22.3.09

C. A. F. Hochheimer: Allmän Hushålls- och Konstbok[Kirjasta on koottu tähän väriin tavalla tai toisella liittyviä juttuja]


Allmän Hushålls- och Konstbok
Eller
Samling af utwalda föreskrifter
Til Hushållares, Handtwerkares, Konstnärers och Konstälskares tjenst
af
C. A. F. Hochheimer.

Ledamot af Kongl. Storbritanniska Tyska Sällskapet, Ehurmainziska Wettenskaps-Akademien, Jenaiska Latinska och Leiziska Hushålls-Sällskapet.

Öfwersatt i sammandrag från Tredje Tyska Upplagan af S. N. Wahrman.

Andra delen.

Örebro,
Tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1807.

På eget Förlag.Til Läsaren.

Man hade i början föresatt sig at samla de förnämsta artiklar af Hochheimers Hushålls- och Konstbok i en enda del, hwilken redan är utkommen; men ibland de utelemnade funnos så många nytsiga upgifter, at man hwarken kunde eller borde undandraga dem Swenska Allmänhetens kunskap; och detta är uphofwet til denna andra och sista del. Likwäl hafwa någre artiklar från andra och nyare samlingar tilkommit, hwilket torde rättwisas genom den allmänna nytta, man åsyftat. I samma afsigt äro alla mätt, mäl och wigter reducerade til Swenska, flere chemiske och medicinske konstord förklarade och wid alla mindre bekanta wäxter de benämningar anförda, som antingen i Botaniken eller på Apotheken äro antagne. En Erinran är nödwändig wid bruket af denna bok: man bor nemligen efter registret upslå och jemföre alla de §§ som angå det ämne, hwarom man söket uplysning; i synnerhet är detta angeläget wid de medicinske artiklarne, uti hwilkas anwändning man eljest kunde misstaga sig eller försumma en skicklig Läkares råd, hwilket är twertemot ändamålet af detta arbete.

- Öfwerfattaren.

[s. 8]

608. At sätta tekningar af åtskillig färg på Agat, och at åtskilja de naturliga från de eftergjorda.

Slipade Agater hafwa ibland på deras yta naturliga tekningar, som föreställa träd, örter, frukter, djur och andra saker. En gång bjöd mig en Jude at köpa en slipad Agat, på hwilken hela Christi lidande war förestält. Man kan genom konsten imitera dessa tekningar. Om man wil på en simpel slipad Agat tekna något, så går detta bäst an med de gråa eller så kallade Chakedonier.

Man upförer Silfwer i Skedwatten, och teknar med en penna på stenen, låter tekningen torka i solen, och omgör detta några gångor. Tekningen får derigenom i början en brun färg, men efter flere gånger förnyad påstrykning och torkning blifwer den rödaktig. Blandar man Silfweruplösningen med fjerdedelen Got och röd Winsten, så blifwer tekningen gråbrun. Men tager man i stället för Got och Winsten lika mycket Fjärderalun (Alumen plumosum), så blir målningen swartaktig och violbrun.

Af Guld, uplöst i Kungswatten blifwer målningen ljusbrun. Men uplöser man Wismuth i Skedwatten, och teknar dermed, så erhåller man en hwitaktig och egenomskinlig tekning.

Man kan på twänne sätt årskilja naturliga och eftergjorda tekningar på en Agat. Lägger man Agaten i elden, så förswinner den eftergjorda tekningen, men den naturliga blifwer qwar. Eller om man stryker fram och tilbaka med en i Skedwatten doppad pensel öfwer Agaten, och sedan lägger honom 10 til 12 timmar på et suktigt ställe, så förlorar han snart sin oäkta tekning, som likwäl snart blifwer åter synlig, om man lägger honom några dagar i solen.

[---]

[s. 10]

611. At swärta Jernbleck och andra Jernsaker.

För at förwara Jernbleck och andra Jernwaror mot rost, och tillika lättare hålla dem rena, plägar man swärta dem; man gör dem då heta och öfwerstryker dem med Beck, hwarigenom de få en swart glänsande färg. En ännu skönare swärta erhåller man, om man gör Jernet rätt hett, men icke glödande, begjuter det med en swart Linolje fernissa och låter densamma genom beständigt omwändande öfwer koleld flyta omkring Jernet.

[---]

[s. 12]

614. SpiritusVini-fernissa til Panelningar, Ekträd, Rörstolar, allehanda Jerngaller, trappor m. m. i et hus.

Man lägger i et stop högst rectificerad Spiritus-Vini ½ skålp:d Sandarak, 2 uns Gummilack och 4 uns Violinharts, hwilket alt hwart för sig bör wara förut fint sönderstött. När dessa saker smält, tillägger man 6 uns Venedisk Terpentin. Skola möblerne få en röd anstrukning, så tager man mer Gummilack, mindre Sandarak och tilsätter något äkta Drakblod.

Då man stryker denna Fernissa på sådane saker, som ofta anfattas med händerna, måste mycket Gummilack tilläggas. Violinharts, som här brukas i stället för Mastiz, och de mindre dyrt, gifwer Fernissan glans och stadga; deremot för Gummilacket henne hård och fast. Dessa saker göra Fernissan tjockare, så at twå anstrykningar uträtta så mycket, som elhest fyra eller fem.

[---]

[s. 13]

616. Purpurfärg til Wattenmålning.

Man tager 1 uns malet Kampescheträd och sätter det med 3 qwarter watten på elden, och inkokar til hälsten, silar spadet kokhett genom flanell; och tilsätter sedan wid pass 10 gran Winstens-salt.

Wil man hafwa färgen ännu rödare, så kan man efter behad taga Fernbock til Kampscheträdet. Men i detta fall bör man tillägga ganska litet eller aldeles intet Winstenssalt, emedan färgen eljest blifwer blå.

[s. 14]

617. Blå Färg för lindrig kostnad af Kopparviktriol.

Man fläcker wäl bränd ren kalk, och då han är på det fullkomligaste fläckt, gjuter man 10 til 12 gånger så mycket watten derpå, som behlfwes til fläckningen, och omrör denna blandning wäl. Af denna wattenblandade kalk tager man efter behag, och håller deruti under flitigt omrörande något af Kopparviktriols uplösning. Kalken antager genast en skön blå färg. Man låter det sätta sig på bottnen, filtrerar något af den ofwanstående klara wätskan i et glas och dryper några droppar af Viktriol-uplösningen deruti. En blå nedfällning gifwer tillkänna, at man måste tillägga ännu mer af Kopparviktriol-uplösningen; man fortfar dermed, til dess wid et nytt försök nämde uplösning ej grumlar sig. Man måste bruka den försigtigheten, at ej tillägga mer Viktriol än som behöfs för at mätta Kalkjorden, emedan färgen eljest förlorar i skönhet. Men gör man noga efter föreskriften, erhåller man en färg, som är fullkomligt lik ljust Bergblått och tillika ej är dyr, emedan man af et skålp:d Viktriol får nästan et skålp:d färg. Den kan isynnerhet nytjas til en wacker anstrykning på wäggar i rum. Man behöfwer ej låta den förut torka, utan låter den endast stå 24 timmar, afhåller sedan den ofwanstående klara wätskan, och omrör nedfällningen med något starkt limwatten, och anstryker derefter med en wanlig kalkborste.

Wil man hafwa denna färg något grön, så gör man en uplösning af 15 delar Kopparviktriol och 1 del Jernvikrtiol.

[s. 15]

618. At på en gång göra krystalliserad Spansk-gröna och Blyhwitt.

Man uplöser 48 uns blå Viktriol och 61 uns Blysäcker, hwardera särskilt i sjudande watten, och håller sedan båda uplösningarna tilsamman. Då faller et hwitt pulwer til bottnen, som wäger wid pass 50 uns. Man afhåller wätskan sedan pulwret fullkomligt satt sig på bottnen, urlakar det wäl med watten, och torkar det. Då kan det brukas som et rent Blyhwitt. Den afhålda wätskan ställes i en bakugn för at der afbunsta, hwarigenom man erhåller 40 uns skön krystalliserad Spanskgröna.


[s. 83]

668. Huru Linne och Garn Blekes i Holland.

Först blötes Linnet 8 dagar i en Lut af Pilaska, som bör wara så tunn och swag, at hennes skärpa knappast kan kännas på tungan. Sedan afsköter man Linnet wäl, urwrider det, och låter det ligga några dagar i sur Mjölk: deruppå afsköljes det ännu en gång och bäres til bleket. Då sätter man derunder en half fot höga pinnar, så at det beständigt hänger swäfwande, och luften på alla sidor kan åtkomma det. Man lemnar det så 8 eller flere dygn, utan at det suktas af något annat än dagg och regn. Denna behandling förnyas til alla sina delar 3 til 4 gånger, och derefter har Linnet den åstundade hwitheten.

Garnet deremot kokas med Pottaskelut och urtwättas med Såpa- Derefter utbredes det på marken. Så ofta solen uttorkat det, begjutes det med watten. Alt det föregående omgöres flere gånger.


[s. 93]

675. Åtskilliga sköna Färger af Blommor, Blad u., i synnerhet en ganska wacker blå Färg, af Blåklint, som nästan kan jämföras med Ultramarin.

I Holland har man redan länge förstått at af åtskilliga Rötter, Blommor och Blad tilwerka torra Färger, som warit så sköna at man i början ej wetat, af hwilket ämne de warit beredda. Nyttan deraf war betydlig, och man bördade drifwa detta arbete såsom Manufaktur. Efter följande föreskrift gifwa Blåklint wackraste Ljusblått, friska Törnrosblad skönaste Rödt, Violblommor Violett u.

Man tager et Örtständ, Blomma, Rot u. sönderstöter och lägger det i et lerkärl med tilräckligt watten, och blandar til hwart tredje qwarter watten 2 matskebar god Lut. Alt detta kokar man i et rymligt kärl. Sedan filterar man afkoket och gjuter några droppar Alunsolution deruti, hwarefter Färgen faller til bottnen.

Denna Färg måste sedan utsilas med rent watten och torkas.

Til färgning i stort duger ej Blåklinten, emedan saften af alla blommor är obeständig och af Luthaltiga wätskor lätt förändras til grön, af syrliga åter til röd. Men dör målare kan en waraktig färg beredas af dessa blåa Blommor. Dessa blommor innehålla twänne slags Blått, i de stora och yttre Bladen är et blekare Blått, men de som sitta med medelpunkten hafwa en mörkblå färg. de mellersta äro säledes tjenligast.

Bästa tiden at samla Blommorna är mellan Juni och August. Bladen afplockas och tenas, fuktas med watten, och torkas i en ugn öfwer en hårduk eller hårsilk, hwarefter de torkade bladen bestänkas med Gummiwatten. På detta sätt göres efterhand en kaka deraf, denna omknädas, suktas åter och prässas några minuter tilsamman, til dess hon är stadig, hwilken då gifwer en ganska skön blå Färg. Man kan äfwen sönderstöta de wackraste Bläklimsblad i en glasmortel med Ägghwita, utprässa saften genom en ren duk i musselskal och låta den torka.[s. 94]

676. At med lindrig kostnad bereda Färg af Zink.

Man uplöser 10 skålp:d hwit Viktriol i en Kopparkittel med watten, och tillägger 10 skålp:d Koksalt och 1 skålp:d sönderstött Zink, och digererar denna blandning wid en mätklig hetta, til dess något af den filtrerade wätskan ej mer färgas af Galläple-tinktur. Man silar wätskan och förwara den öfweblifwe Zinken til framdeles behof.

Denna wärska fäller man med Kallgrädda (Cremor Calcis), och då litet mer wil falla til bottnen, uphör man med at tilsätta Kalkgrädda. Den erhållna nedfällningen urlakas på tilbörligt sätt och torkas. Man erhåller härigenom en ren hwit färg med ringa kostnad. Wil man hafwa en Färg för dunn bättre pris, men som är mindre ten[?], sp behöfwer man blott anwända något Koksalt, och liksom man har åtskilliga forter Blyhwitt, kan man äfwen erhålla Zinkhwitt af åtskillig renhet.

Den öfwerblifna wärskan gifwer genom afdunsting och kristallisation wid pass 20 skålpund Glaubersalt.


[s. 95]

677. Blå Målarfärg.

Man uplöser 3 lod rostad god Stiernkobolt i Konungswatten. Dessutom uplöser man särskilt 6 lod (eller ock något mer eller mindre efter som man åstundar Färgen ljus eller mörk) från Bly fullkomligen renadt Engelskt Tenn i Konungswatten.

Man blandar de bägge förut filtrerade uplösningarne, och nedfäller dem med en uplösning af rent Winstenssalt. Man upwärmer blandningen och urlakar den.

Sedan den är wäl urlakad och lindrigt torkad, lägger man den på en slat stenskål under en degel, och utsätter den för elden, hwilken man efter hand förstärker, til dess man erhåller en wacker blå Färg. Denna Föreskrift är af Doktor Höpfner.


