10.3.08

(Varoitus aniliiniväreistä)


Vasabladet 50, 10.12.1864

Då således genom de af ordföranden, hr Hamberg, werkstälda kemiska analyser blifwit ädagalagdt, att det färgämne, som benämnes Anilinrödt och möjligen äfwen andra Anilinfärger, ware sig i fast eller flytande form, liksom äfwen dermed färgade tyger, innehålla arsenik i större eller mindre mångd, ända till 25 procent, anfåg läkaresällskapet att dessa högit wådliga färgämnen icke böra i handel få finnas tillgöngliga samt beslöt enhålligt, att denna Sällskapets åsigt i ämnet skulle genom i tidningarna infördt protokollsutdrag bekantgöras, helst ofwannämnda för sin skönhet särdeles efterfrågade färgämnen allmänt försäljas och till färgning anwändas, såwäl inom hufwudstaden som i landsorterna.

Edv. Edholm.
Swenska Läkaresällskapers sekreterare.

Ei kommentteja :