolas): Första anstrykningen sker med vatten som blifvit starkt mättadt med pottaska, sedan detta fått torka, förkunnas resten af samma pottaske lösning med tunnt mjölklister och gulockra efter beprödvande; härmed öfverstrykes yttermera 3 à 4 gånger. För att anstryka 60 qvadrat aln med denna färg, erfordnas: 20 # gulockra, 1½ # råg- eller konmjöl, 1 # pottaska och vatten efter behov. Boulard i Lyon säger sig hafva försökt denna blandnings skyddande förmåga emot eld, och reccommenderar den mycket, både utom och inom hus.

G) Lim färger kunna endast begagnas inom hus och äro blott för prydnad. Till limfärg är blyhvitt ej tjenlig, utan god hvit krita. Alla färger som skila anstrykas med limvatten böra först rifvas fina med rent vatten, sedan efter behag utblandas med varmt limvatten, och hela tiden som de anstrykas hpllas varma; detta sker bewvämast om färgburken står uti en kittel eller panna med hett vatten, som ombytes med nytt då det svalnar eller uppvärmes på köks hällen.

H) Salter: anstrykning till förekommande af svamp och röta i träd som ligger i täppt luft, såsom trossbottens syllar, källar trappor af träd, undre sidan af golfbräder och plankor m. m. Den bevaras, om de genast såsom nya ymbigt (flere gånger) bestrykas med stark koksalt-lösning (salt vatten) och enligt Keller: ännu bättre med starka lösningar af blå (koppar) eller grön (jern) victriol. Man har, säger Backlund, exempel på trappsteg af träd i fuktig källare, som blifvit anstrukne med hett victriol vatten, och befunnits fullkomligt oskadade 30 år derefter. Men icke blott i ofvannämnde fall är victriol lösningen ett ypperligt skyddsmedel emot röta, den kan med lika förmån begagnas på bräd och pärttak, trädväggar m. m. Takpärtor eller stickor, blötta uti victriol lösning göras mycket varaktigare både emot röta och antändning af eld. Som denna anstrykning är ibland de möjligast billiga, så kan den lätt efter några års förlopp förnyas, då man märker att regnet urlakat den föregoende anstrykningen.

Gul och blå färg på stenhus: Till hvarje kanna vatten tages 1 # grön (jern) victriol och sedan den smält, blandas victriol vattnet till en förut gjord kalkvälling; ju mera victriol man tager, dess mörkare blir färgen. Med blå (koppar) victriol fås färgen blå.

(Forts.)

Ei kommentteja :