29.10.14

Kuolinilmoitus. Värjäri Karl Reinhold Lindblom.

Uusi Suometar 73, 31.3.1883


Ilmoitetaan
että
hellästi rakastettu puolisoni,
Wärjäri
Karl Reinhold Lindblom,
pitkällisen taudin sairostettuaan, hiljaisesti waipui kuoleman uneen Pukkilassa Maaliskuun 21 p. w. 1883, 50 wuoden 8 k. ja 5 p. ijässä, katkeraksi suruksi ja kaipaukseksi waimolle, 2 lapselle, 3 weljelle, 1 sisarelle sekä muille sukulaisille ja ystäwille.

Surulla suurell' jätän Kyll' tänne ystäwän', Waan taiwaassahan tiedän Ne taasen löytäwän. Tapaamme siellä kerran Toisemme riemussa. Tykönä armon Herran Suloisess' elossa.

Wiel' orwot. teitä kerran Ma kiellän surusta ;Oi turwatkaatte Herraan Lujalla uskolla! Hän ompi orpoin isä ja leskein holhooja, Hän lohdutusta lisää. On armias auttaja.

Karolina Lindblom.

27.10.14

Lomakurssit (osa).

Helsingin Sanomat 189, 17.8.1906

Tohtori G. Komppa piti tämän jälkeen ensimäisen luentonsa kemian alalta Polyteknillisessa opistossa. Aluksi kajahti "Jos sydän sulia puhdas on".

Määriteltyään mitä luonnontiede käsittelee ja mihin haaroihin tämä tiede jakautuu, selitteli puhuja ilmiöitä fysiikan ja kemian alalla. Rauta muuttuu sulatusta tilastaan uudestaan raudaksi. Mutta rauta woi muuttua toiseksi aineeksi nim. ruosteeksi. — Edellistä ilmiötä sanotaan fysikaaliseksi, jälkimmäistä kemialliseksi. Saadakseen selwille, onko kappaleessa tapahtunut perinpohjainen muutos wai ei, on kemian tutkijan haettawa wastaukset kokeitten awulla. —

Luennoitsijalla oli elohopeaoxidia lasiputkessa, joka pantiin kuumenemaan. Sillä aikaa kun aine kuumeni, lekoteltiin rautaa ja rikkiä ja hierottiin huhmaressa niin hienoksi seokseksi, että siinä ei näkynyt rautaa eikä rikkiä, waan keltaisen harmaata jauhoa; sellainen seos oli laatuunsa nähden mekaaninen. Rikki ja rauta woitiin taas magnetin awulla toisistaan erottaa. Mutta kun uudelleen rikkiä ja rautaa sekoteltiin ja tätä seosta kuumennettiin lasiputkessa, muuttui se tykkäänään: seos rupesi kauttaaltaan hehkumaan, siinä tapahtui kemiallinen muutos ja niin saimme mustanharmaan kiiltäwän aineen, joka ei enää ollut rikkiä eitä rautaa, waan aiwan uutta ainetta. Tällaista jonkun aineen walmistamista sen aineosista sanotaan synteesiksi. —

Mutta kokeita tehdessä oli äsken kuumenemaan pantu elohopeaoxidi hiljakseen ruwennut muuttumaan kaasuksi, s. o. aine alkoi muuttua alkuosiinsa. Täten oli elohopeaoxidi erotettu aineosiinsa, jollaista menettelytapaa sanotaan analyysiksi. —

Kaikki kappaleet owat kootut noin 80:sta alkuaineesta. Ei tosin ole aiwan warmaa, eikö näitäkin aineita kenties wielä woida alkuosiin uusiin jakaa, mutta toistaiseksi sitä ei ole woinut tehdä ja oli siis niitä pidettäwä alkuaineina.

Kappaleen jakaminen ei mene aiwan äärettömään, waan pysähtyy erääseen rajaan, jota pienempiin osiin emme woi mekaanisesti ainetta jakaa. Tuollainen mekanisesti jakamalla saatu pienin osa sanotaan molekyliksi. Atomi on kemiallisesti saatu pienin aineosa. Jo wanhat kreikkalaiset otaksuiwat, että kappaleet owat kokoonpannut jakamattomista alkuosista. Wasta englantilainen suuri luonnontutkija Dalton perusti nykyaikaisen atomiteorian. Ruotsalainen Berzelius keksi alkuaineille omat merkkinsä, jotka samalla osottawat esineitten relatiiwisen eli suhteellisen atomipainon. (Fe merkitsee 56 paino-osaa rautaa. S = 32 paino-osaa rikkiä j. n. e). Kemiallisilla kaawoilla woidaan mukawasti merkitä aineita ja niitten yhtymiä. Tällaiset owat empiirisiä eli kokeellisia kaawoja.

Atomit sitomat toisiaan tarkoin määrätyssä suhteessa. Esim. wedessä tarttuu aina yksi happiatomi 2:teen wetyatomiin j. n. e. Aineiden kokoomuksia osotetaan n. s. strukturikaawoilla, joilla on warsin suuri käytännöllinen merkitys, koska niillä helposti woi näyttää aineitten aineosat ja niitten keskinäisen suhteen. Kaawat owat kemistille mitä piirustukset rakennusmestarille; niitten awulla hän woi tutustua aineen eri osiin, tutkia niitä ja luoda uutta. Pitemmältä luennoitsija osotti, miten kemisti näitten kaawojen awulla koettaa päästä uusiin tuloksiin. Niinpähän itse on tutkinut 12 wuotta kamferin kokoomusta, wihdoin onnistuen walnmistaa sen syntetisesti.

Eräs toinen tutkija samoin tutki indigoa, kunnes hänkin wihdoin onnistui. Tällä keksinnöllä oli suremmoiset seuraukset. Ennen oli Englanti siirtomaistaan tuonut indigo-wärin maailman markkinoille ja se oli kowin kallista. Nyt sitä woitiin laittaa keinotekoisesti ja se on suuresti halwentunut. Englanin on kokonaan täytynyt lakkauttaa indigon wiljelys. Ensin weiwät yritykset kyllä 16 miljoonaa markkaa, mutta kun kerta walmistus saatiin onnistumaan, tuotti se heti suurtakin woittoa. Tämäkin osaltaan osottaa, kuinka suuri käytännöllinenkin merkitys kemian tutkimiselle on. Tällaisen tutkimisen awulla meidän tärkeimmät tarweaineemme, lasi, saippua, rauta j. n. e. owat saadut palwelukseemme; kemistit owat lääketieteelle antaneet kloroformin, eetterin j. n. e.

- Puhuja lausui lopuksi, että waikka kemistien työtä ei yleensä paljon tunneta, owat he tehneet ihmiskunnalle paljon hywää, ja kemia on waikuttanut äärettömästi ihmiskunnan kulttuurikehitykseen.

25.10.14

Ecomin

Sähkö ja voima 4, 1905

Ecomin on erään uuden patentilla suojatun lasi- ja metallilakan nimi, jota käytetään hehkulamppujen sekä muiden valaistustarkoituksiin aijottujen lasi- ja porsliiniesineiden värjäämiseen ja himmentämiseen. Samaa lakkaa voidaan myös käyttää metalleja varten, suojellakseen niitä happeutumiselta. Tämän lakan avulla voi jokainen hehkulamppujen käyttäjä itse helposti himmentää tai värjätä lamppuja y. m. ja värien väitetään tulevan niin kirkkaat, ett'ei niitä voi luonnonväristä erottaa.

Menettelytapa on seuraava: värjäys tai himmentäminen on tehtävä huoneissa, jonka lämpömäärä ei saa olla juuri alle 19° C. Värjättävät tai himmennettävät hehkulamput puhdistetaan ensin huolellisesti, jonka jälkeen ne ripustetaan langalla tangolle, noin 10 kappaletta peräkkäin 20 cm etäisyydellä toisistaan. Värjäys ja himmentäminen tehdään kylmiltään s. o. lamppuja virralla tai muulla tavoin erityisesti kuumentamatta. Tämän jälkeen otetaan lampun muodolle sopiva lasi, kaadetaan siihen lakkaa niin paljon, että kun hehkulamppu tulee lasin sisään, nousee lakka lampun yläreunaan asti. Ennen käyttämistä on lakkaväri huolellisesti sekoitettava, mutta samalla on huomattava, että ennen värjättävän esineen kastamista, sekottamisen kautta syntyneet ilmakuplat ovat haihtuneet. Kastaissa on tarkkaan varottava, ettei esine koske lasiastian seiniin. Ylimalkaan ei samaa esinettä saa kastaa muuta kuin yhden kerran. Kastamisen jälkeen annetaan lakan valua, jonka jälkeen lamput noin 5 minuutin kuluttua ovat niin kuivat, että niitä voidaan käyttää. Jos joku lamppu tahdotaan uudestaan värjätä, joko uudella värillä tai onnistumattoman värjäyksen jälkeen, on se sitä ennen huolellisesti pestävä spriillä. Metalleja varten on sopivin käyttää väritöntä lakkaa, ellei metallille tahdota jotakin erityistä väriä antaa. Messinkiä varten on olemassa erityinen messinkilakka, jonka väitetään olevan kestävän. Kaikkia näitä lakkalajeja valmistaa toiminimi C. Drees Frankfurt am Mainissa Kaiserstr. 11.

23.10.14

Kauppatietoja. Parkitusaineet.