[s. 103]

681. At bereda Eau des carmes. (Karmeliterwatten.)

Man tager friska Melisser, 6 händer fulla, hälften så mycket Betonica, friska Citronskal 4 lod, Muskot, Korianderfrö, Kryddneglikor, Kanel, 2 lod af hwardera; godt Franskt Win a stop, godt Franskt eller annat godt Bränwin 1 stop. Österne sönderhackas. Frö och Kryddor stötas i en mortel, och alt blötes i Bränwin och destilleras. Man bättre är at blöta de nyss hackade örterna särskilt i Win och kryddorna i Bränwin, efter några dagar digerera, och sedan destillera det. Denna Spiritus har en högst behaglig lukt, kan tjena til Slagwatten, och är tillika ganska nyttig mot dålig matsmältning, wäderspänningar u.


[s. 140]

707. At göra Rödkrita mörkare.

Et lod Bomolja och 3 lod Terpentinolja blandas tilsamman; härmed suktas starkt den tilskurna och förut npgot upwärmda Rödkritan, och lägges sedan på et något warmt ställe, då Terpentinoljan bortdunstar och Bomoljan blifwer qwar i Rödkritan och gör henne mörkare.


708. At försköna brun Ockra.

Den bruna Ockran gifwer ej altid en behaglig färg. Men man kan försköna henne derigenom, at hon wäl genomglödgas i en småttdegel eller ock endast mellan kol. Skulle hon wara blandad med npgra kiselartiga delar, firwer man henne sint, gjuter watten derpå och omrör så at Ockran blandas wäl med wattnet. Så snart detta flätt en liten stund, sätta sig genast de tyngre och grösre delarne på botten, medan de finare och skönare ännu simma i wattnet. Detta watten, som innehåller de finare delarne, gjuter man i et annat kärl, hwaruti de sätta sig på på bottnen som det finaste pulwer. Slammingen förnyar man så ofta, som man dunn märker sina delar wara qwar i Ockran.[s. 141]

709. At pröfwa Indigo.

Emedan Indigofärgen är betydligt dyr, förfalskas han ofta och på ptskilliga sätt genom tilsats af mindre-ryra färgstofter. Wanligtwis sker detta genom tilsatts af pottaska, aska, fint siktad och slammad krita, swart, schiffer eller lera, blå stärkelse, fint sönderbråkade ylle- och sidenlappar u. Om Indigobladen hällas för länge i jäsning och man fortkar med omrörningen öfwer den tjenliga tiden, så kan detta wäl rika många Indigo-fabrikanter, men färgen blifwer för mörk och oduglig. Man kan derföre anställa följande prof:

1) Man lägger något af Färgen i ett glas med kallt watten; upmjukas han deruti utan att lemna någon sand- eller jordaktig nedfällning på bottnen, så kan man wara fullkomligt öfwertygad, at denna Färg är upriktig och äkta.

2) Pröfwas Indigo i elden, så brinner den oförfalskade aldeles up, och qwarlemnar hwarken aska, jord eller sand, hwilket händer med Indigo, som är upblandad med främmande materia.

3) God Indigo bör ej i brottet wara grynig, utan jämn och violettblå och hafwa en större glans än på ytan, och nästan som en swamp simma på wattnet. Ju djupare Indigo sjunker i watten, ju mer bör man misstänka at hon är oäkta och upblandad.


[s. 142]

710. At med ringa kostnad bereda en skön och waraktig Swart Förg för Målare och Koppartryckare.

Ej sällan hör man Koppartryckare klaga öfwer Färgen, at han dels ej är waraktigt swart, dels wid aftorkningen för mycket angriper Kopparpläten.

Frankfurter eller den så kallade Winraukeswärtan bekommes sällan oförsalskad, och angripet derföre Plåten genom de oljenliga tilfatferne. I fall man äfwen skulle erhålla en gof Frankfurterswärta, så är hon odck ganska dyr, och Koppar-tryckaren är ändå nödsakad, at ännu en gpng bränna henne i tulslutna kärl, hwarigenom ej litet förlovas af wigten.

Til at afhjelpa denna brisk är kärnan i unga Flädertelningar tjenligast, om hon brännes til kol i tilslutna kärl. Men genom et allmännare bruk af denna Färg skulle detta medicien så nyttiga träd utrotas, och utomdess ej wara tillräckligt til förstnämde behof; derfore han man anstält andra försök och funnit hårda Walnötskal ganska tjenliga och dugliga. Man samlar derföre dessa skal, hwilka man eljest plägar bortkasta såsom odugliga, sönderstöter dem något, emedan de eljest skulle intaga för stort rum, och fyller en stor ren Lerpanna dermed. Derefter betäcker man pannan med et lock af Ler, tilsmetar öpningarne med Ler, som blandas med smått klipt här, och sätter pannan i en krukmakarugn, hwaruti hon bör stå, til dess lerkärlen dro tilbörligt brända. På det ej något af leret må komma bland de kolade skalen, aftagen man locked med största försigtighet, då man skall finna Skalen förwandlade til ganska täta och glänsande swarta kol. Dessa sönderstöter man i en mortel och låter dem sedan gå genom en fin sikt, hwarefter man rifwer dem på en marmorsten så fina som möjligt, hwilket ej fordrar mycket arbete, emedan dessa kol lätt söndersmulas. Medan denna rifna Färg ännu är wät, slår man densamma i et kärl och gjutet ljumt watten derpå för är afskölja Lutsaltet, som kunde innehållas i Färgen; i denna afsigt omrör man wäl Färgen med wattnet, och låter det stå orördt öfwer natten. Sedan afhåller man warsamt det pågjutna wattnet, och låter den på bottnen liggande Färgen blifwa fullkomligt torr.

För Målare och Koppartryckare är denna Färg den bästa och minsk dyra.

Skalen af Persikor, Hasselnötter och Plommonkärnor kunna äfwen härtil nyttjas.

En liten tilsats af Indigo eller mycket rent Berlinerblått bidrager ännu mer til Färgens skönhet och godhet.


[s. 148]

715. En ganska waraktig, wacker och icke dyr anstrykning på Trädhus.

Man tager 6 delar osläckt Kalk, 1 del fint sönderstötta Kol, och så mycket sur Mjölk, att blandningen blifwer lagom tjock til anstrykning. Detta gifwer en skön ljusgrå färg, som länge motstår åwerkan och förwarar trädet; genom tilsats af Kol, kan man efter behag göra den mörkare, äfwen i stället för Kol tilsätta andra fasta färger.


[s. 148]

716. En dylik Anstrykning på Trädwäggar i rum.

Man gör på samma sätt som i nyssföregående § nämndt är, blott man i stället för Kolk tager Krita, som gifwer en skön färg, men ej står emot i fria luften. Äfwen gifwer blå Lera, som anstrykes med sur Mjölk, en waraktig anstrykning, som man kan blanda med Kolpulfwer, hwarigenom ,am erhåller en wacker grå färg.


[s. 151]

718. At med ringa kostnad färga Linne och Bomull gredelint.

Man kokar 8 lod brun Bresilja i 4 kannor watten, ungefär en half timma. Sedan frånsilas Bresiljan och lägges 4 lod Alun i det kokade wattnet. Detta sättes åter en stund på elden; när grytan aflyftes, ilägges garnet eller wäfwen, som wändes ganska flitigt, tils altsammans är kallt, derpå uptages det och torkas.


[s. 181]

755. Det bästa och oskadligaste hwita Smink.

Dessa egenskaper har den wätska, som är bekant under namn af Junfrumjölk. - Man tager bästa Benzoe 2 lod, högst rektisicerad Spiritus Vini ½ skålp:d, blandar detta tilsamman, och kokar det wid lindrig eld, tils Benzoen är fullkomligt uplöst, och antagit en brunaktig färg; när det fullkomligt kallnat, håller man derpå så mycket destilleradt watten, at hela blandningen får en mjölkhwit färg, och förwarar den i en wäl tilkorkad flaska.

Med denna Jungfrumjölk suktar man en fin linnelapp, och twättar med den samma kinder, de öfriga delarne af ansigtet, halsen och barmen.


[s. 181]

756. At göra det finaste oskadligaste röda Smink.

Man kan aldrig wara fullkomligt säker, at Smink och andra skönhetsmedel, som köpas af galanterihandlare, icke i längden äro skadliga så wäl för helsan som sjelfwa ansigtesfärgen. det är således nyttigt at sjelf kunna tilreda sådana saker, och derföre wil jag i denna paragraf och de följande gifwa några anwisningar på de bästa och oskyldigaste medel at uphöja skönheten.

Det bästa röda Smink tilredes af Karmin på följande sätt: Man tager 2 lod wäl twättad fint rifwen Cochenille, 7 qwarter kokande destilleradt Watten eller Regnwatten, slår detta i et rent förtennt kärl, låter det koka fem til sez minuter, tillägger sedan ½ qvintin Romersk Alun, låter det ännu et par gpnger upkoka, silar wätskan genom fint linne, och gjuter det genomsilade i en med läskpapper öfwertäckt posklinsskål, och låter det stp stilla några dagar på et swalt ställe; man dryper deruti hwarannan timme twp droppar Tennsolution, så at 8 droppar inalles inkomma. Då sätter sig en röd fällning på bottnen och på sidorna af kärlet. Man afhåller nu försigtigt den deröfwer stående wätskan, torkar det på bottnen liggande pulwret med största renlighet (hwilket i allmänhet är nödwändigt, om operationen skall lyckas), på et mörkt rum, och samlar det med en ren fjäder på glättadt papper, så erhåller man den dyra fina Karmin, och af 2 lod Cochenille wid pass 1 qvintin Karmin.

Den Karmin, som köpes, är ofta förfalskad. Det bästa sätt at utröna det, är at omröra Karmin med något watten, göra honom tunt flytande och låta honom stå en stund. Man undersöker nu, om wattnet ännu är rödt eller ej; i senare fallet är Karmin aldeles oduglig och mycket förfalskad. En god Karmin bör hålla sig länge swäfwande i wattnet och med möda sätta sig.

Då man wil betjena sig af Karmin til Smink, gör man en pomada af färskt wäl twättadt Swinister och hwitt Wax; man doppar fingret eller en sammanwecklad pappersbit deruti, och tager så mycket Karmin, som et knäppnälshufwud är stört, gnider det wäl tilsamman, och påstryker det.[s. 183]

757. Röd Tinctur, som fullkomligt liknar naturlig rodnad.

Man tager 3½ qwarter ren Spiritus Vini, 1 unts ren Benzoe, 3 unts rödt Sandelträd, 2 drachmer Bresilja och 10 droppar Viktriololja. Man slär detta i en butelj, som sedan tilkorkas, sätes i lindrig wärme och omskakas bageligen några gånger. Efter åtta dagar silar man wätskan och tillägger några doppar wälluktande olja. Om man ingnider denna Tinctur på kinderna, så meddelar den en så skön rodnad, at det är swårt at urskilja, om den är naturlig eller förorsakad genom Smink.[s. 209]

793. At förwara rödt Bläck för Mögel.

Man lägger några Kryddneglikor, wid pass 2:ne til 1 lod Bläck, i flaskan, derigenom afhålles all Mögel. Äfwen förswinner derigenom Mögel, som redan upkommit, och Bläcket behåller sin egentliga färg, antingen flaskan är öppen eller tilsluten.[s. 233]

827. At bleka Wax.

Til 10 skålpund Wax tager man 4½ qwarter Bränwin och 12 unts Salmiak, häller det deri, låter det smälta tilhopa och sedan koka i en half timme. Sluteligen låter man det kallna.[s. 233]

828. At färga hwita Skinnhandskar Violetta, Rosenröda och Swarta.

1) Violetta. Den ekonomista fördelen härwid är, at man med ringa kostnad kan gifwa gamla smutsiga Handskar utseende af nya. Til fioletta färgen tar man omtrent 1 lod Campeche-trä, tillika med ½ lod Alun och låter bägge delarne koka tilhopa i 3 qwarter watten uti et stenkärl tils hälsten är inkokad. Sedan bestryker man med en pensel Skinnet twå gånger med denna tinktur, och låter det torka mellan hwarje gång. Sluteligen guides skinnet med en lärftslapp, som hwarken får wara för gros eller för fin.

2) Rosenröda. Detta sker på samma sätt som det förra, endast med den skilnad, at man i stället för Campecheträ tager Rosenträ.

3) Swarta. Man kokar 1 skålp:d stötta Galläplen 1 timme uti tilräckligt watten och bestryker Skinnet dermed 2 gånger. Sedan det blifwit torkadt i skuggan, gifwe man det ännu 2 anstrykningar, hwarefter det likaledes bör torka, och sedermera 2:ne andra med stark Winättika, hwari man uplöst rostade jernspikar och sedan lätit koka i 4 timmar. När skinnet återigen blifwit torkadt i stuggan, poleras det med en glaskula. På detta sätt blir det öfwer mättan wackert.[s. 234]

829. At färga Fjädrar.

1) Swarta. Man kokar stötta Galläplen i Winättika, lägger Fjädrarne deri när det kokar, och låter dem sp et upkok. Derefter uptagas de och doppas i Ägghwita, som förut blifwit tempererad med Walnötskal. Häri omröras de litet och läggas sedan ännu en gpng i ofwannämnde Ättika, hwart Galläplena äro kokte, och låter dem återigen så et upkok deri, hwarefter de uptagas och torkas.

