3.3.08

Naisen työ tehtaissa.

Työmiehen Ystävä 8, 25.2.1876

Saksalaisella "yhtiöllä yleistä terweyden hoitoa warten" on joku aika tätä ennen ollut kokous, jossa tohtori Hirt Breslausta piti esitelmän naisen työstä tehtaissa, jossa esitelmässä hän muun muassa mainitsi, että wiime aikoina on tultu yhä warmemmin hawaitsemaan, että useissa tehtaan tawoin toimitetuissa käsitöissä on siemeniä useihin tauteihin, ja että käytettäissä wälikappaleita näitä haittoja wastaan aina on unhotettu yksi seikka, se nimittäin että naisetkin tekewät työtä tehtaissa. Aina on luultu noiden tehtaissa olewain wahinkollisten suhteiden waikuttawan samalla tawalla naisiin kuin miehiinkin, mutta tämä on perin wäärin. Ei siinä kaikki että naisen ruumis waatii enempää suojelusta kuin miehen, waan owat erittäinkin synnytys suhteet tähdelliset. On hawaittu, että niissä paikoin missä on paljon tehdas töitä, joissa myrkyllisiä aineita liikutellaan, tawattoman paljon ennen aikuisia lapsensynnytyksiä ja kuolleena syntymisiä tapahtuu. Aineisin joilla tämä surullinen waikutus on, kuuluwat etunenässä lyijy, fosfori, eläwä hopea ja anilini; sekä lähes mitä, jos ei juuri samassa määrässä, arseniki ja kupari. Waarin ottamukset owat näyttäneet, että lyijyn wahingollinen waikutus naisiin on ollut niin suuri, että 141:stä lapsensynnytyksestä 92 on ollut ennen aikuista, niin että lapset eiwät olleet täysi-aikaisia. Samanlainen waikutus on anilinillakin, ja tutkimukset owat osoittaneet, että näiden aineiden waikutus ulottuu lapsiinkin, waikka ne syntywätkin eläwinä. Tuhannessa semmoisen naisten lapsensynnykyksessä, jotka tekewät lyijy työtä on 785 kuolleen sikiwä synnyttämistä ja 50:stä lapsesta, jotka syntywät semmoisissa naisissa, kuolee 20 ensimmäisellä wuodella ja 15 lähinnä seuraawina wuosina. Muissakin wapriikitöissä on tämän suhteen isoja wastuksia, ja tohtori Hirt muistutti sentähden kuinka wälttämätöntä olisi että lainsäädännöllä saataisiin muutos tässä, ja osoitti hän siihen mitä jo tämän suhteen on tehty Schweitsin maalla.

R. M.

Ei kommentteja :