25.3.08

Anmärkningar och Underrättelser i afseende å Rökningar emot farsoter och smittosamma sjukdomar.

Finlands Allmänna Tidning 162, 18.7.1831

(Forts. fr. N:o 161.)

(*) Benämnes sålunda efter en Fransk Pharmaceuticus wid namn Labarraque, fom införde ett allmännare anwändande af detta preparat till förtagande af den widriga lukt som åtskillige ruttnande djurämnen under den warma årstiden i större städer åstadkomma, såsom och i synnerhet wid Likhus, Slagtarhus, Fiskargångar (egentligen Halle aux Poissons i Paris) och wid inrättningar för Fabrikation af tarmsträngar. Labarraque belönades äfwen för detta preparats allmännare anwändande med 2:ne serskilda priser, det ena af Societé d'encouragement pour l'industrie nationale i Paris, det andra af Franska Wettensk. Academien.
4:o Chlor-Soda äfwen Chlor-Natron rättast Chlorsyrligt Natron kalladt (Chloretum Sodæ, Chloris Natricus; Liqueur de Labarraque *) erhålles då Chlor i gasform inledes i en upplösning af renad Soda (Kolsyradt natron), tills lösningen bleker lackmußpapprer eller wärtfärger i allmänhet, på sätt wid Chlorkalken redan blifwit sagdt. Om detta preparats anwändande gäller det samma som om en upplösning af Chlorkalken i watten blifwit anfördt. (*) 1 Del af en mättad upplösning af Chlorkalk swarar ungefärligen emot 3 delar af den wanliga Chlor-Sodalösningen (Liqueur de Labarraque.) Likwäl som ChlorSodan, sådan den wanligen beredes till medicinskt eller oeconomiskt anwändande, är swagare än Chlorkalk- lösningen kan fås, då den på ofwanföre angifwet sätt tillredes, *) så kan den antingen anwändas sådan den fås ifrån Apotheken eller ock utspädas med en mindre portion watten. I allmänhet kan wattenqvantiteten hwarmed ChlorSoda-lösningen, äfwensom den mättade lösningen af Chlorkalken utblandas, då de till åfwanförmälte ändamål skola anwändas, lempas efter godsets volume, groslek, o. s. w. äfwensom dess större eller mindre renhet i öfrigt. ChlorSoda-lösningen kan sålunda äfwen till de flesta behofwer tåla wid sina till och med 5 delar watten äfwensom den mättade Chlorkalk-lösningen, då behofwet så fordrar, kan utspädas med 10 à 15 delar watten, eller, om man hellre will hänföra wattenqvantiteten i mått till det torra saltets wigt: 1 tt torr Chlorkalk efter upplösning i en mindre portion watten upplösas i högst 10 kannor watten. — I afseende å begge dessa ämnen bör ännu och sluteligen tilläggas, att de, under samma omständigheter och ändamål som wid Chlorwatten blifwit uppgifwit, med allra största fördel funna i form af mera concentrerade upplösningar begagnas såsom ett i flere timmar fortfarande preservativ, då händerna indoppas och frotteras med upplösningen.

5:o Chlorsyrligt Kali (i upplösning wanligen kalladt Blekwatten, Éau de Javelle) beredes aldeles på lika sätt som ChlorSoda (Chlorsyrligt Natron), blott med den skilnad att Chlorgas här inledes i en upplösning af renad Pottaska (Kolsyradt Kali). Dessa båda salter kunna äfwen begagnas på lika sätt, dock har man funnit att det Chlorsyrliga Kali snarare decomponeras, då det förwaras en längre tid, och sålunda förswagas. *) Då Pharmaceuter här i landet, i sonnerhet i aflagsnare provincer, icke kunna hafwa tillgång till nodiga efterrättelser rörande dessa här beskrefna först under sednade ären i bruk komna Chlor-preparaters beredning, torde följande mera detalierade föreskrifter icke wara onyttiga.