Suomen nahkurilehti 4, 1910

Ne helpot parkitusaineiden hinnat mitä viime kesänä Suomessa oli, voipi ajatella tänä kesänä hiukan nousevan. Nousu tulee vielä riippumaan siitä minkälainen näyttää vuoden tulo olevan. Jos vuoden tulon toiveet ovat hyvät ja muutenkin liikeelämä menee sitä rataansa, jota se nyt menee, niin kaikesta päättäen voipi uskoa maassamme parkitusaineiden hinnan jonkun verran nousevan. Jos parkitus aineiden hinnat tuntuvasti nousevat, niin on maamme nahkureiden käännettävä suurempaa huomiota kuusenparkkiin, sillä kuusenparkki sisältää saman verran parkitus- ja sokeriainetta kuin maassamme löytyvät toisetkin parkkiaineet, ollen kuitenkin hinnaltaan tuntuvasti helpompaa. Useammat ulkomaalaiset parkitusaineet ovat hinnoiltaan kohonneet, samoin on myöskin käynyt parkitusaineita sisältävien ekstraktien kanssa. Yleensä voipi siitä liike-elämän kulusta mikä meillä nyt on tehdä sen johtopäätöksen ettei ulkomaalaiset parkitusaineet ja ekstraktit tule läheisemmässä tulevaisuudessa alenemaan, sitävastoin kaikki merkit viittaavat siihen, että hinnat voipi vielä jonkun verran kohota. Afrikasta tulleen tiedon mukaan on siellä tämän vuoden parkin saanti ollut pienempi kuin odotettiin. Siciliassa on parkin saanti keskinkertainen ja osittain siitäkin vähäisempi. Saksassa toivotaan saatavan riittävästi tammen- ja kuusenparkkia.

22.10.14

Vasikannahkain värjääminen ruuniksi kenkänahoiksi.

Suomen nahkurilehti 4, 1910

Vasikannahat, jotka aijotaan värjätä, pitää erittäinkin suurella huolella ei ainoastaan kypsentää mutta myöskin kalkita, syövyttää ja liottaa. Liotukseen käytetään puhdasta vettä, joka kolme kertaa uudistetaan. Jos kalkituksen apuna käytetään jotakin myrkkyä niin on se kuitenkin aina viimeiseksi pantava puhtaaseen kalkkiliemeen. Kalkituksen jälkeen on pidettävä huoli, että ne tulevat mahdollisimman hyvin pestyksi kalkista. Myöskin on pantava uusi huoli siihen, ettei nahat milloinkaan karvan pois oton jälkeen tule olemaan kuivana, vaan aina vedessä.

Nyt kun nahat ovat kalkista hyvästi pesty niin tulevat ne syövytykseen. Svövytysaineeksi käytetään, joko kanan, kyyhkysen eli koiranlantaa aluksi ja sitten lopuksi lesesyövytystä. Kun nahat ovat tarpeeksi pehmeät huuhdotaan ne vielä puhtaalla lauhkealla vedellä, jonka jälkeen ne tulevat kypsennykseen. Kypsennys toimitetaan parhaiten pajunparkilla, sillä kaikkein parhain parkitusaine vasikannahoille on puhdas nuorista pajuista saatu parkki. Pajunparkki tekee nahan pinnan pehmeäksi, sekä antaa samalla sille kovin kauniin vaalean värin. Parkitut nahat pestään hyvästi puhtaalla haalealla vedellä, pannaan valumaan pukille, lykätään messinkiiykkärillä ensin lihapuolelta ja sitten pintapuolelta, jonka jälkeen ne tasataan valssilla. Kun nahat on tasattu pannaan ne puhtaaseen 40° Cel. lämpimään veteen ½-1 tuntiin asti, sitten pestään nahat vielä viidessä eri vedessä, veden tulee olla 40° Cel. lämmintä.

Tällä pesulla on tarkoitus saada nahoista pois parkkihappo mahdollisemman tarkasti, sillä parkkihappo vaikuttaa hyvin haitallisesti värin kauneuteen ja puhtauteen. Nahat lykätään nyt lihapuolelta messinkilykkärillä, pannaan sitten selkärangalta taivuttaen, niin yhteen, että lihapuolet tulevat lihapuolia vastaan, jonka jälkeen niitä vielä pintapuolelta sivellään messinkilykkärillä, että nahat ikäänkuin liimautuisivat lihapuolelta yhteen.

Nyt ovat nahat valmiit värjäystä varten. Värjäys voidaan toimittaa seuraavalla tavalla:
5 ltr. vettä
14 gr. havannaruunia S.
6 gr. intialaista keltasta R.
8 dgr. naphtolmustaa B.
5 gr. tulikivihappoa.

Ensin sekotetaan värit pienempään vesimäärään haaleaa vettä, jonka jälkeen tähän lisätään tuo ylempänä sanottu vesimäärä 5 ltr. veden tulee olla 55° Cel. lämmintä. Viimeksi kaadetaan sekotukseen tulikivihappo. Tämän jälkeen on värisekotus valmis värjättäväksi. Nyt otetaan värjättävistä nahoista kaksi kappaletta ja huljutellaan edestakaisin väriliemessä 10 minuuttia pitäen selkärangasta kiinni, jotta nahat pysyvät lihapuoli lihapuolta vastassa ettei niiden lihapuolet värjäydy. Värjäyksen jälkeen huuhdotaan nahat 40° Cel. lämpimässä vedessä ja pannaan pukille suoraksi valumaan pinnat pintoja vastaan jotta lihapuolet eivät värjäytyisi. Kun nahat ovat jonkun aikaa valuneet lykätään niitä hyvästi pinnan puolelta messinkilykkärillä pitkin ja poikkipäin ja pannaan sitten takakoivista kuivamaan vilposeen hyvällä ilmanvaihteella varustettuun huoneeseen. Kun nahat ovat täysin kuivaneet niin voidellaan ne pintapuolelta hyvästi pellavansiemen liimalla. Tämä liima valmistetaan seuraavasti: 500 gr. pellavansiemeniä keitetään 6 ltr. vettä ½ tuntia, jonka jälkeen seos siilataan. Siiliin jääneet siemenet keitetään vielä 6 ltr. vettä ½ tuntia eli enemmänkin siksi kuin kaikki siemenet ovat täysin pehmenneet ja jälellä on vaan tyhjät siemenkuoret. Kun näin on keitetty, siilataan tämä toinen keitos myöskin ja heitetään siiliin jääneet jäännökset pois. Tällä tavalla saadut kaksi eri lientä kaadetaan nyt yhteen ja käytetään nahoille sellaisenaan lauhkean lämpimänä. Jos tämä liemi on kylmennyt niin tulee se joka kerta ennen käyttämistä lämmittää haalean lämpimäksi. Tämä näin saatu liemi antaa nahalle pehmeyttä, sekä antaa erittäinkin pinnalle kiiltoa. Kun tällä liemellä on voideltu nahat, niin pannaan ne kuivamaan.

Kuivat nahat kastellaan 35° Cel. lämpimässä vedessä, jonka jälkeen ne lykätään messinkilykkärillä hyvästi pintapuolelta. Niinkuin jo sanottiin täytyy tämä työ suorittaa suurimmalla huolellisuudella jotta nahat saavat oikean asennon ja sileän, kauniin pinnan.

Kun nahat ovat hyvästi lykätty niin voidellaan ne hyvin ohuesti luu- eli sorkkaöljyllä. Vieläkin huomautetaan että tämä voitelu täytyy tulla tehdyksi mahdollisemman ohuesti sillä paksu öljykerros rasvaisi nahkain pinnan josta taas olisi seurauksena ettei nahat saisi tasasta, kaunista pilkuista vapaata pintaa. Edellä kerrotulla tavalla voidellut nahat naulataan nyt pönkille kuivamaan. Naulaajan on pantava huomiota siihen, että nahat saavat luonnollisen mallin. Naulatut nahat asetetaan nyt viileään, mutta hyvällä ilmanvaihdolla varustettuun huoneeseen kuivamaan. Liiaksi kuuma huone ei ole suosittava kuivaamista varten sillä se vaikuttaa haitallisesti värinähän pintaan, tehden sen kovaksi ja karkeaksi. Täysin kuivat nahat otetaan nyt naulauksista irti ja leikataan niistä, niitä rumentavat syrjät ja tilkut pois. Jos nahat ovat lihapuolelta puhdistuksen tarpeessa niin puhdistetaan niitä jonkunverran puhdistusraudalla, sitten voidellaan ne pintapuolelta voiteella, joka on valmistettu 8 osasta puhdasta vettä ja 1 osa täyttä maitoa. Kun nahat ovat täysin kuivaneet, niin kiillotetaan ne kiillotuskoneella eli käsin lasilla, jonka jälkeen niitä tarpeen mukaan pehmitetään korkkaamalla alta eli "räkkäämällä." Nahat voidellaan nyt vielä edellä kerrotulla voiteella, annetaan sitten kuivaa ja kiillotetaan vielä sen jälkeen, jolloin nahat ovat valmiit kengiksi käytettäväksi.

21.10.14

Suomen käsityön ystäwäin wärjäyskurssit Helsingissä.

Uusi Suometar 119, 26.5.1904

Suomen käsityön ystäwät-niminen yhdistys toimeenpani wärjäyskurssin kaswiaineilla warjäämisessä t.k. 2-20 p. Kun oli kokoonnuttu työpaikalle. Fabianink. 6, piti professorin rouwa Ida Aspelin oppilaille terwehdyspuheen, huomauttaen m. m. siitä, että Suomen kasityön ystäwäin tarkoitus näillä wärjäyskursseilla on kansamme kauneusaistin kehittäminen poistamalla nykyään käytännössä olewat kowat ja loistawat anilliniwärit, saattamalla sijaan pehmeät, toisiinsa sopusuhtaisnuteen sulautuwat kaswiwärit. Puhuja lausui ilonsa siitä, että käsityön ystäwäin yritys oli saanut nlin runsasta kannatusta yleisön puolelta, että oppilaita oli tullut enemmän, kuin niihin alkujaan oli aikomus ottaakaan. Kun oppilaita oli eri osilta maata eli joka läänistä, toiwoi hän, että wärjäystaito heidän waikutuksestaan lewiää ympäri Suomea.