2) Blå. Detta sker mycket lätt med tilhjelp ad en Indigo-solution, som tilredes på följande sätt: Indigon blir antingen stött eller rifwen, hwarefter man slår efter hand så mycket Viktriol-olja deri som fordras til Indigons uplösning. Egentliga qvantiteten af Viktriol-oljan kan icke få noga bestämmas, emedan man ej kan weta förut dess styrka, helst, enär man köper densamma, den stundom finnes starkare, stundom swagare. Som denna uplösning är mycket koncentrerad, så bör den, innan den nyttjas, förtunnas med regnwatten eller annat distilleradt watten. Nu behöfwer man endast at wid liten wärme doppa Fjädrarne deri, låta dem ligga något i detta spad, sedan uptaga och skölja samt sluteligen torka dem.

3) Gula. Man kokar Gelbholz med Alun i watten, hwari de erhålla en wacker gul färg.

4) Röda. Detta sker bäst med Cochenille, som är kokad med rensad Winsten eller Cremor-Tartari, hwari man lägger något Tennsolution. I detta färgspad, som först bör wärmas något, behöfwer man endast hålla Fjädrarne til dess de erhållit den åstundade färgen, hwarefter de twättas och torkas.

5) Violette. Man kokar Fernbock med litet Alun i regnwatten, eller armat rinnande watten. I detta spad drypes något Lut, som är satt af ren Pottaska och regnwatten, och det litet efter hand, tils man erhåller den aslundade färgan. Fjädrarne läggas deri et par timmar, hwarefter de uptagas, sköljas och torkas.

6) Pomeransfärg. Härtil kan man nyttja det wid Gula Färgen beskrifna spadet, och sätta Fernbock dertil, mer eller mindre, alt efter som man wil hafwa färgen antingen mörkare eller ljusare.

7) Grönn. Denna Färg erhålles bäst, när man tar den wid Blå Färgen beskrifne Indigo-uplösning och sätter något Curcumarot dertil, mer eller mindre, alst som man wil hafwa färgen hög eller mörk, och lägger Fjärdrarne deri, liksom wid den Gula Färgen.[s. 236]

831. Huruledes man åter kan göra en aldeles utblekt Hatt swart och glänsade.

Man tager en ny panna, slår 5 halfstop watten deri, 4 lod blå Bresilja, 1 lod Loppfrö, 1 lod Gummi Dragant och 1 lod Linfrö; detta låter man koka så länge, til dess halfparten är inkokt, och låter det igen något swalna. Derpå tager man en swamp, gör den helt wät i denna watten, och bestryker Hatten dermed, hänger den på et ställe, det intet damm kan falla på den, och låter den torkas; sluteligen borstar man den af efter strykningen, så blifwer den lika så swart och glänsande, som om den wore helt ny.[s. 257]

851. At utröna, huruwida et Watten är mer eller mindre tjenligt til Blekning och Färgning.

Det bör ej innehålla för mycket Kalkjord och alldeles icke Jern. Intet watten finnes, som är fritt från Kalkjord; men om man deruti dryper Winstenssalt (Sal Tartari), som smält i luften, och, ännu bättre, upplösning af Blysocker; sp kan man uptäcka mängden af Kalk, hwilken såsom en fällning sätter sig på bottnen. Är det fritt från jern, så blir det genom tilsats af 1 gran fint pulfveriserad Cochenille i ett glas watten karmosinrödt, och pulfret på bottnen är icke swart. Innehåller det jern, så blir det mer eller mindre violett och pulfret swart. Genom något pulfwer af Galläpplen, eller Granatskal, eller Granatblommor, eller Blodrot (Tormentilla erecta L.), eller ock ett extrakt deraf, som blandas i wattnet, blir der deruti befintliga jernet purpurrödt. Den alkaliska Blodbluten, som upptäcker jern i watten genom en blå fällning eller ett blått moln, är ej altid et säkert prof.

Potaatein eli Maa-perunain kukista.

Oulun Wiikko-Sanomia 50, 12.12.1829

Englantilainen Joh. Sinclair oli mennä wuonna sattumalta tullut hawaittemaan että potaatein kukista tulee hywää kelta painetta. Koska nyt se on tietty ja tuttu asia että juuret pikemmin hyötywät kuin huononewat, kukat pois nykittyä, ja että se keino myöskään ei laihuta' maata, niin olis siitä kaksinkertanen hyödytys että potaatein kukat aikasin nykittäsiin pois. Kuinka tämä painet walmistettanee, sitä ei ole ilmotettu siinä paikasa, josta tämä kertomus on otettu. Meijän maasa on joku jo ennenkin taitanut painaa keltasta potaatein kukilla, ja arwaten walmistetaan niitä paineeksi samalla tawalla kuin muitakin kukkia. (Otettu Ruottalaisesta Awiisista nimeltä: Arkif för Hushållningen och Näringarne.)

Rainbows.

Scientific American 8, 10.1.1863

We recently received a letter from a coppespondent in relation to primary and secondary rainbows, an we have since found the following facts upon this subject in the Journal of Popular Sciences: -
"There are frequently two rainbows seen, primary and secondary; the former is by far the brightest one, being formed by the rays of light falling on the upper part of the rain drops; for a ray of light, entering the upper part of a drop of water, will by refraction be thrown upon the inner part of the spherical surface of that drop, where, undergoing a second refraction it will be sent toward the eye of the spectator. Since the rays which fall upon the primary bow come to the eye after two refractions and one reflection, and the colors of this bow, reckoning outward, are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The secondary bow is formed by the ras of light falling on the lower part of the drops of rain. These rays, like the former, undergo two refractions, namely, when entering the drops of rain and when emerging from them in passing to the eye, but they suffer two or more reflections in the interior surface of the drops, hence the colors of their rays are not so strong or so well defined as those in the primary bow and appear in an incerted order."

Kotivärjäykseen (mainos)

Kotkan Sanomat 46, 14.11.1883

Parahimmat wärit willa-, puoliwilla- ja pumpulikankaille owat Fäborg'in tehtaan täysin myrkyttömät wärit, jotka kauneudessaan ja puhtaudessaan woittawat kaikki tähän saakka tunnetut. Wärjäyswoimansa kautta tulewat nämä wärit muita wäri-aineita wähintansä 20 prosenttia halwemmiksi. Näyteitä kaiken wärisistä kotiwärjätyistä langoista on nähtäwänä Kotkassa ainoastansa G. A. Nordstrom'illä.

Wärisokeita luotseissa.

Kotkan Sanomat 46, 14.11.1883

Keis. senatille on, kuten M. Pr. kertoo, luotsihallituksen w. t. tihertöri ehdottanut, että ryhdyttäisiin toimenpiteisin kaikkien luotsipalwelijain saattamiseksi lääkärien tai muiden siihen kykenewien henkilöjen tarkastettawaksi, jotta saataisiin selwille, kutka heistä owat wärisokeita ja kuinka suuressa määrässä. Tähän esitykseen lienewät antaneet aihetta ne hawainnot, joita luotsipäällikkö kesäisellä tarkastusmatkallaan on tehnyt.

Ancient Glass.

Scientific American 8, 23.8.1862

In all works published on glass making, twenty years ago, the art of glass making is alleged to be of comparatively modern date. The discoveries of Layard in Niniveh, however, have thrown a new light upon the subject, and have conclusively demonstrated the fact that the ancients six hundred years before the Christian era, were acquainted with the art of glass making, and with the magnifying glass.

Two entire glass bowls, with fragments of others, found by Mr. Layard in one of the palaces at Minroud, are supposed to be 2,600 years old, and are therefore the most ancient known specimens of transparent glass. These glass bowls were covered with pearly scales, the result of long immuration, which on being removed left prismatic opal-like colors of great brilliancy, showing under different lights the most varied and beautiful tints.

With the glass bowls was discovered a rock crystal lens, with opposite, convex and plane faces. Its propoerties could scarcely have been unknown to the Assyrians, and we have consequently the earliest specimen of a magnifying and burning glass. It was buried beneath a heap of fragments of beautiful blue opaque glass, apparently the enamel of some object in ivory or wood which had perished. Of this lens Sir David Brewster observes, "It is plano-convex, and of a slightly oval form, its length being 1 6/10 inches, and its breadth 1 4/10. It is about nine-tenth of an inch thick, and a little thicker at one side than another. Its plane surface is pretty even, though ill polished and scratched. Its convex surface has not been ground, or polished, on a spherical concave disk, but has been fashioned on a lapidary's wheel or by some method equally rude. The convex side is tolerably well polished, and though uneven from the mode in which it has been ground, it gives a tolerably distinct focus at the distance of 4½ inches from the plane side. There are about twelve cavities in the lens that have been opened during the process of grinding it; these cavities doubtless contained either naphtha, or the same fluid which is discovered in topaz, quartz and other minerals. As the lens does not show the polarized rays at great obliquities, its plane surface must ve greatly inclined to the axis of the hexagonal prism of quartz from which it must have been taken. It is obvious from the shape and rude cuttings of the lens, that it could not have been intended as an ornament; we are entitled, therefore, to consider it as intended to be used as a lens, either for magnifying, or for concentrating the rays of the sun, which it does, however, very imperfectly."

Sir David says further of this lens, that it is as sound as it was many thousan years ago when in the for of a crystal in quartz or rock crystal, which is pure silez and other regular crystallizes bodies.

It has been remarked that there is perhaps no material body that ceases to exist with so much grace and beauty as glass when it surrenders itself to time and not to disease. In samp localities, where acids and alkalies prevail in the soil the glass rots, as it were, by a process which it is difficult to study. It may be broken between the fingers of an infant, and in this state we generally find in the middle of it a fragment of a thin fiber of the original glass, which has not yielded to the process of decay. In dry localities, where Roman, Greek and Assyrian glass has been found, the process of decomposition is exceedingly interesting, and its results singularly beautiful.

At one or more points in the surface of glass the decomposition begins. It extends round that point in a spherical surface, so that the first film is a minute hemispherical one of exceeding thinness. Film after film is formed in a similar manner, till perhaps twenty or thirty are crowded into the tenth of an inch. They now resemble the section of a pearl or of an onion. Whenthe decomposition has gone regularly on round a single point, and there is no other change than a division of the glass into a number of hemispherical films, like a number of watch glasses within one another, the group of films exhibits in the polarizing microscope a beautiful circle of polarized light with a black cross. A small glass bottle now in the British Museum, found in the ruins of Nimroud, is said to be of equal age with the glass bowls already described. On this very interesting relic is the name of Sargon, with his title of King of Assyria, in cuneiform characters and the figure of a lion. In the excavations of the mound of Babel, amongst other interesting articles was found a number of small glass bottles, some colored, others ribbed and otherwise ornamented.

A most celebrated unique vase, which was for 200 years the principal ornament of the Barberini palace, and which is now designated the Portland vase, is a rich specimen of early glass manufacture. It was found about the middle of the sixteenth century inclosed in a marble sarcophagus within a sepulchral chamber, under Monte del Grano, about two miles and a half from Rome, supposed to be the tomb of Alexander Severus, who dies in the year 235. It is decorated with white opawue figures in bas relief upon a dark blue transparent ground, the subject of which has not hitherto received a satisfactory elucidation, but the design and arrangement and more particularly the execution, are truly admirable. A part of the blue groud, i. e., all below the handles, was originally covered with white enamel, out of which the figures have been sculptured in the style of a cameo, with most astonishing skill and labor.

Of the several specimens of glass brought to England by Mr. Layard, one, the fragment of a vase, when examined was of a dull green color, as though encrusted with carbonate of copper. This color was quite superficial, and the glass itself was opaque and of a vermilion tint, attributed to suboxide of copper. The outer green covering was due to the action of the atmosphere on the surface of the glass, and the consequent change of the suboxide into green carbonate of copper. This specimen is interesting as showing the early use and knowledhe of suboxide of copper as a stain or coloring agent for glass. The ancients, employed several substances in their glass and colores glazes for bricks and pottery, but of which there remains no published record. But these glasses and other ancient works of art prove that they were familiar with the use of oxide of lead as a flux in their vitreous glasses, and with stannic acid and Naples yellow, as stains or pigments.

Kotiwärjäys (mainos).


Kotkan Sanomat 15, 9.4.1884

Lankojen ja luopuneiden willa, puoliwilla ja pumpulikankaisen wärjäämiseen ehdotellaan Fäborg'in myrkyttömiä wäri-aineita, jotka eiwät kokskaan epäonnistu, waan jättäwät kauniin, kiiltäwän ja todellisen wärin.

