3.3.08

Kaupungin uusi rakennussääntö

Hämäläinen 28, 13.7.1871

Kaupungin uusi rakennussääntö
(arm. wahwistettu maalisk. 28 p. 1871)

Tästä meidän kaupungille warsin tärkiästä asetuksesta lainaamme seuraawat paikat:
Kaupungin wanhaa osaa koskewa

§ 2. Se osa kaupungista, jota wielä on järjestämätön pitää, siinä määrässä kuin tapahtua taitaa ja huoneet riutuwat, myöstin järjestettämän kaupungille wahwistetun aseman jälkeen. Ainoastaan wähempiä korjauksia tehtäköön siinä olewissa huoneissa, kun siihen on joka kerta Magistratista haettu lupa, waan uusta rakennuksia tahi rakennus-muutoksia ei siinä sallittakoo muuten kuin yhdistyksessä järjestyksen kanssa, jota varten talolliset owat welwollisia antamaan tontti- ja muuta maata ja alaa ynnä siinä olewat huoneet, sillä tawoin kuin tässä alempana määrätään.

§ 3. Jos järjestämättömässä kaupungin osassa on häwiön alaisia asuihuoneita tahi muita riutuneita rakennuksia, joita Magistrati ei katso, sen mukaan kuin edellisessä §ssa on suwaittu, wähemmillä korjauksilla kuntoon saatawan, pitää senlaiset rakennukset wiiwyttelemättä hajoitettaman ja pois wietämän, ilman lunastuksetta ja muuta palkinnotta; olkoon tontin omistajalla kuitenkin walta pitää se säännöllisessä aitauksessa, kunnes sen järjestys tulee kysymykseen.

§ 4. Milloin joku tahtoo saada järjestämättömässä kaupungin osassa tontin rakennettawaksensa, sopikoon hän omistajan kanssa sen maan lunastuksesta, joka tonttiin otetaan.

Elleiwät siitä sowi, ilmoitettakoon asia Magistratissa, jota kutsuttaa eteensä asianomaiset ja, jos ei luopuja suostu säännöllisesti rakentamaan kysymyksessä olewaa tonttia, ja ei hänellä myöskään § 10 mukaan ole siihen etu-oikeutta, määrää arwion pitämiseen paikalla § 6 jälteen. — Jos wanhasta tontista luopuja ei tahdo pitää siitä semmoista osaa, jota ei tarwita uuteen tonttiin eikä siihen kuuluwiin katuihin, eikä wastaan ottaja tahdo lunastaa mainittua osaa, lunastettakoon se wastaiseksi kaupungille.

Tontin rakentamisesta:

§ 12. Tontti, jota ratennettawaksi on annettu, pitää kolmen kuutauden sisällä sen jälkeen aidattaman; mutta huoneet siinä pitää kolmessa wuodessa oleman määrätyssä järjestyksessä täydelleen rakennetut. Jos omistaja näkee tarwitsewansa pitempää aikaa, hakekoon sitä pidennystä Magistratissa, jota oman lauseensa kanssa lähettää asian Guwernörin päätettäwäksi. Mutta jos ei pidennystä anota taikka jos suwaittu ajan pidennys kuluu, eikä tontti ole kunnollisesti rakettu, pitää Magistratin myymän julkisella huutokaupalla omistajan hywäksi sekä tontin että siinä mahdollisesti olewat huoneet, welwollisuudella ostajalle että hän määrätyssä ajassa täyttää, mitä edellinen omistaja on laiminlyönyt; ja kärsitöön edellä mainittu laiminlyömisestään sen seurauksen, että kymmenen prosenttia huutokaupassa saadusta hinnasta wedetään kaupungin kassaan. Samalla lailla menetellään joka kerta kuin tontti wielä tulee rakennuswelwollisuuden laiminlyömisestä omistajan hywäksi myytäwäksi. Kun tontti, rakennuswelwollisuuden laiminlyömisestä, myydään, älköön hän, jonka tähden se tapahtuu, itse eikä toisen kautta tehkö tarjouksia. Mitä ylhäällä on säätty tontin aitaamisen ja rakentamisen welwollisuudesta, noudatettakoon myös, milloin tuli häwittää huoneet tontilla, jota laillisen kaupungin aseman jälkeen jo on rakennettu.