Ensi työksi annettiin oppilaille lankain pesemistä, mikä oli erittäin huolellisesti tehtäwä, kun kaswiwäri ei tartu hikiseen tai raswaiseen lankaan. Sitte opetettiin lankain purettamista kemiallisilla aineilla, kaswien tuntemista, kokoomista ja säilyttämistä wärjäystä warten. Wärjäämiseen käytettiin puiden kuoria, lehtiä, naawoja, kiwentieroja, jäkäliä, kuusenkäpyjä, kaikenlaisia ruohoja, suopursuja, kanerwia y. m. Kun useimmat kaswit sisältäwät erinäköisiä keltawärejä, alotettiin wärjäys näillä wärelllä. Sitten wärjättiin nokkosilla harmaata, kiwentieroilla ruskeata, krappilla ja konsionelilla punaista. Näitä wärejä yhdistämällä saatiin useita muita wärejä, kurssin ajalla kaikkiaan 52 eri wäriä (willa- ja karwalankaa). Kaikkiin wärjäyksiinsä saiwat oppilaat kirjoitetut ohjeet ja mallilangat sekä näytteita käytetyistä wäriaineista mukaansa. Oppilaita kursseissa oli 15 naista, ja oliwat he kaikki erinomaisen tyytywäisiä siihen opetulseen, mitä heille tarjottiin, ja siihen ystäwälliseen kohteluun, mitä opettajan ja k. y:n puoleltaheille osotettiin. Opettajana kursseissa toimi rouwa Aline Hellén, jota wärjäystaitoaan on käynyt Norjassa täydentämässä. Sillä 16 kuukautisella ajalla, minkä k. y:n wärjäyslaitos on ollut toimessa,on siinä käytetty jo noin 300 eri näköistä wäriä. Opettajalla on siis hywät taidot ammatissaan, samalla kun hänellä on runsaassa määrässä sitä mielenmalttia ja tyyneyttä, jota kelpo opettajalta sopii toiwoakin. Kiitollisuuttaan osottaakseen lahjoittiwat oppilaat hänelle siewän muistoesineen. Kiitosta ansaitsee S. k. y. myös siitä, että antoiwat rouwa Aspelinin wälityksellä huokeasta maksusta oppilaille lainaksi taiteilijain piirtämiä ryijyjen ja kuwiokudonnan malleja.

Kaswiaineilla wärjäämisen taidon kehittäminen on todellakin yritys, johon useistakin syistä pitäisi mitä suurinta huomiota kiinnittää. Sehän kehittää kauneusaistia, wähentää ulkomaisten wäriaineiden käytäntöä ja tuontia, mikä nykyään wuosittain nousee noin 3,1 milj. mk,, antaa työtä (nim. kaswiaineiden keräämisellä) lapsille ja wanhoille. Wärit tulewat kestäwiä, myrkyttömiä ja huokeahintaisia. Aineet useihin wäreihin maksawat ainoastaan 15 penniä lankakiloa tohti. Ja pitäisihän tuon taidon elwyttämisen olla meille mieluista senkin tähden, kun se on esiäitiemme ennen oppimaa ja käyttämää, mutta nyt jo melkein unhotettua taitoa.

Että tuo taito pääsisi kansan sywiin riweihin mitä pikemmin ja suurimmassa määrässä lewiämään, pitäisi sitä kansanopistojen ja kiertäwien käsityön-opettajattarien ensin itsellensä hankkia ja sitte toimessaan kansalle opettaa. Maanwiljelys ja maamiesseurojen, emäntäyhdistysten y. m. seurojen pitäisi ohjemaansa ottaa myös wärjäystaidonkin kehittäminen kaswiaineilla.

O. T.

20.10.14

Parkitsemisesta ja kuusenkuoriekstraktista.

Suomen nahkurilehti 9, 1909


(Esitelmä, jonka insinööri S. V. Hintikka piti "Vipusten" kokouksessa keväällä 1907).

Parkitseminen on ollut välttämätön työ ihmiskunnassa jo alkuajoista lähtien, niinä ajastaikoina, kun meidän edelläkävijämme käyttivät eläinten vuotia verhoinaan. Vuotien kovettuminen johti niiden rasvaamiseen, jolla tavoin käsiteltyinä ne kyllä pysyivät notkeina; niiden pikainen mätäneminen tälläkin tavalla valmistettuina vei kuoriparkituksen käyttämiseen. Kuorien käyttöön lie johtanut yritys värjätä karvatonta vuotaa kauniimmaksi, jolloin värjäykseen kun näet käytettiin puu-aineksia huomattiin vissien kasvilajien vaikutus vuodan muuttumiseen. Jo muinaisessa Egyptissä on tätä taitoa käytetty, päättäen pyramiideista tavattujen sandaalien ja naisväen jalkineitten laadusta. Saraseenit ja kemikaalioita enemmän käyttäneet arabialaiset taas olivat ottaneet parkitusaineeksi alunan ja keittosuolan, n. s. valkoparkitustapaa noudattaen, joka taito siirtyi sitten retkillä Espanjaan.

Aina viime aikoihin saakka on parkitseminen pysynyt jotakuinkin puhtaasti empiirisenä menettelynä. Ei voitu helposti tyydyttävällä tavalla selvittää parkitus aineitten vaikutusta vuotaan. Suuret kemistit Berzelius ja Dumas pitivät hyvin ylimalkaisesti nahkaa vain parkkihappojen ja vuotakuitujen yhdistyksenä, selvittämättä sen enempää sen laatua. Tähän pintapuoliseen määritelmään tyydyttiin toistaiseksi. Varsinainen parkitusteorian tienraivaaja Knapp vihdoin vuonna 1858 kumosi kaikki siilien saakka luodut oppiteesit - Useiden kokeitten ja määräysten kautta näytti hän, ettei valmis nahka ole mikään kemiallinen yhdistys vuodan aineksista ja parkitusvälineistä, vaan puhtaasti mekaninen seos. Näiden perusteellisten tutkimusten jälkeen on nahkateollisuudella ollut jo tuntuva varma pohja, ja ollen suurteollisuushaaroista etummaisten joukossa, on se saanut palvelukseensa runsaat joukot tiedemiehiä ja teknikkoja, joten sen kehityskulku viime aikoina on ollut verrattain nopea.

Kun eläinvuodasta ennen varsinaista parkitusta on poistettu karvat päällimäisen keden kera sekä lihaa vasten olevat kudokset, jää jälelle varsinainen nahkaksi muokattava kerros, s. o. likonahka. Koska parkkiaineitten tehtävänä on tämän likonahkan muuttaminen ja muokkaaminen, sopinee hiukan lähemmin silmäillä sen sisäistä kokoonpanoa.

Käyttökelpoiseksi nahkaksi saatettava osa on kokoonpantu hienoista, Valkosista kudoskuiduista, jotka kulkevat ristiin rastiin kuten rihmat kankaassa, mutta epäsäännöllisesti. Näitä on noin 95 prosenttia koko massasta; niihin sitoutuneina on siellä pienempi määrä elastisia kuituja, lihassäikeitä, hermoja, munanvalkuaisaineita, rasvoja ja mineraaliaineita. Jos tämä likonahka kuivataan sinänsä, saadaan kova, kankea "sarvinahka". Silloin näet eri nahkakudokset ovat liimautuneet toisiinsa kiinni edellämainituilla väliaineilla. Kun nyt vuotaa käsitellään parkitusaineilla kerrostuu sitä kuitujen lomiin, se saostaa siellä olevat mätänemiselle alttiit aineet ja estää vuodan tulemasta kapertuneeksi massaksi, samalla kun se yhä edelleen on siellä ilmaston vaikutusta vastustavana, läpipääsemättömänä kerroksena. Jos parkkiaine sitäpaitsi sisältää antiseptisiä kokoomusosia, niin on se tietysti vielä suuremmassa määrässä pystyvää mätänemismikroorganismin tappamiseen.

Kuten edellä esitettiin, johduttiin parkitukseen luultavasti värjäämisestä puunkuorilla, jolloin näet satuttiin vissejä lajeja käyttäessä huomaamaan niiden antiseptiset vaikutukset sekä vuodan fysikaalisiin ominaisuuksiin kohdistuvat muutokset. - Vielä nykyisinä aikoinakin käytetään parkitukseen suuressa skaalassa vissien puulajien kuoria, kuten tammen, näreen, mimosan, kastanjan, y. m. tai sitten uudempina valmisteina näiden ekstrakteja.

Yleensä voidaan parkitsemiseen käytetyistä vegetabilisissa aineissa huomata kaksi eri ryhmää kokoomusosia: varsinaiset aktiiviset aineet sekä sivuaineet. Edelliset vaikuttavat suoranaisesti nahkan syntyyn, ja ovat niistä tärkeimpiä tanniini ja flobafeenit. Jälkimmäiset taas täydentävät edellisten vaikutusta taikka valmistavat vuodan vastaanottavammaksi varsinaisille parkkialueille. Näitä sivuaineita ovat esim. sokerilajit. Sokerilajit näet liuoksessa seistessään rupeavat bakterien eristämien aineitten vaikutuksesta käymään synnyttäen organisia happoja, jotka turvottavat vuodan pinnan ja tekevät sen siten herkemmäksi parkitseville aineille. Senpä vuoksi esimerkiksi pohjanahkan valmistuksessa tarvitaan prosessin alussa tanakasti sokeripitoisia aineita, jotta nahka läpeensä tulisi muuttuneeksi, eikä vain pääasiassa pinnalta, kuten tavallisissa nahkalajeissa. Nykyaikaisessa parkituksessa on tosin turvotus käymishapoilla menettänyt paljon entisestä merkityksestään, mutta kuitenkin on se vielläkin siksi painava tekijä, että sokerilajien vaikutus ei ole vähäisenä pidettävä. Sokerien ja parkkiaineen suhde eri parkitusaineissa on hyvin vaihteleva, ja eroitetaankin niitä sokeririkkaita ja sokeriköyhiä; näiden eri lajien käyttäminen riippuu valmiiksi saatavan nahkan loppuasusta ja ominaisuuksista, kuten edellä on jo lyhyesti sokerien vaikutusta esitettäessä huomautettu.

Parkkiaineet ovat kokoomukseltaan, mikäli niitä nykyään tunnetaan, sangen monimutkaisia ja sisältörikkaita. Niiden määrittely on epävarmaa, mutta tavallisesti pidetään parkittimia vegetabilisina aineina happamesti reageeraavina yhdistyksinä, jotka saostavat liiman puhtaista liuoksista, muodostavat rautasuolojen kanssa tummavärisiä yhdistyksiä ja muuttavat vuodan nahkaksi. Ne ovat amorfisia, johon johtaa huomattavan suuri molekyylipaino, mikä estää niiden liikkumisen liuoksessa, tai syntyy silloin niin voimakas hankaus, että ne eivät voi alistua kiteytymisvoimia noudattamaan.