Näytteitä kotiwärjätyistä willa- ja pumpulilangoista on nähtäwänä Kotkassa ainoastaan G. A. Nordström'illä.

Miscellaneous. American Association for the Advancement of Science. Adulteration of Vermillion.

Scientific American 2, 28.9.1850

Adulteration of Vermillion.
Prof. Horsford read a paper on the Adulteration of Vermillion. By the examination of a number of specimens he found that they had been adulterated from one half to two-thirds, and some samples sold for vermillion did not contain a particle of mercury; he found three specimens pure - one from China, one from Trieste, and one American. The adulterations were the chromate of lead and red lead.

5.3.09

Väreistä ja väriaineista.

Artikkelin Coloriastolle lähettänyt Martti Kujansuu.
Kotitaide 2/1905.

Maa-, metalli- ja kasvivärit.

Valkeina väreinä käytetään pääasiallisesti lyijyvalkeata ja sinkkivalkeata, vähemmässä määrin kipsiä tai muuta. Lyijyvalkea, minkä muodostaa emäksinen hiilihappoinen lyijyoksiidi, on tunnettu jo ikimuistoisista asjoista saakka. Jo vanhat kreikkalaiset kirjoittajat kehittivät sen valmistustavan lyijystä. Suuren peittämiskykynsä takia käytetään sitä sangen paljon huolimatta siitä suuresta viasta, että se mustuu rikkipitoisista kaasuista, etenkin vetyrikistä, mikä syntyy monien orgaanisten aineiden mätänemisestä ja mitä siis useinkin saattaa olla ilmassa. - Sinkkivalkeata, jonka muodostaa sinkkioksiidi, käytetään myöskin sangen paljon, vaikka se ei peitä samassa määrässä kuin lyijyvalkea. Se ei mustu rikkihappoisista kaasuista ja sitä saadaan helposti polttamalla sinkkiä ilmassa, jonka happi silloin yhdistyy sinkin kanssa sinkkioksiidiksi.

Keltaisten värien joukossa on kromikeltasella nykyään suuri merkitys. Semmoista on se kaunis keltanen sakka, mikä syntyy, kun sekoitetaan neutraalista kromihappoista kaliliuosta etikkahappoisen lyijyoksiidiliuoksen kanssa. Kalliimpaa on värien joukossa on Neapelikeltanen, minkä muodostaa antimonihappoinen lyijyoksiidi ja on tulenkestävää, jonka takia sillä on tärkeä sija m. m. porsliinimaalauksessa.

Punaisista väreistä on ensi sijassa mainittava kromipunanen, jota valmistetaan sakkaamalla hapanta kromihappoista kaliliuosta lyijysokeri(lyijyoksiidi-)liuoksen kanssa. Sinooperia mikä on rikki-elohopeaa, käytetään osaksi hienoksi jauhettuna luonnossa esiintyvänä mineraalipulverina, osaksi saataan sitä yhteenhieromalla ja sublimeeraamalla vissejä määriä elohopeaa ja rikkiä. Paljon halvempi, mutta myöskin vähemmän kaunis punanen väri on englannin punanen (colcothar, caput mortuum, crocus martis), mikä on hienoksi jauhettua rautaoksiidia ja saadaan sivutuloksena savuavaa rikkihappoa valmistettaessa.

Kaunein epäorgaanisista vihreistä väreistä on Schweinfurtervihreä, mikäk umminkin arsenikkipitonsa takia on hyvin vaarallista myrkkyä ja sen tähden vähemmin käytetty. Kaunis ja myrkytön vihreä väri, joka kumminkin tulee sangen kalliiksi saadaan kromioksiidista. Vuorivihreä on hiilihappoista kuparioksiidia, mitä saadaan sekottamalla kuparivihtrilliliuosta hiilihappoiseen natroniliuokseen.

Sinisitä väreistä on ultramarinsinisellä ensisija. Lapis lazulin tahi lasurikiven nimisenä löydetään Kiinassa, Tibetissä, Bokharassa y. m. maissa erästä sinistä, koristuskivenä sangen arvossa pidettyä mineraalia. Tätä polttamalla, jauhamalla ja pulveriseeraamalla saatiin sangen kaunis sininen väri, joka tuli suunnattoman kalliiksi, nimittäin 10,000 markkaa kilo. Kemiallisten tutkimusten kautta huomattiin kumminkin, että tuo kallis väriaine ei sisältänyt muuta kuin aivan halpoja aineita, nimittäin savea, piihappoa, natronia ja rikkiä, joita oli vain oikein käytettävä toivotun tuloksen saavuttamiseksi. Jo v. 1824 julisti "La société d'encouragemant" Pariisissa 6,000 frangin palkinnon tämän väriaineen valmistamisesta kenotekoisesti ja v. 1829 onnistui ranskalaisen kemistin Guimet'n ratkaista tehtävä. Hän kumminkin piti salassa valmistustapansa, ja nykyisin tunnetut teollisuustavat ovat alkuisin saksalaisten kemistien Engelhardt'in, Leykauf'in, Heyne'n ja Zeltner'in töistä, joista kolme viimmainittua v. 1834 perusti suurenmoisen vieläkin olemassa oelvan ultramariinitehtaan Nurnbergiin. Valmistettaessa sekoitetaan savi ja glaubersuola tahi sooda (tahi molemmat) hiilen ja rikin kanssa, kaikki hienoksi jauhetussa tilassa, jonka jälkeen sekoitus lujasti poltetaan. poltettu massa pulveriseerataan ja kaikki vedessä liukenevat osat erotetaan pois, jolloin saadaan vihreän värinen aine (ultramariinivihreä). Tätä kuumennetaan edelleen sylinterimäisessä astiassa lisäämällä rikkiä, kunnes tämä palaa, jolloin sininen väri syntyy. Muuan tällä tavoin saatu ultramariinisininen näytti olleen kokoonpantu seuraavista yhdistyksistä: piihappoa 40¤, savimaata 26%, natronia 2% ja rikkiä 14%. Monia muita valmistustapoja on enemmän tai vähemmin vaihtelevia äsken esitetyn muunnoksia. Muita sinisiä varejä ovat: thenardinsininen ja berliininsininen, jotka ultramariini on kumminkin suuresti tieltään sysännyt. Thenardinsininstä saadaan sekottamalla alunaliuosta kobolttioksiduulisuolaliuokseen lisäämällä hiili- ja fosforihappoista natroniliuosta sekä kovasti hehkuttamalla näin syntynyttä laskosta. Päivänvalossa muistuttaa tämä väri ultramariinia, mutta keinotekoisessa valossa se saa likaisen vuoletin värisävyn. Sen hintakin on paljon suurempi kuin ultramariinin. Berliininsininen syntyy sinisenä sakkana, kun rautaoksiidisuola liuos yhdistetään keltaisen verilipeäsuola-liuoksen kanssa.

Ruskeina ja mustina värinä käytetään mangaanivärejä, umbraa, kimröökkiä, luumustaa y. m. Mangaanivärejä valmistetaan kuumentamalla luonnossa esiytyviä mangaaniyhdistyksiä. Kuumentamisasteen mukaan saadaan vaaleampia tai tummempia nyansseja. On tapana erottaa kastanjaruskea, mangaaniruskea j. n. e. Mustista väreistä on kimröökki ensi sijassa mainittava. Tämä väri, mikä on epätäydellisestä hiilipitoisten aineiden palamisesta syntynyttä nokea, on huomattava suuren hienoutensa ja jakaantumiskykynsä takia ja sitä käytetään paljon öljyvärinä, painomustana j. n. e. Raaka-aineena käytettiin ennen hartsirikkaita puu-aineita, nykyään pääasiassa öljyjä, joilla on suuri kiehumispiste ja joita saadaan sivutuloksina tervaa destilleeratessa. Hienompia lajeja, kuten timanttimustaa, saadaan hiilirikkaista kaasuista, viimeisimpinä aikoina myöskin asetyliinistä. Luumusta on hienoksi jauhettua luuhiiltä.

Metallivärejä saadaan valmistamalla hyvin hienoja metallikalvoja, jotka sittemmin jauhetaan kivien välissä hienoksi. Näin menetellään esim. kultaan ja hopeaan niinkuin kaikkiin muihinkin legeerauksiin, kuten pronssin j. n. e. nähden. Jos tällaisia metallijauhoja kuumennetaan ilmassa, saa niistä sangen moni alkaessaan oksideerautua omituisen, alkuperäisestä metallikiillosta kokonaan poikkeavan, esim. vuoletin värin.

Tärkeimmät kasvivärit esiintyvät joko suoraan valmiina luonnossa tai saadaan niitä luonnollisista kasviaineista käymis- tai happeutumisprosessien kautta. Ne mitä nykyään on käytännössä, ovat helposti luetellut, kun niiden tilalle on yhä enemmän tulleet keinotekoiset tervavärit. Krappi, orselji, safflori, alkanna, curcuma j. m. m. kuin myöskin oikeastaan eläinkunnasta alkoisin oleva cochenilli, ovat merkityksensä menettäneet. Enemmän käytetään vielä sinipuuta, mikä on kuorittua ameriikkalaista, tieteellisesti Haematoxylon campechianum'iksi nimitettyä puulajia. Liuottamalla sitä lämpösessä vedessä saadaan siitä ruskeanpunaista nestettä, mikä ilmassa hapettuessaan tummuu. Happeutumisasteista riippuvat eri värit: voimakkailla happeuttamiskeinoilla, kuten esim. kromihapolla, saadaan melkein musta väri, mikä selittää sen seikan, että sinipuuta käytetään mustavärjäyksessä ja kirjoitusmusteen valmistamisessa. Myöskin on sinipuuekstraktia nestemäisessä tai kiinteässä muodossa, mitä saadaan haihduttamalla vaakkumissa sitä väriainetta, mikä puuta vedessä liuottamalla syntyy.

Punapuuta saadaan useammista Itä-Indiassa, Etelä-Ameriikassa ja Antilleilla villeinä kasvavista Caesalpinia-lajeista. Lämpösessä vedessä se liuottuu keltasenpunaseksi, mikä ilmassa vähitellen mustuu. Näin saadut värisävyt ovat kyllä kauniita, mutta vähemmin luotettavia, ja yhä enemmän tämän syrjäyttävät tervavärit.

Keltavärjäyksessä käytetään jonkun verran kversitronia, mikä on Ameriikassa villinä kasvavan kversitroni- eli väritammen hienoksi jauhettua sisäkuorta; puuta viljellään myöskin Ranskassa ja etelä-Saksassa.

Vahvuudessaan voittamatonta väriainetta indigoa valmistetaan tervaprodukteina niin halpaan hintaan, että aletaan pitää luonnollisen, kasvimaailmasta saatavan indigon päivät laskettuina. Tätä saadaan pääasiassa Indiasta eri yrtti- ja pensasmaisten Indigofera-sukuun kuuluvien kasvien lehtinesteistä, käsittelemällä lehtiä ja oksia vedessä ja käyttämällä ja happeuttamalla näin saatua liuosta, jolloin sininen väriaine syntyy ja laskeutuu käymisastian pohjaan, jonka jälkeen se kuivattuna lähetetään kaupattavaksi.


Tervavärit

Voidakseen oikein ymmärtää nykyisin niin tärkeiden tervavärien luonteet ja valmistustavat, vaaditaan joltisiakin tietoja nykyisen kemian peruskäsitteistä. Valmistettuna tervasta ja ennen kaikkea kivihiilestä, jonka kaikki aineet sisältävät perusaineena hiiltä, kuuluvat nämät värit orgaanisen kemian alaan tahi siihen kemiallisen tieteen puoleen, jota voidaan myöskin "hiiliyhdistysten kemiaksi" nimittää. Hiiliatoomein suuren sitoutumis- (myöskin keskinäisen) kyvyn johdosta on orgaanisten aineiden eli hiiliyhtymien lukumäärä suunnattoman suuri, ja vasta saksalaisen kemistin Aug. Kekule'n teoriiojen jälkeen, on monimutkaisimmatkin näistä voitu järjestää selvän ja valaisevan systemaattisesti.

