3.3.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 88. Puuwilla (pumpuli, puumuli)


Oulun Wiikko-Sanomia 35, 2.9.1854

88. Puuwilla (pumpuli, puumuli).
(Lisää ja loppu wiime lehteen.)

Paksuin lanka on 8-numeroinen, hienoin 350-numeroinen, joka siis menee 350 wyhtiä taikka 441 tuhatta kyynärää naulaan, ja niin muodoin ulottuisi yhden semmoisen naulan lanka 25: penikuorman päähän, 9 kyynärää waille. Tawallisimmat kaupassa kulkewat langat owat 20 numeron waiheilla, ja siitä ylös sataa asti.

Ne masinat, joilla kaupassa kulkewat puuwillat langoiksi walmistetaan, owat monenlaiset, kukin eri toimitustansa warten mietitty ja rakennettu. Yhdellä ensin puhdistetaan eli selwitetään puuwillat roskistansa, toisella laitetaan ne lewyiksi eli wanuiksi (wadd), kartataan kolmannella ja neljännellä, wenytetään wiidennellä, liewätään tahi löysälleen kehrätään kuudennella ja lopulla walmiiksi kehrätään seitsemännellä. Kutoma-masinat sitte wielä owat erittain.

Puuwilla-langan käsin kehrääntä ei nyt enää maksa waiwaansa, kun masina-lankaa saadaan paljo helpommalla, mutta toisin on puuwilla-kangasten kanssa asia. Niitten kutomienn kyllä wieläkin sopii käsityöksi, jota ulkomailla monin paikoin ei ainoastansa waimon, waan miehenkin puolilta toimitetaan, koska se hywästi palkitsee waiwan, ja moni sen kautta on rikkaaksikin tullut. Kudotaan kyllä Suomessakin pumpuli-kankaita, mutta paljo enemmän saatettaisiin niitä oikialla huolella ja ahkeruudella walmistaa, ja mitä niistä ei mahtuisi Suomeen, kyllä menisi ulkomailla.

Ei kommentteja :