Meidän maassamme käytetään sokeririkkaana parkitusaineena tavallisesti kuusenkuoria; viime aikoina on alettu ottaa mukaan niistä valmistettu ekstraktikin, ja yhdistetään se jonkun sokeriköyhemmän aineen kanssa, huokeimmin ja tavallisimmin suuremmassa teollisuudessa quebrachopuun kera - Tätä näreenkuoriekstraktia olisi metsärikkaassa maassamme mahdollisuus valmistaa kenties halvemmin ja mukavammin kuin minkään muun Euroopan maan. Kaadetaanhan meillä joka vuosi kuusipuita suuret alat, jolloin kuoret jäävät tavallisesti mätänemään kaatopaikoille ilman vähäistäkään korvausta, kun sitävastoin ekstraktia valmistamalla voitaisiin helposti saada niistä hyvinkin arvokas kauppatavara ja raaka-aine omankin maan jo verrattain laajalle nahkateollisuudelle. Näreenkuoriekstraktin kokoomus vaihtelee tietysti jossakin määrin, mutta keskiluvuin on siinä kaikkialla aineksia seuraavissa suhteissa:
Vettä 45 %
Parkkiaineita 25 "
Parkkiaineiksi soveltumattomia 26 "
Ekstraktituhkaa 2 "
Liukenematonta 2 "
Sokeriaineita 8 "

Vertauksen vuoksi esitettäköön tässä sen komponentin, quebracbo-puun ekstraktin keskimääräinen kokomus:
Vettä 43.6 %
Parkitsevia aineita 48.3 "
Parkitsemiseen sopimattomia aineita 3.8 "
Tuhkaa 1.0 "
Liukenematonta 2.6 "
Sokeriaineita 1.5 "

Näemme siis, että tässä on parkitsevien aineitten määrä tuntuvasti suurempi kuin kuusenkuoriekstraktissa. Sokerilajeja sitävastoin on sangen niukasti.

Jos tarkastetaan parkkiaineiden jakautumista närepuun eri osiin, niin huomataan, että puuaineessa itsessään ei niitä ole ollenkaan. Samoin on kaarnankin tanniinipitoisuus aivan alhainen, joten siis parkkiainetta lisääntyy aina kaarnan muodostukseen saakka. Muuten on kuoren tanniinipitoisuus kaikkina vuodenaikoina kutakuinkin sama. Kuoriminen voi siis tapahtua huomattavia eroja tuloksissa saamatta koska tahansa.

Ekstraktin valmistamista varten on Keski-Euroopan puuteollisuusmaissa muovaeltu suuri joukko patenteerattuja menettelytapoja. Varsinkin liemen lopullinen puhdistus tärkeytensä ja teoreettisessa suhteessa epäselvyytensä takia on johtanut eri spesialisteja lukuisiin metoodeihin, jotka joskus ovat ristiriitaisiakin.

Ekstraheeraukseen ryhtymistä varten täytyy kuoret ensin hienontaa, jotta vesi pääsisi niihin paremmin vaikuttamaan. Tämä pienennys tapahtuu parhaiten silppumyllyn tapaisessa laitoksessa. Kuorilastut joutuvat sitten ekstraktsioniastioihin.

Jatk.

19.10.14

Pikkutietoja. Keino ruostetta wastaan.

Peltomies 4, 1897

Sulatetaan 0,5 kg. ihraa ja 15 gr. kamverttia; seos siiwilöidään ja edelleen sekoitetaan siihen wähän lyijyhartsia (grafiittia), että se saa teräksen karmaisen wärin. Säilytettäwä esine puhdistetaan ruosteesta ja woidellaan tällä seoksella ja pyyhitään wuorokauden kuluttua pehmeällä riewulla. Näin menetellen, sanoo T. F. esineen pysywän pitkiä aikoja ruostumatta.

18.10.14

Finska Handarbetets Vänners styrelse har beslutit att under vårterminen i landsorten anordna kurser i växtfärgning.

Nutid 2, 1909

Finska Handarbetets Vänners styrelse har beslutit att under vårterminen i landsorten anordna kurser i växtfärgning. Nästa höst anordnas en utställning, antagligen i Åbo, om lämplig lokal erhålles. - Då det är av vikt, att även mindre bemedlade bliva satta i tillfälle att använda värdefulla konstnärliga mönster, kommer en del sådana framdeles att uthyras billigare än hittills, d. v. s. för en tid av 2 veckor ifrån fmk 2:- till högre pris. - Detta tillfälle att för 2-4 fmk erhålla ett mönster, för vilket erlagts flere tiotal, ja över hundra mark, borde ej försummas av väv-, husmoders- och folkhögskolor, vilka genom sina elever kunna sprida mönstren. Växtfärgat garn, enkom för dessa mönster tillverkat av F. H. V., står att erhållas, men kan den som syr mönstret i regeln använda också eget material. Vissa mönster uthyras endast på det villkor, att garnet tages hos F. H. V., då valet av färger är av största vikt och garn färgats enkom för dessa mönster. Hyran varierar mellan 2 och 20 fmk; endast för några gobelinmönster överstiger hyran detta pris.

17.10.14

Valokuvauksesta.

Luonnon ystävä 6-8, 1903

V. J. Laine.

I.
Eräs muinaisranskalainen satu kertoo ihmemaasta, jossa asukkaat, tahtoessaan kuvaa itsestään tai jostain esineestä, antoivat kuvattavan heijastua hopeamaljassa olevan veden pinnasta, kun vesi sitten jäädytettiin jäi kuva siihen jälelle. Tuskinpa sadun sommittelijat aavistivatkaan, että toive, joka siinä kajastaa, kerran vielä toteutui heidän omassa isänmaassaan. Jos sata vuotta sitten olisi sanonut, että kohta tulee aika jolloin tehdään kuvia ilman värien ja piirtimien apua, ainoastaan valon vaikutuksella, niin olisi sanojaa ilman muuta pidetty mielipuolena tai ainakin hupsuna haaveilijana. Niinpä kävikin sille miehelle, jota etupäässä pidetään valokuvauksen keksijänä nim. Louis Jacques Daguerrelle, sillä kun hän kokeili tuollaista päämäärää saavuttaakseen, tahtoivat hänen omaisensa, arvellen miehen olevan päästään vialla, panna hänet holhouksen alaiseksi. Tälle miehelle onnistui kuitenkin yhdessä maanmiehensä Nicéphore Niepcen kanssa saada v. 1839 kokeet onnistumaan ja niin oli valokuvaus keksitty.

* Pelkistymisellä ymmärretään kemiassa ilmiötä, jossa suolasta joko muodostuu uusia suoloja, missä on suhteellisesti vähemmän metallia kuin alkuperäisessä, tahi pääsee metalli kokonaan vapaaksi.Daguerren menettely n. s. daguerrotypia perustui kuten suurimmaksi osaksi nykyinenkin valokuvaus määrättyjen hopeasuolojen valonarkuuteen. Tämä seikka oli jo tunnettuna v. 1566 aikain, sillä Fabricius kertoo huomanneensa valon mustuttavan hopeakloriidia. Ilmiötä tutkivat sitten laajemmin hallelainen lääkäri Schulze ja ruotsalainen kemisti Scheele 18 vuosisadan kuluessa. Daguerre-tyyppikuva totettiin vaskilevylle, joka oli peitetty hopeakloriidin ja -jodiidin seoksella, "cameraobreurassa" s. o. valonpitävässä laatikossa; sen etusivussa oli linssi, jonka avulla esineestä tuleva valo muodosti kuvan takaseinälle asetetulle jo mainitulle levylle. Annettaessa valon vaikuttaa levyyn eli kuten sanotaan: valotettaessa, joka saattoi kestää 20:kin minuuttia, pelkistyivät* hopeasuolat ja kun levy sitten pantiin joksikin aikaa elohopeahöyryjen vaikutuksen alaiseksi, yhtyi elohopea vapaaksi tulleeseen hopeaan metalliseokseksi. Sitten kiinnitettiin eli fiksattiin kuva rikkialahapokkeisessa natrooniliuvoksessa, joka liuvottaa pois sen osan hopeakloriidia, mihin valo ei ollut vaikuttanut. Nuo elohopeaa saaneet kohdat, joihin valo oli vaikuttanut, näyttivät tummalla levyllä valkoisilta ja muut kohdat tummilta. Kuva oli luonnonmukainen eli kuten sanotaan: positiivinen. Sellaista kuvaa, jossa luonnossa valoisat paikat näyttävät vastaavissa kohdissaan kuvassa tummilta ja päinvastoin, sanotaan taas negatiiviseksi.

Näin saadut valokuvat olivat hyvin lyhytikäisiä, sillä elohopea pyrki haihtumaan kuvasta; sitä koetettiin estää panemalla kuva lasin alle. Monista vaillinaisuuksistaan huolimatta herätti keksintö kuitenkin ansaittua huomiota ja Ranskan valtio osti sen Daguerreltä antamalla hänelle elinkautisen eläkkeen.

Valtion valistuneen toimenpiteen kautta oli kaikilla oikeus ruveta kokeilemaan tällä uudella alalla ja seurauksena siitä olikin se nopea kehitys, jonka alaiseksi valokuvaus nyt tuli. Ranskalainen tiedemies Fizeau saattoi kuvat kestävämmiksi siten, että kuva pantiin kultakloriidiliuvokseen, jolloin elohopea yhtyi kultakloriidissa löytyvään klooriin ja kulta jäi vapaaksi, muodostaen kestävämmän kuvakerroksen. Pitkä valotusaika lyhennettiin ottamalla käytäntöön valonvaikutukselle herkempi hopeabroniidi v. 1840.

Samoihin aikoihin kokeiltiin valokuvauksen alalla toisellakin suunnalla. V. 1841 julkaisi nim. englantilainen Fox Talbot uuden menettelytavan, jota hän kutsui kalotypiaksi. Hän otti kameralla kuvia hopeajodiidi-paperille ja koska kuva ei siinäkään ollut kohta näkyvissä, kehitti hän sen näkyviin erityisellä liuvoksella ja kiinnitti samaan tapaan kuin daguerre-tyyppikuvatkin. Näin saadut negatiiviset kuvat saattoi hän läpinäkyviksi voitelemalla ne vahalla. Sitten jäljennettiin ne valon avulla hopeakloriidipaperille. Se tapahtui siten että negatiivisen kuvan alle pantiin hopeakloriidipaperi ja valon annettiin sitten vaikuttaa kuvan läpi paperiin, jolloin positiivinen jäljennös syntyi. Tällaisia jäljennöksiä voitiin ottaa kuinka paljon tahansa ja oli siinä suhteessa daguerrotypiaa etuisampi.