Jokainen tervaväritehdas on varustettu nykyajan kaikilla mekaanisilla apukeinoilla: kone- ja korjauslaitoksilla, valimoilla, pajoilla, puuseppätehtailla j. n. e. täällä näkevät kemistien kojeet päivänvalon ja täällä valmistetaan kaikki tehdasrakennuksissa tarvittavat rakenteet kuin myöskin valmiiden tuotteiden pakkaamiseen tarvittavat purkit ja kotelot, vadit[]ja laatikot. Kaikki se, mikä laboratoorioissa synnytetään pikareissa, haihdutetaan porsliini- tai platina-astioissa, sulatetaan hopeakupeissa, destilleerataan tai abtsraheerataan lasiaparaateissa, voidaan usein vain suurella vaivalla aikaansaada tehdasmaisena tuotteena. Ensin täytyy oppia tuntemaan eri metallien kuin myöskin emalji-, savi-, kivi- ja puuastioiden vastustuskyvyt kemiallisia vaikutteita vastaan, joiden merkitys usein on tavallista suurempi puristuksen ja suuren lämpömäärän takia. Sopivia lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä, mekaanisia sekottajia, tilttereitä, pumppura, puristimia, kuivaus- ja uurtamiskoneita on ollut pakko keksiä. Nykyajan kemistin on vaikea ymmärtää, miten väritekniikka on vaoinut olla mahdollista, ennenkuin kaikki nykyajan välikappaleet ovat sen palvelukseen tulleet. Kun kuljetaan meidän päivinämme noissa valoisissa, tarkoituksenmukaisesti järjestetyissä ja hyvin venttileeratuissa tervaväritehtaissa, niin tuskin niissä enää näkee esim. noita aikaisempia tilaa ja aikaa vieviä filttereitäkään. Nykyajan joukkoproduktsiooni vaatii näiden sijasta vaakkumi-(tyhjätila-)filttereitä, sentrifuugeja ja filtteripuristimia j. n. e. Se tavoton edistys, mikä on tervaväriteollisuuden osaksi tullut, on suuressa määrässä luettava sopivien aparaattien laitteiden ansioksi.

Tarkastellessamme tervaväriteollisuuden syntyä, huomaamme, että ensimäisen tervaväriaineen valmisti v. 1856 englantilainen kemisti V. H. Perkin. Koettaessaan kemiallisesti valmistaa alkaloidia kininiä, kiinapuun kuoren tärkeintä ainetta, käytti hän rikkihappoista aniliini- ja kaksinkertaista kromihappoista kali-liuosta happeuttamisaineena ja huomasi silloin, että musta sakka muodostui. Lähemmin tätä tutkisessaan hän huomasi, että se yhdessä alkkohoolin kanssa muodosti kauniin violetti(=sinipunerva-)värisen liuoksen, mikä esim. silkille antoi valkoa, ilmaa ja pesua kestävän violettivärin. Hän kääntyi nyt värjäri Puller'in puoleen Perth'issä, joka selitti värin olevan käyttökelpoisen, ja näin ilmotettiin ensimäinen tervaväri mauvein (s. o. malvaväri) patentin hakijaksi elokuun 26 p:nä 1856. Valmistamista harjoitti sitten suuremmoisella menestyksellä toiminimi Perkin & Sons, mikä rakennutti oman tervadestilleeraus-laitoksensa, saadakseen aniliinin valmistamisessa välttämättä tarvittavaa bentsolia.

Vähän tämän jälkeen näyttivät kemistit Nathanson ja Hoffman, että aniliini saattoi antaa myöskin punaista väriainetta, ja v. 1859 otti prof. Verguin Lyon'ista patentin tavalle käsitellä aniliinia kuivilla metallikloriideilla suuremman lämpömäärän vallitessa, jolloin tuota punaista väriainetta fuksin'ia saatiin käytännöllisesti tyydyttävällä tavalla. Fuksinilla, mikä nimitys johtuu fuchsia-kukasta, oli vielä suurempi menestys kuin mauvein'illa. Mitään niin komeata väriainetta ei oltu vielä koskaan nähty. Miten mieto oli cochenillipunanen tämän rinnalla! Tällä keksinnöllä oli tervaväriteollisuus saanut lujan pohjan ja siitä lähtein on tekniikka suunnattomasti kehittynyt, niin että eri tervavärejä tunnetaan - ei vähempää kuin - 400-500.


Rikkivärit

Aivan viimeisimpinä aikoina on laajemmalti ruvettu käyttämään uutta värilajia, rikkivärejä, joiden kemiallinen rakenne on vielä vain epätäydellisesti selvillä. Jo v. 1873 huomasivat kemistit Croissant ja Bretonniere, että sulattamalla melkeinpä mitä orgaanisia aineita tahansa (sahajauhoja, olkia y. m.) rikkialkalilla tai rikin ja alkaalin sekotuksella, saadaan omituisia väriaineita, jotka syövyttämällä värjäävät kasvisyyt mustaan vivahtavan harmaan ruskeiksi. Nimellä Cachou de Laval ruvettiin niitä myös jonkun verran käyttämään ja osottautuivat sangen pitäviksi. Mutta vasta parikymmentä vuotta tämän jälkeen tapahtui huomattavampia edistyksiä tällä alalla. V. 1893 otti Vidal patentin monelle uudelle rikkivärille. Senjälkeen on otettu sadoittain patentteja tähän kuuluville väreille, m. m. keltasille, ruskeankeltasille, punasinerville ja punertaville.

Värin käyttö on sangen yksinkertainen. Rikkialkalisuola liuotetaan veteen ja värjättävä tavara pistetään siihen, jonka jälkeen väriaine kiinnittyy, fikseerautuu syihin ilmassa kuivaeessaan ilman hapen vaikutuksesta. Kaikki nämät värit ovat hyvin sekä valoa että pesua kestäviä.

4.3.09

Cajsa Warg: Hielpreda I Hushållningen För unga Fruentimmer; Färgbok. Första Boken.


Hielpreda I Hushållningen
För unga Fruentimmer;
Författad af C. Warg,

Samt

Tilökt med en Färgbok och et Bihang.

Nionde Uplagan;
Å nyo öfwersedd, förbättrad och tillökt.

Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio.

Stockholm,
Trykt i Kongl. Tryckeriet, 1790.

Tukholma, 1790.


[3]

Färg-Bok.

Första Boken.

N:o 1. Äkta Skarlakans-Färg på Ylle.

Til et skålpund förarbetadt ylle garn som är förfärdigadt til wäst eller til strumpor, eller sluckna strumbor, tages 2:ne lod fin stött hwit winsten och 1 hand full hwetekli. Man rör det tilsammans i en wäl förtent kettil, låter det uti 3 kannor wain tillika upkoka, och rör det wäl om med en käpp. Sedan lägger man det yllne garnet deruti, och låter det 1 tima koka; men derhos rörer det flitigt up ocj neder. Derefter tagen man det up, och låter det hänga öfwer natten; andra dafen sköljer man det wäl och låter afrinna. Dagen tilförene, då man säledes garnet afkokar, tager man 2 lod skedwatn, och 4 lod annat rent watn, och skår det tilsammans i en flaska. Derefter tager man ½ lod Engelskt tenn, sköper det i watn smått som hagel, lägger det uti skedwatnet, och låter det stå i 24 timar. När det sedan så länge stått, håller man af det klara och slår bort det tjocka; samma dag då man skedwatnet omsätter, tages 2 lod cochenille, som stötes tätt fin, siktas igenom flor-sikt och låtes uti ½ stop watn, samt bör stå öfwer natten. Andra dagen slår man 3 kannor watn i en förtent kettil och cochenillen dettil, kokar det tilsammans, rör skummet wäl ifrån hwarannat, slåt så skedwatnet häruti, och rör wäl om. Sedan lägger man garnet uti, som kokas ½ tima, under kokningen flitigt röres up, men efteråt swalas och afsköljes.


N:o 2. Wil man hafwa Couleur de chair af denna efterlemnade färgen.

Så lägges ½ lod hwit winsten i sjefwa färgen och ½ lod Romersk alun. Sedan lägges 1 skålpund hwitt garn deruti, och låter man det ¼ tima koka; hwarefter det tages up at swalas, och afsköljes. Wil man hafwa Couleur de Prince, så kan man wäl i samma färg ännu lägga ½ skålpund garn, och så länge låta koka, til des man sjelf kan se at det ät nog. Sedan låter man det blifwa kalt och afsköljer.

[4]

N:o 3. En annan Färg af Skalakan på Ylle rätt at göra.

Til 1 skålpund, ylle-garn, tages 2 lod hwit winsten, 1 lod Romersk alun, en god hand full hwetekli, hwilket i 3 kannor watn upkokas, och röres wäl om. Sedan lägges garnet deruti at 1 tima koka, under flitig rörning up och neder. Derefterj tages det up, och hänges öfwer natten; så sköljer man det och låter afrinna. Sedan tages 1 lod skedwatn, 2 låd annat watn, 1 qeintin smått sköpt Engelskt tenn; hwilket tempereras såsom tilförebne skrifwit är, och bör stå sina 24 timar. Derpå skötes 2 lod cochenille fint, siktas och lägges i ½ stov wattn i en kettil, tillika med den blåtta cochenillen, at kokas tilsammans. Skummet röres wäl ifrån hwart annat, och skedwatnet släs deruti, samt röres wäl om. Sedan lägges garnet uti, som när det ½ tima kokadt, under flitig up och nederröring, tages up, göres kalt och sköljes.


N:o 4. Couleur de Rose på Ylle.

Wil man hafwa Couleur de Rose, så lägger man i samma färg 1 lod hwit winsten stött, 1 lod Romersk alun och 1 lod hwetekli, låter det koka tilsammans, och rör det wäl m: lägger så garnet uti, och låter det 1 tima koka, men tager det sedan up, låter blifwa kalt, och sköljer. Sedan gjutes 3 kannor watn i en kettil och deruti ½ lod fint stött cochenille, hwilket man låter koka up, rör wäl om och slåt 1 lod temperadt skedwatn deruti; lägger så garnet uti och låter det ½ tima koka, men tager det sedan up, och sköljer det, när det är kalt.


N:o 5. Ägta Carmosin på Ylle.

Til skålpund garn tages 2 lod hwit winsten, 2 lod röd winsten, 2 lod Romersk alun, och 4 händer fulla med hwetekli; hwilket kokas up uti 4 kannor watn och röres wäl om. Sedan lägges garnet deri, at 1½ tima koka, medan man arbetar det wäl om. Sedan tager man det up, och hänger det öfwer natten på en strång, och andra dager sköljer det af. Samma dagen, som man garnet kokar, blötes 2 lod fint stött cochenille i ½ stop watn, och andra dagen slås det i en kettil, samt dertil 3 kannor watn, 1 qwintin hwit winsten, 1 qwintin

[5]

röd ansenicum. Detta låter man tilsammans koka up, och lägger garnet deruti, och låter det 1 tima koka medan det arbetas wäl om; hwarefter det uptages at swalas och sköljas.


N:o 6. Krappfärg på Ylle.

Til 1 skålpund garn, tages 4 lod hwit winsten, 3 lod gemen alun, 2 händer fulla med hwetekli. Detta lägges i en förtent kettil med 3 kannor watn, kokas up och röres wäl om. Sedan lägges garnet uti at 1 tima kokas, hwarefter det tages up, uphänges öfwer natten, och om morgonen afsköljes. Samma dag då garnet kokar, lägges 12 lod fin krapp i ½ stop spisöl, med ½ stop ölätticka; andra dagen ölas et stop spisöl och 3 stop watn på, och den blötte krappen slåsderuti. Då låter man det blifwa kokhett, och rör det wäl om; lägg så garnet uti, och arbeta det braf up och neder. Derefter låter man det ½ tima ligga; och så snart som garnet kommer i kettilen, måste man taga bort elden derunder, och låta det stå, til des det blifwer kalt. Me så länge det står, måste man wånda det som oftast; och der det icke skulle wara rödt, så gör man en lut af 4 lod grön pottaska, blandad med et stop watn, eller något ad samma färg, och låter pottaskan deruti smälta. Derefter slår man det i den förriga färgen igen, sätter det åter öfwer kol-elden, låter det blifwa hett, samt garnet komma deruti: låtandes det sedan stå, til des det åter blifwer kalt. Men skal det blifwa mörkt brun-rödt, så lägger man i samma färgen 2 lod fint stött galläple och 4 lod vitriol, låter det koka up, och rör det wäl om, lägger sedan det röda garnet häruti, kokar det nästan ¼ tima, och låter det, sedan det är nog mörkt, blifwa kalt och så sköljas.


N:o 7. Oäkta Skarlakans-rödt på Ylle.

Til et skålpund garn gör man lut af 2 kannor watn och 2 lod hwit pottaska. Den samma sätter man på elden och låter blifwa het. Sedan rifwer man 1 lod oljana uti, låter det sakra[?] koka up, rör wäl om, och lägger så garnet deruti: tager kettilen af elden, och låter det en stund ligga, dock uprörer man det flitigt, samt tager det sedan up och sköljer. Tag hemwäl 6 lod alun, 3 kannor watn, samt 2 händer fulla med hwetekli, och lät det koka up under flitig omrörning. Lägg så garnet deruti, och lät det en god stund

[6]

koka; men tag det sedan up, och uphäng det öfwer natten. Den andra morgonen sköljes det; men tilförene, då man garnet kokar, tages 8 lod äkta fernbock i en kanna ljumt watn. Den andra morgonen, då man har garnet upskolgt, lägger man det i en kettil med 4 kannor watn, och låter en tima koka. Sedan tager man det af elden, gjuter det klara af i en anna kittil, lägger garnet deruti, och täcker kettilen, låtandes det stå, til des det blifwer kalt, då det tages up och sköljes.


N:o 8. Oäkta Carmosin på Ylle.

