6.3.08

Tekniska notiser. Sätt att rena kimrök, utan glödgning.

Wiborg 56, 25.7.1856

Sätt att rena kimrök, utan glödgning. Renad kimrök är finare än all annan svart färg, men att glödga henne ren, som dock vanligen brukas, har sina svårigheter. Lättare och fullkomligt säkert vinnes samma ändamål, genom att koka kimröken i pottaske-lut, som upplöser allt deruti bedintligt hartz, och sedan urlaka pottaskan med rent vatten, hvarmed man flera gången upprör kimröken och låter den imellanåt åter få sätta sig till kärlets botten, då nytt sköljvatten påhålles och operationen förnyas så mpnga gpnger tills vattnet förblifver fullkomligen klart och utan smak - då färgen får torka och är färdig.

Den sålunda renade kimröken låter ganska väl använda sig till ett slags lakering och oljemålning, äfven af det finaste slag, den ger en djup, ren svart färg. Blandad med gummi-vatten och preparerad oxgalla, fås en lätt flytande ritfärg. Om man inrör en vigtsdel af denna kimrök i en kokhet blandning af en vigt lakrits upplöst i 2 vigter vatten och 6 vigter rent fint limm, upplöst i 12 vigter vatten, erhåller man ett slags artificielt tousch, som mera närmar sig det verkeliga Kinesiska, än något annat till efterhörmning deraf försökt preparat.

Ei kommentteja :