Mitä jäljennöspaperiin tulee oli Talbotilla siinä suhteessa jo ollut edeltäjänsä, sillä jo v. 1803 olivat Wedgewood ja Davy valmistaneet esineiden varjokuvia eräälle hopeasuolapaperille. Kuitenkin on tässäkin Talbotilla ansionsa, sillä hänen paperinvalmistustapansa oli edellisten tapaa parempi. Hän pani nim. natrium-kloriidiin eli keittosuolaan kastetun paperin hopeanitraattiliuvokseen, jolloin paperille syntyi tasaisesti hienojakoinen hopeakloriidi-kerros. Samaan tapaan valmisti hän hopeajodiidipaperinsakin: ero siinä oli vaan se, että keittosuolan asemasta käytettiin kaliumjodiidia.

Kalotypiassa esiintyvät jo nykyaikaisen valokuvauksen pääperusteet, joiden keksimisestä Talbotille on kunnia annettava, nim. negatiivisen kuvan otto läpinäkyvälle aineelle ja näin saadun kuvan muuttaminen jäljennysmenettelyn kautta positiiviseksi.

Näin saaduissa kuvissa näkyivät kuitenkin paperin epätasaisuudet ja muut virheet, joten ruvettiin ajattelemaan negatiivisen kuvan alustaksi soveliaampaa ainetta kuin paperi. Huomio kääntyi silloin luonnollisestikin lasiin, mutta käyttökelpoiseksi tullakseen oli sen pinta saatava sellaiseksi, että valonarka suola siinä pysyisi ja saataisiin tasan jakaantumaan. Tämän tarkoitusperän saavutti Niepce de Sant Victor, joka sitä varten päällysti lasilevyn hopeajodiidi-munanvalkuaisella eli albumiinilla v. 1848.

Kestävämmän ja läpinäkyvämmän negatiivin päällystyksen keksivät englantilaiset Archev ja Fry v. 1851 nim. kollodiumin — väkiviinaan ja eetteriin liuvotettu pumpuliruuti — joka sisälsi sekä hopeajodiidia että bromiidia. Sekä albumiini- että kollodiumilevyjen tuli olla kuvaa ottaissa märkiä, sillä kuivina ei niiden valonarkuus enää ollut tarpeeksi suuri. Valokuvaajan täytyi itsensä valmistaa ne vähää ennen käyttämistä ja tämä vaati suurta taitavuutta ja tottumusta. Nämä seikat saivat aikaan sen, että valokuvaus rajoittuikin melkeinpä yksinomaan valokuvien ottamiseen huoneessa: siis muotokuva valokuvaukseen. Vielä tarvittiin suoranaista päivänvaloa, ennenkuin valokuvien otto tuli kysymykseenkään, pilvisellä ilmalla ja talvella oli valokuvien ottaminen tuskallisen pitkän valotuksen takia hyvin vaikea, miltei mahdotonta. Monessa muussakin suhteessa oli märillä levyillä saaduissa kuvissa toivomisen varaa.

Nämä syyt olivat kyllin painavia kehoittamaan uusiin ponnistuksiin, ja suurella mielihyvällä tervehdittiinkin valokuvauksen alalla työskentelevien piireissä kuivien eli kestävien levyjen keksintöä. V. 1871 huomasi nim. englantilainen Maddox, että hopeabromiidigelatiinilla päällystetyt valokuvauslevyt kestävät pitemmän aikaa pilaantumatta ja ovat kuivinakin käyttökelpoisia sekä olivat sitäpaitsi arempia valonvaikutukselle. Vasta tämän jälkeen voi valokuvaus saavuttaa sen merkityksen, mikä sillä nykyään on.

Pian kehittyi kuivien levyjen valmistustapa niin korkealle kannalle, että ne hinnanhalpuudessakin kykenivät kilpailemaan märkien levyjen kanssa. Jo v. 1880 tienoissa käytettiin sangen yleisesti kuivia levyjä. Kuivien levyjen valmistus on, kuten arvatakin sopii, vielä vaikeampi kuin märkien levyjen, joten ainoastaan tehtaat varta vasten rakennettuine koneineen pystyivät niitä valmistamaan. Englanti, Saksa ja Ranska ovat ne maat, joissa enimmät tehtaat ovat.

Kuivien levyjen valmistustapa on pääpiirteissään seuraava: gelatiinin joukkoon pannaan liuvos kaliumbromiidia ja hopeanitraattia, jolloin syntyy hopeabromiidia sisältävä sekotus. Tämän sekotuksen valonarkuutta voidaan lisätä, englantilaisen Bennetin menettelytavan mukaan, kuumentamalla sekotusta tahi vain käsittelemällä sitä ammoniakilla. Täten voi valonarkuus kasvaa satakin kertaa alkuperäistä suuremmaksi. Jäähtyneenä Kuvotetaan liika kaliumbromiidi ja hopeanitraatti vedellä pois. Sitten lämmitetään seos ja valetaan valukoneiden avulla laseille. Lopuksi leikataan levyt ja pakataan laatikoihin. Kaikki työ käy pimeissä, ainoastaan heikosti punaisella valolla valaistuissa huoneissa.

Paitsi lasia käytetään negatiivikuvia varten filmejä, jotka ovat hienoja joko selluloidista tahi kollodiumista tehtyjä hopeabromiidigelatiinilla päällystettyjä liuskoja. Ne ovat saavuttaneet laajan käytännön lasilevyjen rinnalla suuren keveytensä takia. Niiden valmistus on sama kuin levyjenkin.

Daguerrotypian aatekin elää vielä osaksi eräässä valokuvauslajissa, jota vieläkin laajasti käytetään. Tarkoitamme ferrotypiaa eli "amerikkalaista pikavalokuvausta", jota varsinkin kiertävät valokuvaajat harjoittavat. Kuvat otetaan siinä ruskeaksi lakeeratuille rautalevyille, jotka ennen valottamista tehdään valonaroiksi kuten kollodiumilevyt ja valotetaan markina, kehitetään, kiinnitetään ja vernissataan, jolloin ne ovat valmiit. Valmistuksen nopeus onkin todeila "amerikkalaista", silla tottunut kuvaaja voi valmistaa kuvan 10:ssä minuutissa ja erityisissä valokuvausautomaateissa on aika saatu lyhenemään 4-5:een minuuttiin. Kuten daguerrotyyppikuvatkin näyttävät nämäkin tumman pohjansa vuoksi positiivisilta. Ne kestävät sentään verrattain vähän aikaa eivätkä muutenkaan ole muiden valokuvien veroisia. Jäljentäminen ei luonnollisesti käy laatuun, vaan on useampia kuvia tahdottaissa otettava uudestaan tahi on koneessa käytettävä useampia linssejä.

Märkien levyjen aikakautena käytettiin jäljennöspaperina melkein yksinomaan hopeakloriidi-albumiinipaperia, n. s. albumiinipaperia. Talbotin paperissa, jossa ei ollut mitään päällystystä, vajosi kuva karheassa paperipinnassa olevien kuitujen väliin ja kuva tuli epäselväksi, siitä syystä ruvettiin tästä lähtien aina päällystämään paperikin tätä epäkohtaa estävällä aineella. Sellainen oli albumiinipaperissa munavalkuainen eli albumiini.

Tällainen paperi pilaantui helposti, ja kun kuivat levyt keksittiin, oltiin pakotetut parantamaan paperiakin samassa suhteessa. V. 1880 tienoissa tulikin käytäntöön hopeakloriidi-kollodium eli selloidiinipaperi. Tämän ohessa käytetään nykyjään suuressa määrässä myös hopeakloriidigelatiini eli aristopaperia. Molemmat nämä lajit ovat niin kestäviä, että niitä voi säilyttää kuukausimääriäkin pilaantumatta. Kaupassa löytyy kumpaakin pääasiassa kahta lajia: kiiltävää ja himmeää, varsinkin viimemainittu laji on hienon ulkonäkönsä vuoksi viimeaikoina saavuttanut laajan käytännön.

Pimeänä vuodenaikana ja varsinkin suurennuksissa käytetään suuren valonarkuutensa takia hopeabromiidigelatiinipaperia, jolle voidaan jäljentää petroolilampunkin valossa.

On olemassa muitakin valonarkoja suoloja ja yhdistyksiä paitsi hopeasuolat. Niitäkin käytetään suuressa määrässä j suuri jäljennöspaperin valmistamisessa. Useimmat näistä lajeista ovat huomattavat varsinkin siitä syystä, että ne antavat kauvimmin kestävät valokuvat, mitä tunnetaan.

Vanhin niistä on pigmentti- eli hiilipaperi joka johtaa alkunsa märkien levyjen alkuajoilta saakka. Tästä huolimatta on se monien etujensa tähden yhä vieläkin käytännössä. Se on päällystetty kaliumdikromaattigelatiinilla, johon on pantu eri väriaineita, joiden kautta gelatiinikerros eli pigmentti saa erivärejä. Jäljennettäessä tällaiselle paperille tulevat valoa saaneet kohdat veteen liukenemattomiksi ja jos paperi sitten pannaan kuumaan veteen, irtautuu pigmentti, sisältäen ainoastaan nuo valopaikat, koska muut osat ovat liuenneet veteen. Kun pigmentti sitten siirretään toiselle eriväriselle paperille, saadaan kaksivärisiä kuvia. Niinpä esim. tumma pigmentti punaiselle pohjalle pantuna antaa huoneen sisustasta otetulle kuvalle lamppu- tai uuniloisteen tuottaman ulkonäön. Viheriä pigmentti sopivalle pohjalle pantuna tekee metsämaiseman kuvan luonnolliseksi j. n. e.