Men wil man hafwa oäkta Carmosin, så brukar man ej, såsom tilförene, nåhon lt gjord med oljana, utan allenast alun med hwetekli och 3 kannor watn, hwilket man låter koka en tima. Sedan tager man garnet derutur och gör sjelfwa färgen, såsom til skarlakans-rödt, med 8 lod ägta fernbock, och när man wil hafwa rätt Carmosin, så slår man ½ stop gammal urin härtil; men skal det blifwa mörkt, så tager man 1 stop.


N:o 9. Brandgult på Ylle.

Til 1 skålpund garn, tager man 6 lod hwit pottaska, och 2½ kanna watn, hwaraf man gör en lut, låter den blifwa het, rifwer 4 lod oljana hel fin deruti, och kokar den up. Sedan tager man kittelen af elden, rörer wäl om, och lägger så garnet uti, låtandes det stå på länge, tils det blifwer kalt. Sedan kan man det af skölja.


N:o 10. Ljus Caffee på Ylle.

Til 1 skålpund garn tages 2 lod alun, 2 lod röd winsten, och 3 kannor watn, i hwilket, sedan det kokadt up, garnet lägges, och bör koka en god fjerndels tima; men derefter blifwa kalt, och sköljas af. Sedan lägges 8 lod gul bresilja i en liten påsa, tillika med en sken, som jemte 3 lod stött galläple lägges i kittelen at koka ½ tima; hwarefter man lyfter garnet af igen, och står soppan bort: lägger åter 3 kannor watn i kettilen, samt 4 lod blött krapp, och låter det blifwa kakhett, då det gulfärgade garnet äfwen lägges deruti, som under flitig omarbetning ½ tima sakta kokas, men täges derefter up; och lägges dertil 1 eller 2 lod victriol, som man wil hafwa det ljust til.

[7]


N:o 11. Mörk Caffee på Ylle.

Skal det blifwa mörk Caffee, så tages 8 lod krapp, och göres dermed såsom med det förriga. Sedan tages garnet up; då 2 lod victriol lägges uti, och röres om. Derpå lägges åter garnet uti, at ¼ tima koka, och arbetas flitigt om, til des man tager det up, och sköljer det sedan det kallnat.


N:o 12. Castanie-Brunt på Ylle.

Wil man hafwa Castanie-brunt, så tager man 6 lod krapp uti sjelfwa färgen, och låter det ½ tima koka. Sedan tager man garnet utur färgen, om sköljer det, när det fyllest kokadt, och sedan blifwit kalt.


N:o 13. Citron-Gult på Ylle.

Tiul 1 skålpund garn, tager man 4 lod alun, 2 händer fulla med hwetekli och 3 kannor watn; hwilket alt slås i en kettil, kokas up, och wändes. Häri lägges garnet, at 1 tima koka; hwarefter det tages up pch sköljes, när det är kalt. Dagen förut lägger man 1 skålpund franskt gräs i 4 kannor watn, med 3 lod hwit pottaska, och låter det öfwer natten stå. Andra dagen kokar man färgen 1 tima, tager up gräset, kastar det bort, lägger garnet deruti, och låter det ½ tima koka. Skulle ej garnet wara högt nog, så låter man det ändå ¼ tima koka, tager det sedan up, samt swalar det och sköljer.


N:o 14. Swafwel-Gult på Ylle.

Wil man hafwa swafwel gult, så lägger man ännu 1 skålpund garn i förenämde färg, låter det ¼ tima eller half koka, och sedan sköljer det.


N:o 15. Guld-Gult på Ylle.

Til 1 skålpund garn tager man 3 lod hwit pottaska, gör deraf en lut med 2 kannor watn, och låter den blifwa kokhet, rifwer 2 lod oljana hel fint häruti och låter det koka up. Sedan tager man kittelen af elden, rör om, och lägger garnet deruti, låtandes det blifwa kalt innan man det afsköljen.


N:o 16. Violett på Ylle.

Til 1 skålpund garn tager man 4 lod alun och 2 goda händer fulla med hwetekli, låter det koka up i 3 kannor watn, rör det om, och lägger garnet deruti, at en god half

[8]


tima koka; hwarefter det tages up, höres kalt och sköljes. Lägg sedan till 4 kannor rent watn i en kettil, ¼ skålpund brun bresilja, och låt det 1 tima kokas; tag då kittelen af, [?]s det klara uti en annan kittel, och när färgen är något kall, så wärm den åter up, och låt garnet så länge ligga deri, tils des det är swalt; då det kan afsköljas.


N:o 17. Olive-Färg på Ylle.

Til 1 skålpund garn, tag 2 lod röd winsten, 2 lod alun, och lägg det i en kittel med 3 kannor watn, at koka up. Lägg garnet deruti, och lät det ½ tima wäl koka; rör det wäl och flitigt om, men tag det sedan up, och skölg det mär det är kalt. Lägg sedan åter i kittelen 3 kannor watn, 4 lod gurkmeja, 2 lod fint stött galläple, och låt det tilsammans koka up, rör om, lägg garnet deruti, och låt det en god half tima koka under flitig omrörning, til des det är nog höggult. Tag då up garnet, och lägg 2 lod victriol deruti. Skal det blifwa medel-oliven-färg, så tag 1 lod vitctriol; men skal det blifwa ljust, så tag ännu ½ lod til och rör det wäl; lägg så garnet uti, och låt det ¼ tima koka; tag det sedan up, låt det blifwa kalt, och afskölg det.


N:o 18. Celadon-Grönt på Ylle.

Til 1 skålpund garn tages 4 lod spansk-gröna, hwilken stötes och blötes i et qwarter fur ölätticka öfwer natten. Andra dagen tages 1 kanna god fur ättika, och den blötta spansk-grönan slås deruti; rör det tilsammans i kittelen, och låt det blifwa så warmt, at man kan hålla handen deruti. Lyst då af kittelen, och lägg garnet deruti, låt het en tima eller 2 deri ligga, wänd det flitigt om, och drag garnet så länge ut och in, tils all färgen är torr. Tag sedan så mycket som 2 lod venedisk twål, skär den sönder helt tunt, och lägg den tillika med en eller twå kannor watn i en kittel. Men watnet måste först koka up. Wispa watnet i kittelen wäl om, så at twålen blifwer nog lödriger. Släng garnet deruti wäl om, och skölg det strax derpå i källwatn.


N:o 19. Silfwer-Grått på Ylle.

Til 1 skålpund garn, tages 1 lod alun, 1 lod röd winsten, och 1 lod fint stött gall-äple; koka det tilsammans i 3 kannor watn, lägg garnet up, och läg 2 löd victriol häruti, och garnet åter igen deruti; rör det flitigt up och neder,

[9]

til des du märker, at det är nog silfwergrått. Men wil man hafwa mörkare, så lägger man ännu 2 lod victriol häri, och låter det ¼ tima koka; hwarefter man tager det up, och sköljer det när det är kalt.


N:o 20. Blå-Grått på Ylle.

Tag 1 skålpund garn, skölg det först i litet twål-watn; sätt sedan en kittel med 3 kannor watn på elden, och lägg deruti 1 lod brun bresilja; låt detta tilsammans ¼ tima koka, och lägg derefter så mycket isom ½ lod victriol deruti. Rör det wäl om, och wänd så länge garnet deri wäl om, til des du tycker det blifwer, som du det wil hafwa. Tag det sedan up och skölg det.


N:o 21. Swart på Ylle.

Til 1 skålpund garn tag 2 lod gall-äplen och 2 lod gul bresilja; koka det tilsammans ¼ tima uti 4 kannor watn; men lägg bresiljan uti en påsa, och garnet deruti, och låt koka en tima; tag sedan up garnet, lägg 4 lod brun vresilja i samma påsa, och slå ännu en kanna watn dertil, samt låt det en god half tima koka. Lägg garnet åter igen i, och låt det åter 1 tima koka; hwarefter man tager det up igen, och lägger deruti, i brist af Engelsk victriol, 12 lod annan victriol, eller 8 lod Engelsk; hwilket man rörer wäl om, och låter det 1 tima koka, tillika med garnet. Men tilförene lägger man 2 lod spansk-gröna i litet watn, och när garnet nog kokat, tager man det up, och slår spansk-gröna deruti: man rör det wäl om, och låter garnet åter igen deri koka ½ tima hels sakta, och under kokningen wänder det flitigt om. Sedan tager man det up, och när det är kalt sköljer det.


N:o 22. Kersbärs-rödt på Ylle.

Til 1 skålpund garn, tag 4 lod alun, lägg det uti en kittel, med 3 kannor watn och en hand full hwetekli, och låt det tilsammans koka. Lägg garnet deruti, at 1 tima koka; men tag det sedan up, låt det blifwa kalt och skölg det. Tag sedan 8 lod victriol, fernbock, den man en dag tilförne blött i warmt watn, slå dertil 3 kannor watn i kittelen, och låt det ännu 1 tima koka. Sila sedan af det klara i en annan kittel, och lägg garnet deruti: wånd det flitigt om, och låt det stå, til des det blifwer kalt. Sjut då 3 kannor rent watn i kittelen, lägg deri 4 lod brun bresilja

[10]

ja, och låt det ¼ tima koka. Lyst derefter kittelen af, och skölg garnet en eller 2 gånger up och neder. Men skal det blifwa mörkt, så tag ej mer, än 2 lod brun bresilja, och skolg garnet sedan.


N:o 23. Blå Färg på Ylle.

Tagförst et ekekäril, eller en stenkruka om 8 kannor, deruti intet salt warit eller är, och stå deruti urin, som bör wara ½ år gammal. Stöt indigo helt små, och blöt den 13 dagar i en skål, och sikta honom sedan genom et fint filt i et elekärl; men slå honom sedan i en kittel. Låt det blifwa så warmt, at du kan hålla handen deruti, och rör flitigt om. När det är nog warmt, stal det slås tilbaka i samma käril igen, och sedan lägges garnet deri, som man wil hafwa mörk-blått. Wänd det altid om, och låt så länge stå, til des det blifwer nog mörkt; tag det sedan up och skölg det åter uti urin. Slå sedan urin tilbaka i sjelfwa färgen, och skölg garnet strax i rent watn.


N:o 24. Blomerant på Ylle.

Wil man hafwa blomerant eller pärlefärgadt, så gör man på samma sätt; men låter det ej ligga så länge i färgen, utan tager det up, när det är nog färgadt, hwilket man kan bäst sjelf se.


N:o 25. Tre gröna Färgor på Ylle.

Wil man hafwa dunkel-grönt, medel-grönt, eller papegojegörnt, så måste man först afkoka garnet i 3 kannor watn, med 4 lod alun, och 2 fulla händer hwetekli. När det 1 tima kokat, tager man garnet up, sköljer och uphänger det öfwer natten. Samma dag, då man garnet kokar, tager man et skålpund schorda, eller så kallat grönskjär, 2 lod kalk, och 2 lod grå pottaska, lägger det tilsammans i en kittel, och uppå gräset antingen små käppar eller en sten, at[?] det intet upstinger. Deröfwer slår man 4 kannor watn. Andra dagen kokar man det 1 tima: hwarefter man tager gräset derutur up, och lägges så mycket igen deruti, som man wil hafwa medelgrön färg. Men det måste ork först i alun afkokadt warda: låt det ock ½ tima koka. Skulle färgen blifwa swag[?], så lägger man åter gräset en gång än uti, och låter det ännu ½ timma koka. Sedan tager man det up, och lägger garnet deruti, som man wil hafwa swaffelgult

[11]

til, och låter det ¼ tima koka. Derefter tages det up och sköljes tilsammans rent af. Wil man hafwa det uti grönt, så wärmer man up den förr beskrefna blå färgen, lägger det gula garnet tilsammans deruti, och låter detsamma så länge ligga, til des man ser, at det så blifwer, som man wil det hafwa. In ju längre det ligger, ju mörkare blifwer det. Skölg det sedan up, på samma sätt, som den blå färgen. Desse 3 grönä färgor kan man ock göra til Olivefärgor, om man tager så mycket gall-äple och victriol häruti, som om den förriga Olivefärgen beskrifwit är.


N:o 26. At färga Blått.

Först tager man spisöl och brun bresilja, och kokar det ihop. Sedan lyster man det af, och silar det. När det skedt, kokas potaska och salmiac i litet spisöl för sig sjelfwa, och det stötes som skal färgas i bresilja och spisöl. Sedan slår man den kokade färgen ihop, och sätter kärilet på elden. Om man wil hafwa grön färg, tager man 3 stop watn til 2 lod gurkmeja, kokar den ihop med litet watn för sig sjelf, och silar det andra med färgen, så blir det grönt.


N:o 27. Nu följer, huru allehanda Färg ox[?] på Siden, och rödt Silke, göras til hwita.

