8.3.08

Maalaus-keino maitojuustolla.


Oulun Wiikko-Sanomia 45, 6.11.1830

Maalaus-keino maitojuustolla *).
Wasta juoksutettua juustoa otetaan ja jauhetaan oikeen maali-kiwellä niin hienoksi kuin hän tarwitaan. Sitten pannaan se kiwi-astiaan ja siihen hämmennetään hywää kalkkia, joka hierotaan juuston kansa hywin sekaisin, aiwan ilman weettä, niin sakiaksi kuin näyttää tarwittewan. Tällä tawalla saadaan hywä walkia maali, joka on somaampi pyhkiä puun päälle ja kuiwaa paljoa pikemmin kuin öljy-maali. Mikä on walmistettu, se pitää pyhkiä samalla kaikki, sillä jos se saapi olla yötä siltään, niin se sakoo liijaksi, eikä saa sitä suinkaan weellä hämmentää, sillä se ei pysy sitten puusa. Jos muun karwasta tahotaan, saapi siihen panna sekaan multa- eli maa-paineita, jotka kalkin kanssa sekauwat. Koska tätä maalia, eli painetta, on kahesti pyhitty puun päälle ja se hywästi kuiwanut, hierotaan se willa tilkulla siliäksi, ja tulee kauniiksi ja kiiltäwäksi. Samana päiwänä ennättää näin maalata ja silittää, sillä se kuiwaa niin äkkiä. Jos joku paikka, johonka tulee usein märkyyttä, tahotaan lujemmaksi, pyhitään siihen maalin päälle munan walkiata, jolla tawalla se tulee aiwan pysywäksi.

Tämän maalin sanotaan olewan melkiän pysywäistä, warsinkin jos sen päälle pyhitään munan walkiata, niinkuin mainittu on, ja on se wielä senkin wuoksi etusata että se ei haise ollenkaan.

*) Otettu ruottalaisesta Awiisista: ArkiF för Hush. och Näringarne. Tätä keinoa ei saateta taata, mutta koeteltua tuon näkis; eikä tuohon kokeeseen tarwittis suurta kustannustakaan.

Ei kommentteja :