Useimmat lienevät nähneet sinipaperille jäljennettyjä valokuvia tahi piirustuksia. Sellaisessa paperissa on eräs rautasuola valonarkana suolana ja paitsi sitä on paperissa punaista verisuolaa. Jos paperi jäljentämisen jälkeen pannaan veteen, yhtyy valon muuttama rautasuola verisuotaan erääksi veteen liukenemattomaksi siniseksi väriaineeksi, berliinisineksi, jota vastoin muu suola liukenee pois jättäen paperin paljaaksi.

Aivan viimeaikaisten jäljentämistapojen joukkoon kuuluu platinapaperille tapahtuva sellainen. Siinäkin on erään rautasuolan valonarkuutta hyväksi käytetty. Paitsi tuota rautasuolaa on paperissa vielä muuatta platinasuolaa. Kun paperi jäljentämisen jälkeen pannaan kaliumoksalaattiliuvokseen, vaikuttaa valon muuttama rautasuola pelkistäväsi platinasuolaan ja kuva muodostuu hienoista mustanharmaista platinahiukkasista. Hienon taiteellisen ulkonäkönsä ja suuren kestävyytensä vuoksi on platinakuvilla huomattava sija valokuvauksessa.

Esitämme tässä vielä kaikkein uusimman jäljentämismenettelyn, jolla vielä voi olla suurikin tulevaisuus. V. 1902 esittivät Ostwald ja Gros jäsennystapansa, jota he kutsuivat katatypiaksi. Se on merkillinen siitä, että valonapua ei ollenkaan tarvita. Hienojakoisella hopealla, josta tiedämme negatiivisen kuvan levyllä olevan kokoonpannun, on kyky suuressa määrässä jouduttaa määrättyjä kemiallisia ilmiöitä — samanlainen vaikutus on myös hienojakoisella platinalla, - sillä on n. s. katalyyttinen vaikutus. Jos vetysuperoksiidia — voimakkaasti hapettava aine, jonka kokoonpano on muuten sama kuin veden paitsi että siinä on yksi atoomi enempi happea — eetteriliuvoksessa kaadetaan negatiivin kalvopuolelle, alkaa edellinen hopean katalyyttisestä vaikutuksesta hajota veteen ja happeen. Tätä seikkaa voidaan käyttää hyväksi jäljentämisessä monella tavalla. Mainitsemme niistä vaan tavallisimman. Kun yllämainittu hajaantuminen on jonkun aikaa ollut käynnissä, pannaan rautasulfaattiliuvoksella sivelty paperi levyä vastaan, jolloin niissä paikoin missä vetysuperoksiidi vielä oli jotensakin hajaumatta syntyy veteen liukenematon yhdistys. Tämä ei sitten seuraavassa vedessä liuvottamisessa lähde pois, vaikka rautasulfaatti lähtee. Gallushappoliuvoksessa muutetaan vielä näin saatu yhdistys gallushappoiseksi raudaksi, jonka liuvos kirjoitusmustekin on. Kuva on yksinkertaisesti siis kirjoitusmustetta. Näin on saatu hyvinkin onnistuneita kuvia ja on meidänkin maassamme jo kokeiltu tällä alalla.

Paitsi paperille jäljennetään valokuvia vielä levyillekin, jolloin saadaan diapositiivcja eli lanternkuvia. Viimemainittu nimi johtuu siitä, että näin saatuja läpinäkyviä kuvia käytetään taikalyhdyssä. Kinematograafia varten kopioidaan kuvat filmeille. Vieläpä vaatteelle ja himmeälle porsliinillekin jäljennetään.

Olemme nyt lyhyen historiallisen katsauksen yhteydessä luoneet silmäyksen eri menettelytapoihin valokuvauksessa. Siinä on jätetty tekemättä tarkemmin selvää valon vaikutuksesta levyissä ja paperissa oleviin hopeasuoloihin ja muista tämän kanssa yhteydessä olevista seikoista. Samoin on sivuutettu ainoastaan muutamilla viittauksilla valokuvien valmistus valoittamisen jälkeen. Tämä on tehty siitä syystä, että olemme näiden seikkojen tärkeyteen nähden pitäneet tarpeellisena varata niiden käsittelylle erityinen osasto kirjoituksessamme.

Otamme ensin puheeksi valon vaikutuksen, jota erityinen kemian haara, fotokemia, käsittelee. Tiedämme kaikki, että valkea valo on kokoon pantu eri värisistä valonsäteistä, joka seikka parhaiten näkyy siitä, että se käytyään lasiprisman läpi jakautuu järjestyksessä lueteltuna etusijassa punaisiin, punakeltaisiin, keltaisiin, viheriäisiin, sinisiin, tummansinisiin ja sinipunaisiin säteihin. Näistä on sinisillä säteillä suurin kemiallinen vaikutus valokuvauslevyissä ja papereissa löytyviin hopeasuoloihin. Se vähenee punaiseen päin, kunnes se keltaisilla, punakeltaisilla ja punaisilla säteillä on tuskin huomattava. Juuri tästä riippuu se seikka, että valokuvaaja työskentelee pimeässä kammiossa levyjä käsitellessään punaisessa tahi keltaisessa valossa. Sinisestä sinipunaiseen päin vaikutusvoima taas heikkenee, kunnes sinipunaisen ulkopuolelta varsinkin auringon valossa taas löytyy silmälle näkymättömiä siteitä, joiden kemiallinen vaikutus on lähes yhtä suuri kuin sinistenkin säteiden. Tällaisia viimemainittujen säteiden kaltaisia ovat yllämainittujen ominaisuuksien puolesta myöskin Röntgen-säteet, vaikka ne monessa muussa suhteessa ovatkin niistä eroavia. Onhan yleisesti tunnettua, että Röntgen-säteillä myös voidaan saada valokuvia, vaikka ne eivät suinkaan ole tavallisten valokuvien kaltaisia.

Valonsäteiden erilainen kemiallinen vaikutuskyky saa aikaan sen, että eriväriset esineet eivät valokuvatessa kuvaudu kirkkautensa mukaisessa suhteessa; niinpä esim. siniset kukat näyttävät valokuvassa valkoisilta ja viheriä metsä melkein mustalta. Tämän epäkohdan poistamista varten keksi saksalainen Vogel iso- eli ortokrotnaattlset levyt, joissa määrätyt kalvossa olevat väriaineetvastaan ottavatkemiallisesti vähemmänkin vaikuttavia säteitä, vieläpä punaisiakin ja kohottavat siten niiden vaikutusta. On selvää, että tällaisilla levyillä täytyy työskennellä kokonaan pimeässä.

Mainitsemistamme seikoista riippuu myös se, että valokuvaus luonnistuu ainoastaan sellaisessa valossa, jossa tarpeellinen määrä kemiallisesti vaikuttavia säteitä on olemassa. Sellainen valo on etupäässä auringon valo, vaikka kohta sekään ei aina ole sellaisista säteistä yhtä rikas, puhumattakaan siitä, että sen valon silmään tuntuva vaikutuskin eri vuoden- ja vuorokauden aikoina on erilainen. Auringon valon kemiallinen vaikutus on suurin kesällä, jolloin aika klo 9e. p.p.— klo 3 j. p.p. on valokuvaukseen sopivin ja pienin talvella, jolloin viimemainittu aika on klo 10 e. p.p.— klo 2j. p.p.

Tulee sitten vastattavaksi kysymys: miten selitetään valon kemiallinen vaikutus? Tiedämme, että valo on aaltoliikettä eräässä aineessa, jota kaikkialla löytyy, nim. eetterissä. Kun valo kohtaa hopeasuoloja, siirtyy liike suolojen yksinkertaisimpiin osasiin eli atoomeihin, siis esim. hopeabromiidissa hopea- ja bromiatoomiin. Tämän kautta häiriytyy entinen kemiallinen tasapainotila hopeabromiidihiukkasessa eli molekyylissä ja uusia oloja vastaava yhdistys hopeasta ja bromista syntyy tahi ne kokonaan eroavat toisistaan. Nämä muutokset tapahtuvat herkimmin hopeabromiidissa ja hitaimmin hopeakloriidissa. Molempien näiden suolojen välimailta on tässä suhteessa hopeajodiidi, jota ennen käytettiin valokuvauksessa. Kaikkiin näihin suoloihin vaikuttaa valo pelkistävästi, koska kerran puhdasta hopeaa tahi hopeasta rikkaampia n. s. ala- eli subyhdistyksiä syntyy. Tämä käy nopeammin, jos mukana on määrättyjä aineita, joita kutsutaan sensibilatooreiksi. Sellaisia ovat esim. useat elimelliset aineet. Nykyaikaisessa valokuvauksessa toimii sellaisena etusijassa gelatiini. Märissä levyissä oli taas albumiini, jota valmistettaissa niihin aina vähän jätettiin, tässä asemassa. Hopeasubkloriidi on väriltään ruskeaa, hopeasubbromiidi ei taas paljoakaan eroa hopeabromiidista, joten hopeakloriidia sisältävässä jäljennöspaperissa kuva kohta tulee näkyviin, vaan hopeabromiidia sisältävissä levyissä ja papereissa vasta erityisen käsittelyn kautta, jota kutsutaan kehittämiseksi.

* Niitten varalta, jotka yksityiskohdittain tahtovat saada selkoa käytännöllisistä seikoista valokuvauksessa, merkitsemme tähän muutamia niitä käsitteleviä teoksia:
Ainoa suomenkielinen on:
K. E. Ståhlberg, Valokuvauksen harrastaja, lyhyt oppikirja valokuvauksessa. Neuvoja vasta-alkaville löytyy kuitenkin Daniel Nyblinin ja Suomen Valokuvaus- Kauppa- ja Tehdas-Osakeyhtiön hintaluetteloissa.
Saksankielisistä lienevät soveliaimmat:
L. David ja M. Scolik, Anleitung zum Photographieren.
H. Kessler, Die Photographie — Sammlung Göschen N:o 94.
M. Vogel, Lehrbuch der Photographie.
Näin olemme tulleet ensimaiseen siitä käsittelysarjasta eli n. s.
negatiivikäsittelystä, jonka alaiseksi negatiivi valoituksen jälkeen joutuu.