Man doppar filtet i warmt watn, öfwerstryker det med venedisk twål, och stoppar det sedan i en hwit påsa, och lägger den i en kittel med watn, at uti 2 timar koka. Derefter tager man det up och sköljer det rent. Tag 2 fina hwita kaflar, häng filtet derpå, drah det wäl ut, låt det torkas, bind det sedan på bägge kaflarna, hårdt tilsamman som en en sten, och låt det öfwer natten så ihoprullat ligga. Sedan kan man hafwa derpå hwad färg man wil.


N:o 28. At draga färgen ur Sidentyg.

Hafwer man gammalt sidentyg elle kläder, det ware carmosin, gult, brunt eller guld-gult; så sätter man en kittel med watten på elden, och låter det blifwa kokhett: derefter wispar man tysk såpa deribland, och lägger tyger uti, låtandes det så länge koka, til des färgen blifwer blek, då man sköljer det rent. Wil man nu åter sätta annan färg deruppå, så gör man det på följande sätt.

[12]

N:o 29. At göra Sidentyg Rödt.

Sätt en kittel på elden med 2 kannor watn, och lägg deruti 8 lod alun at smälta. Tag kittelen af elden, och lägg tyget deruti, at stå öfwer natten, men wånd det en eller 2 gånger om. Samma dag, då man lägger det i alun, så lägger man 8 lod äkta fernbock, til et skålpund tyg, uti 3 kannor warmt watn; densamma lägger man andra dagen efter i en påse tillika med en sten, på det påsen må ligga i botn på kittelen, som sedan sättes på elden, med samma watn, at en tima koka. Lyst derefter kittelen af, tag påsan up, och lägg sidentyget deruti, hwilket man låter ligga, til des det blifwer kalt; men emedlertid arbetas det wäl om, och sköljes sedan det blifwit kalt.


N:o 30. Rosenrödt på Siden.

Wil man hafwa rosenrödt på siden, så kokar man först sidentyget i alun, som tilförene förmäldt är, och lägger så påsan med fernbocken uti, åter igen i kittelen, låtandes det ännu ½ tima koka. Derefter lyster man kittelen af elden, tager påsen up, och lägger sidentyget deruti, och låter det ligga, til des det blifwer kalt och rosenrödt, då man det uptager och sköljer.


N:o 31. Carmosin på Siden.

Wil man hafwa carmosin rödt, så gör man en lut af hwit pottaska. Den samma slår man i färgen, och upwärmer färgen åter igen. Sedan lägger man igen det rödfärgade tyget deri. Detta måste man snält göra, på det icke tyget skal blifwa fläckigt. Sedan det blifwit kalt, så sköljer man det.


N:o 32. Ponse-Rödt på Siden.

Til 1 skålpund sidentyg, tag 6 lod pottaska; lägg den samma i en kittel med 2 kannor watn, och när det är warmt, så rif 4 lod oljana deruti, och låt det sakta koka up, tag sedan kittelen af elden, och lägg tyget deruti. Wänd det flitigt om, och lätt det så långe ligga deruti, til des det blifwer kalt; tag det sedan up, skölg det och låt det blifwa tort; tag derefter 8 lod alun, och låt det i 2 kannor watn på elden smälta. Lyst sedan kittelen af elden, och lägg det guldfärgade tyget deri. Den andra dagen tag det up och skölg det lätt, och koka det åter med 6 lod äkta fernbock,

[13]

och derhos i 3 kannor watn, en rund tima. tag sedan påsen, hwari fernbockern ligger, up, och lägg tyget deri, men arbeta det flitigt om til des man sjelf ser det wara nog hög ponso; men skulle det intet blifwa so högt, så låter man ligga det til des det blifwer kalt, då man sköljer det up.


N:o 33. Krapp-färga på Siden.

Til 1 skålpund sidentyg, smältes 4 lod alun i 3 kannor watn öfwer elden; hwarefter kittelen lyftes af elden, och man låter sidentyget ligga deri öfwer natten, men den andra dagen sköljer man det. Samma dag då alunet smältes, lägger man ½ skålpund krapp i et stop öl- eller win-ättika, och en kanna surt swagöl, det man låter frå öfwer natten. Den andra fagen slår man i en kittel ännu 2 kannor swagöl eller rent watn dertil, och låter det blifwa helt kokhett; hwarefter man slår det genom et filt, i en annan kittel, lätandes det åter blifwa hett, då man lägger sidentyget deruti, och arbetar det flitigt om; men blifwer det ännu ej nog rödt, utan tegelfärgardt, så gör man en lut af hwit pottaska, och slår den i färgen, och sedan färgen är åter igen upwärmd, lägger man tyget än en gång deri, och låter den stå, tils det blifwer kalt, då man det upsköljer.


N:o 34. Caffe-färg på Siden.

Gör först lut af 6 lod pottaska, och 2 kannor watn, och deri 4 lod oljana, och låt set sakta koka up. Lägg så sidentyget deruti, och rör det flitigt om. Lyst derefter kittelen af elden, och låt det stå, til des det blifwer kalt. Tag då up tyget och skölg det. Wil man hafwa Pomerants-färg på det, så kan man låta det så wara; men skal det blifwa ljus Caffe-färg, så lägger man ännu så mycket krapp i färgen, som det om den röda krapp-färgen beskrifwit är; allenast man, när det nog legat i krappfärgen, lägger 2 lod galläple, och 1 lod victriol i färgen och låter den blifwa helt kokhet, då tyget måste deri wäl omarbetas. Sedan man det uttagit, så sköljes det. Wil man hafwa Mörkbrunt, så lägger man 4 lod victriol deri och låter tyget en liten fierdedels tima koka; då det blifwer mörkbrunt.


N:o 35. Violet på Siden.

Sätt 1 skplpund sidentyg och 3 kannor watn öfwer elden, tillika med 8 lod alun; tag sedan kittelen af elden

[14]

och lägg tyget deruti; lått det öfwer natten stå, skölg det dagen derefter. Samma dagen man tyget skölger, tager man 8 lod brun bresilja i 4 kannor watn: men wil man hafwa tyget röd-violet, tages 4 lod brun dernbock och 4 lod victriol deruti, hwilket kokas en tima. Derefter tager man det af elden, och lägger sidentyget deruti; då det, sedan det blifwit skölgt, bör omarbetas, til des det kallnar; hwarefter det åter sköljes.


N:o 36. Citron-Gult på Siden.

Til 1 skålpund siden tages 2 lod hwit winsten och 4 lod alun, som smältes öfwer elden 1 3 kannor watn. Tag det sedan af, och låt det öfwer natten stå; hwarefter det sköljes. Samma dag man sätter winsten på tyget, så lägges 1 skålpund fransyskt gräs i 4 kannor watn, och andra dagen kokas det 1 tima. Sedan lystes kittelen af elden, gråset tages up, sidentyget lägges uti, och omröres wäl ½ tima; men tages sedan up. Derefter smältes 4 lod pottaska uti 1 qwarter watn, hwilket slås i samma gula färg; då man sedan lägger tyget deruti och rörer flitigt om, til des det blifwer som man wil det hafwa. Sedan sköljes det.


N:o 37. Papegojegrönt på Siden.

Til 1 skålpund sidentyg, tages 4 lod spansk-gröna, som skötes små och lägges i blöt öfwer natten i en kanna god winätticka. Andra dagen torkar man det näst förut beskrefne gula tyget, och lägger det ½ tima i denna färgen; hwarefter man tager det up och torkar. Sedan sätter man en kittel med watn på elden, slår deruti a lod venedisk twål, och låter det så koka up, men wispar med en wisp, och rör om, at det wäl skummar sig. Sedan tager man det af elden, om sköljer tyget som haftigast i detta twål-watn; hwarefter det åter bör sköljas i käll-watn.


N:o 38. Olive-Färg på Siden.

Til 1 skålpund sidentyg, tages 8 lod alun, som smältes på elden i 4 kannor watn. Deri lägges tyget öfwer natten, och sköljes up andra dagen. Sedan sättes 3 kannor spisöl eller rent watn på elden, hwartil lägges 6 lod gurkmeja, at koka up, under flitig rörning; hwarefter tyget lägges deri, och arbetas helt snält om. Men skal det blifwa

[15]

något mörkare, så låter man det ligga litet i färgen, derefter tages det up, och, när det är kalt, sköljes det.


N:o 39. Couleur de Rose på Siden.

Til 1 skålpund sidentyg tages 4 skålpund saflor och lägges i en påsa, som 2 dagar bör ligga i kalt watn. Tryck sedan så länge på påsen, til des watnet kommer rätt klart ut. Gör en lut af 8 lod pottaska och 1½ kanna watn och tag safloret utur påsen, plocka det helt smätt, i en förtent kittel som är ren, slå luten derpå, och låt det 2 timar stå lyckt. Maka med handen safloret wäl up i kittelen, och kasta det sedan bort. Läga så tyget uti, wänd det flitigt om, och tag det sedan up. Slå 1 qwarter citron-saft deruti, rör wäl om, och lägg tyget återingen deri, då det för alting skal flitigt wändas om, at det intet må blifwa fläcktigt. Låt det ligga 4 timat, men wän det om hwar half tima. Tag tyget derefter up, och skölj det i käll-watten.


N:o 40. Couleur de chair på Siden.

Wil man hafwa sidentyget med Couleur de chair, så lägger man det uti denna färg, när det första tyget är derutur tagit, och wänder det flitigt om.


N:o 41. Couleur de Prince på Siden.

När detta tyget här utur lagt warder, så lägg åter hwitt sidentyg igen uti, så blifwer det Couleur de Prince.


N:o 42. Swart färg på Siden.

Först slår man et ämbar watn i en kittel, och lägger deruti ½ skålpund fint stött galläple, ¼ skålpund krapp, 4 lod stött albark, 1 skålpund jernfilspån, 8 lod spetsglas eller antimonium, 1 skålpund schmak, 2 lod oxegallar, och 4 lod gummi dragant. Detta lägger man alt tilsammans i kittelen, och låter det en god tima koka. Derefter slår man i kittelen et ämbar korn-watn, som bryggare plåga sopa af maltet, och låter det ännu en tima sakta koka: tager det så up, och sköljer det i et halft ämbar watn, samt återigen i färgen, och låter tyget sedan koka. Färgen låter man koka om än 1 tima; hwarefter man tager tyget återingen up och låter det torkas. Af bkörlaska göres sedan en lut, hwari slås 8 lod pottaska, och i sjefwa luten 4 kannor watn. Sedan afsköljes tyget med all magt, och derefter återingen i rent watn; hwarpå det torkas. Sedan gör man åter en

[16]

liten färg af det förriga swarta, och lägger deruti 4 lod held smått spetsglas, 4 lod husblåss, som måste tilförene i 1 stop watn smått sönderskäras och en stund kokas. Detta altsammans slåt man i den swarta färgen, och låter det ½ tima koka ihop. Sedan lyster man kittelen af elden, och låter färgen litet swalas, hwari man då lägger det torkade tyget, at blifwa helt wått. Sedan tages det up, och uphänges, til at torkas.


N:o 43. Ännu en Swart färg på Siden.

Först sätter man gammal urin i en kittel på elden, och låter densamma koka up; derefter lyster man kittelen af elden, och håller ad det klara. Sedan tager man åter så mycket som 4 kannor i kittelen, lägger deruti 8 lod röd winsten, och låter det andra gången koka up, lägger så sidentyget deruti, och låter det ½ tima koka; hwarefter man taget det u, och slår urinen bort. Sedan tages åter så mycket som 4 kannor remt watn i kittelen, och lägges deruti 9 lod brun bresilja, som 1 tima skal koka. Lägg på sidentyget åter deri, och låt det sakteligen 1 tima koka; men tag det sedan up, och lätt åter 6 lod victriol tillika med tyget i kittelen, och låt det ½ tima sakta koka. Tag då på nytt tyget up, och lägg 2 lod spanskgröna deruti. Rör det flitigt om, och låt tyget så deruti ligga til des det blifwer kalt. Tyget måste en natt förut blötas i galläple-watten, när det tages up ur den kokade utinen och winsten; och detta måste tilredas af 1 kanna watn och 4 lod galläplen, hwilka i watn så länge måste utkokas, til des något mer än 1 stop är öfrigit, hwartil man sedan slår 2 kannor watn, låter det åter igen koka up, och lägger tyget sedan deruti, at ligga öfwer natten, men andra dagen lägger man det uti bresiljefärgen.


N:o 44. At uttaga Swart, Blå och Grön Färg.

Til 1 skålpund sidentyg, som är swart, kokar man 2 kannor watn. Derefter slår man ½ skålpund ungt tempereradt skedwatn häruti, rör det wäl om, och lägger så tyget, som flitigt skal omwändas, deruti, och låter det så länge koka, til des det blifwer brunt. Sedan tages det utur kittelen, lägges i kult watn, sköljes och torkas. När det är gjordt, kan man sätta detuppå hwad färg man wil, antingen

[17]

brun, caffee, olive- eller mörk-brunt. Är sidentyget blommerant, så tager man äfwen så mycket skedwatn som til swart, men är det mörkblått eller grönt, så tager man 1 skålåund skedwatn; och kan man derpå sätta ponso och citrongult; men tilförene måste det, såsom det andra sidentyget, ligga uti alun-watn.