§ 16. Rakennukset Lääninhallituksen residensihuoneen lähellä pitää wast'edes kiwestä tehtämän, waan mualla kaupungissa rakennettakoon huoneita kiwestä, kalkki-sawotasta, puusta tahi pysty-hirsistä tiilitäytteellä; kuitenkaan ei huoneita puusta tahi pysty-hirsistä tiilein kanssa saa rakentaa korkeimpia kuin yhdellä kerroksella, ei myöskään portin kujaa senlaisen huoneen ohella päältä rakennettako.

§ 30. Puuhuone, joka rakennetaan katua tahi toria kohden, pitää wiiden wuoden kuluessa huoneen rakentamisesta oleman laudoitettu tahi sawettu elikä tiilitetty. Kaikkien rakennusten ulko-seinät ynnä portit, plankut ja pysty-aidat katua tahi toria kohden owat pidettäwät puhtaina ja maalattuina, ei kuitenkaan punamullalla tahi maalilla, jossa terwaa on. Wähäpätöisempäin huoneitten, kun ne owat siwummalla, ynnä niiden porttien ja plankkujen maalaaminen punamullalla olkoon kuitenkin Magistratin wallassa sallia.

Katoista:

§ 29. Kiwihuoneita yleensä kuin myös suurempia asuinhuoneita kalkki-sawotasta, pystyhirsistä tahi puusta kaupungin sisemmissä osissa, ei saa kattaa muulla kuin lewyillä waskesta, plyijystä tahi zinkistä, liusta-kiwillä, katto-tiileillä, tiili-liuskoilla tahi muulla aineella, joka wast'edes siihen tarkoitukseen suwaittane; ja pitää senlainen katto* pantaman ruoteitten päälle.

Wähemmät asuinhuoneet kalkki-sawotasta, puusta tahi pysty-hirsistä, kuin myös kaikki ulkohuoneet, elleiwät ole kiwestä rakennetut, katettakoot myöskin laudoilla; waan sitä wastaan käytettätöön pärekattoja ainoastaan ulkohuoneissa kaupungin kaukaisemmissa osissa, sittekuin Guwernöri jokaisessa eri tapauksessa on luwan
antanut.

Missä katto jo luwattomasta aineesta on joko huoneen päällä, jota ensimäisen pykäleen jälkeen pitäisi oleman katettuna jollakulla siinä luetelluista aineista, taikka jo tätä ennen kaupungissa rakennettuin kaksikerroksisten puuhuoneitten päällä, pidettäköön senlaista kattoa wielä kymmenen wuotta, waan se pitää, milloin se syystä tahi toisesta waatii uudistamista, waihetettaman kattoon, joka on tehty tulen kestäwästä aineesta.

Joka kolmas wuosi taikka useimmin, kun palotarkastuksessa nähdään tarpeelliseksi, pitää lautakatot tarkasti puhdistettaman sammalista ja muusta ruokottomuudesta ja kohta sen jälkeen maalattaman paineella, jossa terwaa ei saa olla; sekoittamattomalla terwalla siwelemmen on wielä wähemmin sallittu. Jos lahonneita lautoja on katossa, owat ne heti waihetettawat ehjiin lautoihin, jotka myöskin äskein mainitulla tawalla pitää maalattaman.


Portaista kadun puolella:

§ 36. Kun huone tehdään owella katua tahi toria kohden, pitää portaat rakennettaman kiwestä, eikä ne saa ulottua tontinlinjasta katukäytäwälle yhtä jalkaa pidemmäksi. Nykyään jo olewissa rakennuksissa saa senkaltaiset portaat kuitenkin ulottua korteintain kolme jalkaa katukäytäwälle eli trottoarille. Ne portaat, jotka jo owat asianomaisten luwalla tehdyt, saawat niinmuodoin olla, kunnes ne riutuneina tuomitaan pois, joka puu-portaille pitää tapahtuman wiiden wuoden sisään siitä päiwästä kuin nämät rakennus-säännöt owat saaneet Armollisen wahwistuksen.


Trottoareista:

§ 59. Pitkin tonttilinjaa pitää jokainen kiwestä laskettu katu oleman warustettu trottoarilla eli siwu käytäwällä kahdeksan jalanlewyltä ja kuusi tuumaa korkeammalla kadun pintaa. Trottoarien pitää oleman tasaisia, katkeamatta porttien kohdalla, pyöreät kulmissa, joissa poikki-katu kohtaa, ja kiwestä-laskettuina taikka warustettuina paasikiwillä. Patsaita nurkkiin ajamisen estämiseksi ei saa asetella mualle kuin liki porttien pieliä. Missä senlaisia patsaita on katujen kulmissa tahi mualla kuin nyt määrätty on, pitää ne wiiwyttelemättä poistettaman.

Ei kommentteja :