Kehittämisen tarkoituksena on pelkistää hopeasubbromiidista hopea. Se saavutetaan siten, että levy pannaan kehitysnesteeseen, jossa se saa olla siksi kun hopea pieninä mustina hiukkasina on valoa saaneisiin paikkoihin muodostanut tarpeeksi tiheän kerroksen; mitä taas levyä läpikatsomalla arvostellaan.

Pelkistävänä aineksena käytetään siinä monenlaisia aineita kuten: gallushappo, rautasulfaatti, hydrokinooni, amidooli, metooli j. n. e. Tarkoitus niillä aineilla, joita jonkun tällaisen aineen mukaan kehitykseen pannaan, on taas etusijassa tehdä liuvos happameksi tahi emäksiseksi, riippuen siitä minkälaisessa liuvoksessa kellittävä aine pelkistää.

Liuvoksena esiintyvän kehityksen keksijä on Fox Talbot, joka gallushappoliuvoksessa kehitti paperinegatiivinsa. Siitä saakka on tällainen kehitystapa kuulunut kaikkiin negatiivimenettelyihin.

Kehitysaine poistetaan sitten tarkoin pesemällä negatiivi vedessä ja siitä päästyä asetetaan se hajaantumattoman hopeabromiidin poistamiseksi kiinnitys- eli fiksausliuvokseen, joka sisältää rikkialahapokkeista natronia. Tällä suolalla on nim. kyky, ollessaan vesiliuoksena, liuottaa hopeabromiidia.

Englantilainen astronoomi John Herschel keksi jo v. 1819 viimemainitun omaisuuden tälle suolalle ja aina valokuvauksen alkuajoista saakka on sitä käytetty kiinnitystarkoituksiin.

Näihin asti on valokuvaajan täytynyt työskennellä pimeässä kammiossaan punaisessa tahi keltaisessa valossa ja vasta nyt voidaan levy haitatta tuoda päivän valoon. Kuitenkin on levyn oleminen vielä noin kahden tunnin aika usein muutetussa vedessä tullakseen puhtaaksi kiinnityssuolasta. Kiireellisissä tapauksissa on tämä pitkä pesuaika esteeksi ja siksi onkin sen lyhentämiseksi käytännössä eri laatuisia kemiallisia laitteita m. m. eräs anthion niminen, joka virutusveden sekaan pantuna vähentää ajan neljänteen osaan ja vähempäänkin. Lopuksi asetetaan kuva kuivumaan; jos sitäkin tahtoo joututtaa on paras valaa kuva ensin alkohoolilla.

Valotusaikaa kuvaa otettaissa on vaikea oikein määrätä, ja se vaatii suurta tottumusta, tämä kun riippuu valon voimakkuudesta, kuvattavan esineen laadusta, levylajista ja koneesta. Tämän määräämiseksi on valmistettu valonmittareita ja valotustauluja, vaan näistä huolimatta on erehtymismahdollisuus tottuneellekin valokuvaajalle koko suuri, varsinkin kun kehitysajankin määräämisessä on vaikeuksia syystä, että negatiivin tummuus kiinnityksessä menee koko joukon takaisin. Näin ollen tapahtuu usein, että levystä tulee heikko, jolloin sen tummat kohdat ovat liian vaaleita, tahi ylen vahva, tummat kohdat ylenmäärin läpinäkymättömiä ja tältaiset kuvat eivät anna hyviä jäljennöksiä. Edellisessä tapauksessa täytyy negatiivia vahvistaa, jälkimmäisessä heikontaa. Varsinkin ensimainittu tulee usein kysymykseen.

Vahvistamisessa käytetään eniten joko uraani- tahi elohopeavahvistajaa. Edellinen sisältää uraani-nitraattia ja punaista verisuolaa ja sen vaikutus riippuu siitä, että levy tällaisessa liuvoksessa värjääntyy ruskeanpunaiseksi, jollaisena se jäljentäissä sulkee pois suuressa määrässä kemiallisesti vaikuttavia säteitä niin, että jäljentyminen tapahtuu hitaammin. Parempi on kuitenkin jälkimmäinen kaksiosainen vahvistaja. Edellinen osa sisältää elohopeakloriidia eli sublimaattia. Levyssä oleva hopea pelkistää sublimaatin elohopearikkaammaksi kalomeliksi, joka valkoisena kerroksena asettuu niihin kohtiin, mitkä ennen olivat tummat hopeasta. Negatiivi pestään välillä vedessä ja kalomeli muutetaan toisessa liuvoksessa, joka sisältää natriumsulfiittia tahi ammoniakkia, mustaksi, voimakkaasti peittäväksi elohopea-yhdistykseksi.

Jos heikontamista tarvitaan, tapahtuu se tavallisesti liuvoksessa, joka sisältää punaista verisuolaa ja kiinnityssuolaa. Verisuota muodostaa hopean kanssa yhdistyksen, jonka kiinnityssuola liuottaa. On selvää, että levyt ovat sekä vahvistamisen että heikontamisen jälkeen pestävät. Kun jotain negatiivia tahdotaan kauvemmin säilyttää, päällystetään sen kalvopuoli suojaavalla vernissalla.

Negatiivikuvan tultua näin valmiiksi, seuraa jäljentäminen, jossa positiivinen kuva saadaan. Tästä syystä kutsutaankin jäljentämistä ja sitä seuraavia käsittelyjä yhteisellä nimellä positiivikäsittelyksi. Kuten jo ennen olemme huomauttanut, tapahtuu se tavallisimmin selloidiini- tahi aristopaperille, joita koskevaa positiivimenettelyä tässä tarkastamme .

Negatiivi pannaan erityiseen laitokseen n. s. jäljennysraamiin ja sen kalvopuolelle jäljennöspaperi, jota erityinen vietereillä varustettu kansi pitää painettuna negatiivia vastaan. Raami pannaan sitten kirkkaaseen paikkaan — ei suoranaiseen auringonpaisteeseen, koska kuvat siinä eivät tule hyviä — ja kun jäljennös paperissa on saanut jonkun verran tummemman värin — kuva vaalenee nim. liuvoksissa, joissa kuvan sitten on käytävä — otetaan paperi pois raamista, pannaan se veteen pehmenemään ja sitten kultausliuvokseen.

Pääaineksena siinä on kultakloriidi, josta kulta eroaa, laskeutuu valoasaaneille paikoille ja kloori yhtyy paperissa valonvaikutuksest apelkistyneeseen nopeaan hopeakloriidiksi. Muiden liuoksessa olevien aineiden asiana on etusijassa auttaa eroittumista. Kuva saa liuoksessa kauniin ruskean, sitten sinertävän sinipunaisen ja lopuksi mustan värin, riippuen liuoksen ja paperin laadusta. Kuvan muodostava kultakerros on sentään niin perin hieno, että esim. tavallista käyntikortti-kokoa olevassa kuvassa on noin 1/2000 gr. kultaa, puhdasta hopeaa on vielä jäljellä noin 3/2000 gr. — Jo Daguerro typiasta puhuessamme mainitsimme kuinka Fizeau saattoi kultauksen valokuvaukseen.

Tämän jälkeen kuva pestään ja muuttumaton hopeakloriidi poistetaan kiinnitysliuoksessa, joka on hiukan miedompaa kuin levyille käytettiin. Kiinnyssuola liuottaa näet hopeakloriidiakin. Kuvat pestään sitten vähintään kahden tunnin ajan vedessä ja lopuksi kuivataan.

Positiivikuvien valmistamisessa käytetään myös paljo liuosta, jossa kultaus- ja kiinnityssuolat ovat yhdessä. Yksinkertaisemman käytäntönsä vuoksi on se varsin sopiva valokuvauksen harrastajille.

Kaiken tämän jälkeen on kuva valmis leikattavaksi sopivaan muotoon ja liisteröitäväksi pahvipohjukkeelle. Jos vielä lisäämme, että ammattivalokuvaaja varsinkin muotokuvia ottaissaan on jo negatiivikuvassa väriaineilla täyttänyt kalvossa olevat reijat ja kaunistanut kasvoja poistamalla lyijykynällä rypyt ja näppylät y. m. rumentavat kohdat, sekä vielä positiivikuvassa maalilla korjaillut eri kohtia, luulemme mainimneemme kaikki mitä tarvitaan käsityksen saamiseen valokuvaajan varsinaisesta työstä. Valokuvaajan työhuoneen eli atelieerin lasikattoineen ja seinineen lienevät useimmat arvoisista lukijoistamme nähneet, joten voinemme jättää sen selittämisen.

Ennenkuin siirrymme pois valokuvauksen kemiallisen puolen käsittelystä on vielä otettava puheeksi valokuvaaminen luonnollisissa väreissä, kysymys, joka vieläkin odottaa lopullista ratkaisuaan, vaikka monet aina valokuvauksen keksimisestä saakka sillä ovat päätänsä vaivanneet. Koko kauniisiin tuloksiin siinäkin sentään on tultu, niin että ne kyllä ansaitsevat mainitsemista.

Siinä on olemassa pääasiassa kolmeen eri periaatteeseen nojautuvaa menettelytapaa. Niinpä perustuu yksi niistä tavoista siihen seikkaan, että hopeakloriidi erivärisessä valossa saa määrättyjä värivivahduksia. Asettamalla erivärisiä laseja eli n. s. värisiivilöitä valotettaissa perätysten linssin eteen, voidaan kloorihopealevylle saatu kuva jotensakin luonnollisissa väreissä. Tällaisiä kuvia voidaan katsella vain hämärässä, sillä mitään kiinnitystapaa niille ei ole keksitty. Huomattavin tämän suunnan edustajista on ranskalainen Bequerel. Toisen tavan keksi ranskalainen Lippmann. Se on kovin monimutkainen ja vaatisi sen ymmärtäminen laajempia fysikallisia tietoja, joten tyydymme vain mainitsemaan, että hän käyttämällä hyväkseen n. s. interferenssi-ilmiötä sai aika hyvin onnistuneita värivalokuvia.