N:o 45. Huru man skal twätta Sidentyg, som är smutsigt.

Först tager man rent watn, och doppar tyget deruti, derefter stryker man på den orätta sidan hwit honing, och på den smutsiga tjokt med tysk såpa. Sedan lindar man det på en kafwelstock, stänker det öfwer med warmt watn til des twålen gpr ut och watnet kommer ut helt klart. När det är hjort, gör man gummi-watn, lägger deruti en oxegalla, samt så mycket som 4 äggehwitar, och wispar det ihop med hwartannat, til des det skummar sig såsom en såpa. Derefter kokar man 2 lod gummi dragant, och 2 lod husblåss tilsammans, och silar det igenom en sil i gummi-wattnet: doppar då tyget deri, at det blifwer helt wått, torkar det sedan half, lägger det emellan twänne stora rena dukar och manglar det, til des det blifwer hel tort; När man hafwer färgat gammalt eller nytt sidentyg, och wil gifwa det glans, så lägger man 4 lod husblåss, hel smått skurit, och 4 lod gummi dragant, tilsammans, i 1[?] qwarter watten. Den andra dagen slår man ännu 1 stop dertil, och låter det en liten stund koka helt sakta, at det intet fjuder öfwer. Sedan lyfter man det af elden, silar det igenom et kläde, och slår dertil 1 halst qwarter bränwin, åt det blifwer såsom stärkelse-watn. Derefter lägges tyget på et bord, med rätsidan underst, och med en swamp strykes Gummi-watne uti tyget, til des det är helt genomblött. Sedan gör man swampen ren, och stryker åter tyget med honom, at gummi-watnet kommer rätt ut. Härefter gnides tyget med en wacker och ren lapp, til des det wäl torkar.

[18]

Nu följa allehanda Färger på Linne och lärft.


N:o 46. Rödt på Linne.

Til 1 skålpund garn eller lärft tages 4 lod alun, som lägges i 2 kannor watn, och smältes öfwer elden. Sedan tages man den af, lägger linnet deruti, och låter det öfwer natten ligga, men torkar det andra dagen. Samma dag då man lägger garnet i alun, så lägger man 12 lod gemen fernbock i 3 kannor watn, och kokar det 1 tima derefter. Sedan silar man färgen ifrån spånorne, låter lärftet komma deruti, arbetar flitigt om, och låter det så länge ligga, til des det är nog rödt. Skulle det ännu intet wara nog mörkt, så låter man det stå, at det blifwer kalt: hwarefter man intet sköljer, utan torkar det.


N:o 47. Ljus-Rödt på Linne.

Skal det blifwa ljus-rödt, så gör man en lut af 4 lod grå pottaska och 2 kannor watn, lägger uti den ½ lod oljana, och låter den blifwa kokhet. Sedan tager man kettilen af elden, lägger linnet eller lärftet deruti, och wänder det om, til des det blifwer gult som årter. Derefter sköljer man det rent, låter det torka, och gör återigen et alun-watn på samma sätt, som näst förut är beskrifwit. Deri lägger man tyget, och låter det åter torkas. Sedan kokar man 8 lod fernbock i 3 kannor watn, såsom den förrige, hwaruti man lägger lärftet och linnet, til des det blifwer som man wil det hafwa, och låter det derefter torka.


N:o 48. Citron-Gult på Linne.

Til et skålpund garn eller lärft, tager man 4 lod gurkmeja, och blöter den samma en natt uti ½ stop sur ättika. Andra tagen slår man 2 kannor swagöl med ättikan tilsammans i en kettil, och låter det blifwa hett. Sedan tager man det up utur kettilen och håller det i et ämbar, lägger så garnet deruti, arbetar det flitigt, och låter det ligga deruti 2 dagar. Den tredje dagen tager man det up och torkar.


N:o 49. En annan Gul färg på Linne.

Til 1 skålpund garn, gör man et alun-watn af 4 lod alun och 2 kannor watn, samt låter det smälta öfwer elden.

[19]

Sedan lysten man kettilen af, lägger ämnet häruti och låter det stå öfwer natten: man tager det derefter up och torkar det. Samma dag man lägger garnet i alun, så blöter man 1 skålpund fransyskt gräs i 3 kannor watten, samt 2 lod grå och 1 lod hwit pottaska. Andra dagen kokar man det 1 tima, tager sedan gräset up, och lägger linnet deruti, låtandes det ½ tima koka, under flitig omarbetning; hwarefter man tager det up, skölher och torkar det.


N:o 50. Grön färg på Linne.

Wil man hafwa garnet grönt, så kokar man 3 lod brun bresilja i 5 stop watn ½ tima, hwarefter man tager det af och afhåller det klara, lägger deruti et lod spanskgröna, rör det wäl om, och lägger så garnet deri: låtandes det så länge ligga, til des der är kallt. Sedan tages det up, sköljes rent och torkas. Skulle det intet wara nog mörkt, så wärmer man färgen ännu en gång, lägger linnet deruti, och låter det ligga, til des det blifwer kalt; hwarefter det torkas; då det hafwer fin riktighet.


N:o 51. Swart färg på Linne.

Först låter man 1 kanna ekespånor och et ämbar watn koka i en kettil 2 eller 3 timar. Derefter tager man ekespånorne bort, lägger så deruti linnet, och lärer det koka; men spån-watnet slår man i et ekekäril: Sedan låter man 2 kannor små stött albark öfwen koka i kettilen med et ämbar watn, i 2 timar; hwarpå man lyster kettilen af, håller wäl af watnet, och lägger i samma watten 2 skålpund victriol, som wäl måste omröras. Deruti lägger man sedan linnet at 1 tima koka; men tager det sedan up och låter det torka; derefter lägger man det åter i det förriga ekewatnet; och när det åter är torkadt, så lägger man det i den andra färgen. Så länge måste linnet läggas utur det ena uti det andra, til des det blifwer nog swart: Allenast det emellan hwar gång åter först torkas. Wil man hafwa det Grått eller Möglot, så lägger man tyget allenast 1 eller 2 gånger derefter i denna omrörde färg.


N:o 52. Brun färg på Linne.

Wil man hafwa lärftet hel mandelbrunt, så gör man en lut af 6 lod pottaska och 2 kannor watten, hwaruti man rifwer 4 lod oljana; men skal det blifwa ljust, så tager man

[20]

3 lod pottaska och 2 lod oljana. Derefter lägges garnet eller lärftet, som först är grått färgadt, uti oljane-färgen, då man låter det så länge ligga, til des det är nog brunt, Men man måste flitigt uparbeta det.


N:o 53. Rödbrunt färg på Linne.

Wil man hafwa rödbrunt, så låter man först linnet torka, och kokar 4 lod brun bresilja med 2 kannor watn &frac; tima; tager det sedan af, och lägger 1 eller 2 lod alun deruti; rör det wäl om, och lägger tyget åter igen uti, arbetar det snält om, och låter det så länge ligga, til des det blifwer kalt, då man tager det up.


N:o 54. Couleur de Rose på Linne.

Til et skålpund linne, tager man et skålpund saflor i en påse, den man lägger i watn öfwer natten. Den andra dagen wrider man så länge påsen, til des watnet kommer klart ut. Derefter gör man en lut af 4 lod pottaska och 1 kanna watn, och plockar safloren uti en wäl förtent kettil, slår pottaske-luten derpå, och låter safloren 1 eller 2 timar ligga. Sedan trycker man med händerna safloren hårdt ut, och lägger deruti linnet, som bör ligga 1 tima. Sedan tager man tyget up, slår uti kettilen ½ qwarter god winätticka, och rör wäl om; man lägger tyget åter uti och ränder flitigt om. Skulle det blifwa för blekt, och icke ättikan är tilräckelig, då man strax bör lägga det på andra sidan, och arbeta det wäl, samt trycka rätt wäl neder i färgen, låtandes det derefter ligga i 3 timar; hwarunder man bör lysta up det hwar ½ time, och sedan skölja det, men intet torka, hwarken i solen, luften, eller någon warm siuga[?], utan i en tilsluten kammare.


N:o 55. Couleur de chair på Linne.

Wil man hafwa couleur de chair, så lägger man det hwita i förenämde färg, när den först är uttagen, och låter det så länge ligga, til des det blifwer som det bör.


N:o 56. Huru man skal göra Lärfter glänsande.

Först kokar man en soppa af röd fernbock, och rörer grof hwit stärkelse deri, hwilken kokas såsom annan stärkelse. Derefter lägger man lärftet på et bord, och med en bosta stryker stärkelsen derpå, så länge til des det blifwer

[21]

nog wätt. Sedan låter man det torka, och på en stor mangel manglar det så länge, at det hafwer nog glants. Så skal man göra med alt lärft, undantagandes at man til andre färgor intet annat tager, än watn och stärkelse. Men om lärftet skal blifwa styst, så öfwerstryker man det med lim.


N:o 57. At taga ut Tjäru-fläckar.

Wil man taga ut tjäru-fläckar, så måste man först smörja med smör och 1 tima eller 2 låta ligga. Sedan tager man warmt watn, och det gula ad et ägg, rifwer det så länge i smöret, til des watnet skummar sig likasom af twål, hwarefter man sköljer det i rent watn.


N:o 58. Flått-fläckar at uttaga.

Hafwer man skått-fläckar, så bränner man et stycke alun, och ungefär 2 lod hwit stärkelse. Om tyget är färgadt, rör man det i watn omkring som en deg; men är det hwitt, grått eller silfwergrått, så stryker man bränwin öfwer fläckarne på tyget, och håller tyget wackert och hwitt.


N:o 59. At taga allehanda feta fläckar utur krympta Kläder.

Först skal man göra kallgjord lut, whilken, när fläckarne skola uttagas, wärmes lagom warm, och strykes på fläckarna; hwarefter de gnidas med venedisk twål. Borsta sedan med en klädesborsta ända efter lon på klädet, och låt sedan torkas.

At taga feta fläckar utur okrympta Kläder.
De uttagas således, at terpentin spiritus drypes på fläckarna, och sedan skal bruns-watten drypan esomostast[?] på kläderne, alt som fläckarne äro stora til. Derpå gnidas de med venedisk twål, hwarefter watnet borstas ut; och måste lång-torkas en dag eller mera i stugan[?].


N:o 60. At göta Blått Wälk.

Blöt bresilja en natt uti urin, tag sedan klaraste derifrån, och gnugga sedan lärftet deruti. Sedan wrider man up ärftet, strör stött spanskgröna tunt deröfwer, medan det är wått, och gnuggar det emellan händerna. Sedan sköljer man det uti rent watn, samt åter torkar det, och sedan gnidev; så är det färdigt.

[22]

N:o 61. At trycka med Guld.

Först kokar man up ½ stop linolja på elden uti en potta. Sedan lägger man et stycke surt bröd och en liten bit hwit victriol uti oljan och låter det koka 1 tima. I samma potta slår man en fingerbor umbra, en dito spanskgröna, en dito harts, en dito hwit stärkelse, en dito wax, 2 dito silfwerglitt, och en dito hwit siske-lefwer, hwilket kokas til des det blifwer segt, at man kan draga det, som en rem; så kan man trycka dermed.


N:o 62. At sätta wacker högröd färg på Ylle.

Til 22 lod garn, tages 1 lod cochnenille, 1/8 qwarter skedwatn, 4 lod hwit winsten, 4 lod stärkelse 1 1/2[?]lod engelst tenn, raspadt. Om aftonen förran man tänker färga, blandas skedwatnet up med 2 gånger så mycket friskt sjö- eller å-watn, och sedan det så upblandat är, lägges tennet deruti, och röres som oftast om med en oskuren penna. Detta blandas tilsammans i en glasflaska; och när man andra dagen skal färga, så deres på det sättet, af man låter 2 kannor watn i en kettil, och då det kokar up, slås hälften af sked-watnet, hälften af winsten, sedan han först är wäl fint stött såsom mjöl, och hälften af stärkelsen deruti; då det litet dermed kokat, lägger garnet deruti, som bör koka en god fierdedels tima, och under kokningen stippas och wändas i kettilen. Sedan tages det up at swalas, sköljes i watn rätt wäl, och wrides ut det bästa man kan. Sedan lägges det i et rent lakan, då man wrider ut watnet i görligaske måttan. Imedlertid kokas i samma watn 11 lod garn, äfwen så länge, och handteras på samma sätt, som det förra.

[23]

N:o 63. Observationer, som böra i akt tagas.

1) Det engelska tennet får ej läggas uti skedwatnet, förän det är blandadt med watn.
2) Til hela färgningen får ej brukas annat watn, än sjö- eller å-watn.
3) Ej eller får man bruka annan kettil, än af messing eller kovvar, men intet förtent, undantagandes wid äkta färgor, som beskrifningen utwisar.
4) Färgen kan också fåttas i blöt om qwällen förut, sedan han först är så fint stött som mjöl.

Ände på Första Boken.