1. Chlor-kalk. Materialierna till Chlorgasens beredning, i englinget med de reglor om äfwenföre blifwit gifna, insättas i en glasskalf, försedd med ett wanligt sakerhets-rör, hwilket sednare införes i ett rymligt glaskärl, t. ex. en stor flaska eller en större kolf, hwilken nyss släckt kalk blifwit inlagdt på spdant sätt att kalken erhällit den största möjeliga yra, d. w. s. att den samma in lösare ju8 bättre uppskjutes mor sidorne. Den något utspädda Swafelsyran ingjutes genom säkerhets-röret, och då gasutwecklingen efter all tillslagen Syra upphört, anwändes en lindrig wärme. Kalkmassan omröres emellanåt och då preparatet häller bet uppgifna profwet (hwarom äfwen mera här nedanföre) uttages sen samma och förwaras. Om operation werkställes behörigen, fordrar 1 # släckt torr kalk till mättning den Chlorgas som utwecklas förmedelst ½# Brunsten. — Härwid är tillika att observeras att kärlet med kalkmassan under operation hålles wäl kall förmedelst is eller kallt watten, emedan under gasens absorbtion wärme, utwecklas som kan åstadkomma en betydlig förlust. Utrör man kalk-hydratet med något watten, så upptages Chlorgasen lättare och nämde olägenhet förekommes, men den sålunda erhållna Chlorkalken bör ej begagnas till annat än till beredning af Chlorkalk-lösning. Den Chlorkalk som beqwämligen skall kunna transporteras eller i torr form begagnas enligt gifna föreskrifter, bör äfwen wara i torr form tillredd.

2. Chlor-Soda Enligt den procedure som följes uti Laboratorium hörande till Pharmacie centrale des hopitaux civils i Paris beredes detta salt i liqwid form till medicinskt behof (förenämde Liqeur de Labarraque) på följande sätt:

6 # kristalliseradt Kolsyradt Natron upplöses i 16 # watten, och i denna upplösning, hållen wid en låg temperatur, inledes all den Chlorgas som bildas af 36 lod koksalt och 19 lod Brunsten, försatte med 27 lod Swafelsyra och nödiga qwantiteten watten, hwarefter Solution förwaras i flaskor med glaspropp. — Till pröfwande af detta salt äfwensom här beskrifna Chlor-prepararer i allmänhet begagnas en indigo-lösning som tillredes af 1 del pulweriserad indigo, försatt med 9 delar Swafwelsyra, och efter wanlig upplösning genom digestions-wärme utspädes med 990 delar watten. Af denna Profwätska (hwilken altid frisk tillredes att begagnas for en kort tid, emedan den snart decomponeras) böra 14 delar fullkomligen decoloreras af 1 del Chlorsoda-lösning.
ChlorSodan kan wisserligen äfwen bringas till ett torrt salt, nemligen genom lösningens afdunsting under en haftig kokning, i fullkomligt stygd för luftens tillträde; men som denna operation är grannlaga, och ChlorSodan anwändes wanligen i liqwid form, så kan det torra preparatet fullkomligen umbäras.

I afseende å beredningen af ChlorSodan, äfwensom preparerandet af Chlorsyrligt Kali (Blektvätten) hwilket tillgår på aldeles lika wis, erinras sluteligen att, i händelse ej wigten af materialierna till Chlorens utweckling äro noga bestämda efter Carbonaternas wigt, eller i fall dessa wore orenade af någon betydlig portion fremmande ämnen, så bör ej Chlor-gasen längre på passera i lösningarne än dessa fått den uppgifna kraften att decolorera, emedan, såsom bekant är, därigenom i stället för Chlorsyrliga salter bildas Chlorsyrade salter hwilka hafwa helt andra egenskaper.
Man betjänar sig derföre hellre af ChlorSodan; men i wårt land, där mycket bättre tillgång finnes på Pottaska än på Soda, kan wisserligen i brist på detta ämne det Chlorsyrliga kali beredas och äfwen anwändas till här i fråga warande ändamål, i synnerhet om det alltid nyligen förut blifwit beredt. *)
Såwäl Chlorkalk, som ChlorSoda och Chlorsyrligt Kali (Blekwattnet) kunna lätt pröfwas genom egenskapen att förstöra wärtfärger. Blandas en upplösning af Indigo (i Swafwelsyra) med watten och en lösning af något af nyssnämnde preparater tillsättes, bör färgen i ögonblicket förstöras. Sker detta ej, är preparatet för rökningar eller såsom reningsämne och preservalw emot smitta äfwen aldeles odugligt. Man kan i brist på Indigolösning begagna såsom pröfningsmedel ett papper eller ett stycke tyg färgadt mcd hlvilken wäxtfärg som helst.

Sluteligen må i afseende å de trenne sednast nämde preparaterna anmärkas, att ehuru de för att förwaras böra wal skyddas för luftens åtkomst, äfwensom för all beröring eller inblandning af organiska ämnen, säsom korkar, damm och dylikt, så blir dereiuot under deras anwandande såsom reningsämne luftans tillträde ett medel att underhjelpa deras werksamhet. Sålunda t. ex. då med snitta behäftade eller derföre misstänkte kläder warit indoppade i en upplösning af ChlorSodan eller Chlorkalken, påskyndas werkningen af dessa ämnen, dä kläderna derefter genast utbredas och wädras i fria luften.

Ei kommentteja :