6.3.08

Sätt att skira talg så den blir helt hvit och nästan utan lukt.

Wiborg 56, 25.7.1856

Sätt att skira talg så den blir helt hvit och nästan utan lukt. Till hvarje centner (100 sklpd.) talg tages ½ sklpd skedvatten och ½ sklpd vitriololja samt förfares dermed på följande sätt: talgen styckas som vanligt och smältes; när detta skedt, tillslås de förut sammanblandade syrorna mycket långtsamt och litet i sender, uti den smälta talgen, som derunder och en god stund derefter starkt omröres att syran må öfverallt komma i beröring med talgen - härefter lemnas talgen i ro ¼ timme; derefter hålles den flytande talgmassan uti ett rymligt kärl innehållande kallt vatten, hvilket genom en enkorn dertill inrättad maskin, eller af några personer med mäsk-roder hålles i stark rörelse då talgen småningom ihålles, på det den icke må få stelna i stora klumpar, utan blifva så fint som möjligt sönderdelad i små kåfvor, för att syran från talgen må kunna förena sig med vattnet - när talgen under omröringen fullt stelnat, utslås den på såkallade tork-ollon (på trädramar utspänd väl) der den ligger tills vattnet hunnit afdrypa; säkrast är att ännu skölja talgkåfvorne några gpnger i kallt vatten under stark omröring, för att med säkerhet aflägsna all syra. Härefter smälter man talgen ännu en gång, men på sakta eld under flitig omröring, dels för att den ej skall vidbrännas och dels för att det sig på kokkärlets botten samlande vatten må få tillfälle att bortdunsta från talgen. När allt vatten är bortdunstadt, som synes derutaf att talgmassan klarnar, låter man den ännu stå en tid stilla, hvarunder en mängd bruna kåfvor afsöndra sig, synnerligen upp emot ytan, hvilka utgöra de af syran förkolade och olösligt gjorda orenligheter som färgade talgen; dessa frånskiljas talgen genom dess silning genom blår eller silduk, hvarefter talgen, sedan den kallnat, återstår vackert hvit och nästan utan alla lukt. Denna enkla meled att rena talg ör beskrifven-uti Würzburger gemeinütz. Wochenschrift, och ermrar om sättet att rena fröoljor på ungefär samma sätt.

Ei kommentteja :