Molemmissa nyt mainituissa menettelytavoissa oli se yhteinen vika, ettei niitä voitu monistaa. Onnellisempi tässä suhteessa on se tapa, johon nykyjään kuvien painamisessa paljo käytetty kolmiväripaino perustuu. Kuvattavasta esineestä otetaan kolme eri negatiivia isokromaattisille levyille värisiivilöiden läpi, jolloin yhteen negatiiviin vaikuttavat vaan punaiset, toiseen keltaiset ja kolmanteen siniset säteet. Erityisten menettelyjen kautta voidaan näistä saada painokuntoiset laatat, joilla sitten, käyttämällä yllämainittuja värejä, päälletysten painetaan painokoneella kuvat. Nämä kuvat lankeevat osaksi päälletysten ja koska mainitut värit ovat päävärejä s. o. kaikki muut värit voidaan niistä muodostaa, syntyy niihin kohtiin, missä ne lankeevat päälletysten luontoa vastaavat värit. Niinpä syntyvät valkeat kohdat kuvassa, kun kaikki kolme väriä lankee päälletysten. Kuta puhtaampia värit ovat, sitä luonnollisempi on kuva. — Myöskin jäljentämällä noista negatiiveista väritettyjä diapositiiveja ja panemalla ne päällekkäin, saadaan kauniita taikalyhtykuvia. — Amerikalainen lines on valmistanut stereoskoopimaisen kromoskoopi-nimisen koneen, jossa värittömiä sanotulla tavalla saatuja diapositiiveja katsotaan punaisen, viheriän ja sinisen lasin läpi. Näillä kuulutaan saatavan aikaan erittäin luonnonomainen tunnelma ja pitäisi tämän olla parasta, mitä värillisten valokuvien alalla näihin asti on saavutettu.

16.10.14

Jodi keinona väärennysten keksimiseksi papereissa ja kirjoituksissa.

Suomen Teollisuuslehti 17, 1892

Jodihöyryt vaikuttavat toisin kuivaan paperiin kun kastettuun ja jälleen kuivattuun, sillä edelliset tulevat orvokinsinertäviksi, jälkimäiset kellertäviksi tai ruskeiksi. Jos lyijykynäkirjoitusta on leivänsisuksella poisraapittu, tulee se kohta jodihöyryn vaikutuksesta tummemman väriseksi kuin muut kohdat; samoin gummilla poistetut kohdat näkyvät tummenpina viiruina. Jollakin tylsällä aseella esim. lasisauvallakin painetut piirut jodivärjäyksessä selvään esiintyvät muusta paperin pinnasta. Poistetun kirjoituksen voi täten jälleen saada näkyvin paperin takasivulle ja peilin avulla helposti lukea.

15.10.14

Asfalttilakka huonekaluvernissana.

Suomen Teollisuuslehti 17, 1892

Asfalttilakaksi sanotaan bentsiiniin ja tärpättiöljyyn kuvotettua syyrialaista asfalttia, johon hiukan on lisätty pikiä ja liinaöljykuiviketta ja jota kaikissa värikaupoissa saa ostaa. Se on erinomaista vernissaa uusien huonekalujen sivelemiseksi ja vanhempien uudestaan kiiiloittamiseksi. Sitä voi eri tarkoituksia varten mielensä mukaan ohentaa bentsiinillä ja tekemällä koesivellyksiä samanlaatuiseen lautaan kuin huonekalukin on, saa oikean seoksen selville. Uutta puuta varten tarvitaan 2-3 sivellystä, jos tahtoo korkean kiillon, mutta nykyään tavallinen himmeä kiilto saadaan aikaan jo ensi sivellyksellä. Sen edut muiden vernissojen rinnalla ovat: se kuivaa parissa minuutissa, on hyvin kestävää sekä aurinkoa että kosteutta vieläpä happoja, alkalioita, spriitä ja sokeriakin vastaan, sekä lopuksi hyvin halpaa.

14.10.14

Alumiinien värjääminen.

Suomen Teollisuuslehti 17, 1892

Bayerin patenttitoimiston Saksassa ilmoituksen mukaan kuuluu nyt alumiiniojuotteen keksijän, Wegnerin Berliinissä, onnistuneen galvaniseerata alumiinia nikkelillä, kuparilla, hopealla tai kullalla, mikä tähän saakka on katsottu mahdottomaksi. Jos tämä ilmoitus on oikea voi siis tuota uutta metallia hyvin laajalta käyttää kaikenlaatuisia talous- ja korukapineita varten.

13.10.14

Vastine edelliseen.

Suomen maamittari-yhdistyksen aikakauskirja 1, 1896

Kun olen saanut tilaisuuden vastata edellä olevaan kirjoitukseen "Karttojen väreistä" tahdon sen johdosta lausua
muutaman sanan.

Hra A. P—s näkyy pitävän silmällä yksinomaan värien pysyväisyyttä kaikenlaisissa olosuhteissa ja yksinomaan siihen katsoen onkin hän ehdottanut karttojen väritykseen käytettävät värit. Myönnän kyllä, että jos tätä ainoata ehtoa silmällä pidettäisiin, värien valinta olisi ollut sangen helppo ilman erityisiä kokeita: olisi vaan otettu joku luettelo, jossa värin kestävyys on ilmoitettu ja siitä etsitty kestävin punanen, keltanen, sininen j. n. e. väri, tai jonkun käsikirjan mukaan tehty sama vaali. Siten olisi helposti voitu tulla siihen ehdotukseen, minkä hra A. P—s on tehnyt. Niin yksinkertainen ei ole kuitenkaan asia, kun on otettava kysymykseen värivivahdukset, juoksevaisuus, hinta, y. m. seikat. Silloin täytyy kokeilla, vaikka kokeita ei, ajan vähyyden ja keinojen puuttuvaisuuden vuoksi voidakaan saada niin täydellisiksi kuin suotava olisi. Täydellisesti luotettavien kokeitten tekemiseksi vaadittaisiin useampia vuosia, jonka ohessa huomioon olisi otettava mitä erikoisimpia olosuhteita. Mutta tässäkin — vaikka tällä kertaa päinvastaiseen suuntaan kuin edellä — rajoittaa kokeitten ulottamista liika laajalle se seikka, että tiedetään, mihin tarköitukseen värit ovat käytettävät ja millaisissa oloissa näillä väreillä väritetyt kartat tulevat säilytettäviksi.

Voi kyllä silloin tällöin tapahtua, että yksityisen hallussa on kartta, joka on pari sataa vuotta vanha. Mutta harvat lienevät ne tapaukset, joissa näin kauvan säilynyt kartta muutenkin kuin värien puolesta on saanut osakseen huolellisen hoidon. Toista on arkistojen laita ja siellä ei ilma tiettävästi ole niin kovin kostea ja pilaantunut kuin hra A. P—s näkyy luulevan. Jotta kuitenkin nähtäisiin miten ilmassa löytyvät happi ja muut aineet voivat vaikuttaa kokeenalaisiin väreihin, on niillä väritettyjä paperiliuskoja agrikulttuuri- ja kauppakemiallisessa laitoksessa Helsingissä virutettu erilaatuisissa nesteissä ja siinä tehty siv. 27 olevasta taulusta näkyvät huomiot. Viimeisessä sarekkeessa nähdään tehokkaimman vaalentamiskeinon, kloorikalkin vaikutus. Ei mikään ylempänä luetelluista väreistä ole kuitenkaan näyttäynyt muuttuneensa niin suuressa määrin, että värin oma vivahdus sen kautta olisi joutumat suuremman vaaran alaiseksi, ellemme ota lukuun niitä tapauksia, jolloin se on kokonaan hävinnyt, useimmiten siitä syystä että väriaine on liuennut virutusnesteessä tai että se kloorikalkin tehokkaasti valkaisevasta vaikutuksesta on kokonaan hävinnyt.Mitä erityisiin väreihin tulee, niin mainittakoon tässä että saturnin punanen värivoimansa puolesta verrattain pienillä aloilla käytettynä on paljoa tarkoituksenmukaisempi kuin hra A. V— s:n ehdottama keltanen ohra. Kromikeltanen ei kokeita tehdessä ole vaalennut auringon valossa eikä kloorikalkkiliuoksessa; ettei se tule pimeässä myöskään sanottavasti vaalenemaan on päivän selvää. Jos se tummenee, ei se tee suurta haittaa, sillä keltasena se sittenkin pysyy. Tämän värin ehdottamiseen on ollut syynä ei ainoastaan sen verrattain suuri kestävyys, vaan myös sen juoksevaisuus, hinnan helppous ja ennen kaikkea se, että värivivahduksen vuoksi on oltu pakoitettu ehdottamaan käytettäväksi muita vivahduksia varten värejä, jotka pysyväisyytensä puolesta ovat luettavat samaan luokkaan kuin kromikeltanenkin, jopa sisältävätkin sitä (kuten esim. mineraalivihreä). —Kokeitten kautta huomattu verrattain suuri pysyväisyys ja etusijassa värivivahdus ovat olleet vaikuttamassa siihen, että siniseksi väriksi on ehdotettu Berliinin sineä. Jos tämä väri satoja vuosia vanhoilla kartoilla onkin saanut hiukan ruskehtavan vivahduksen, ei se estä väriä käytäntöön ottamasta. Pääasia tämän ehdotetun värin samoinkuin monen muunkin käytäntöön ottamisessa on se että väri ei kohonaan muutu tai häviä, kuten karmiinin ja gummiguttan käy.

Ehdottamani vihreät värit ovat ainoat kelvolliset värivivahduksen sopivaisuuteen, sekä pehmeyteen ja juoksevaisuuteen nähden. Hra A. P—s:n ehdottamat vihreät värit ovat liian kovia ja vivahdukseltaan kerrassaan sopimattomia.

*) Winsor & Newtonin tekemää "indian ink."Hra A. P—s huomauttaa että saturninpunanen ja sinnoberi ovat tuoreena toistensa näköisiä, jonka vuoksi niitä ei pitäisi käyttää. Mutta hyvä hra A. P—s! Eihän mikään estä antamasta värien kuivaa ennenkuin kartalta rupeaa etsimään mikä siinä on puu- mikä kivirakennukseksi väritetty. Teitä varten taas on poltettu sienna yhtä hyvää kuin ruskea okrakin. Edellistä käyttämällä vältetään sitäpaitsi yksi liikavärikin. Samassa tarkoituksessa olin aikonut että kivirakennuksiin saisi käyttää sellaista vermilioni-väriä pullossa*), jota tarvitaan punasella tehtävää kirjoitusta varten. Mutta kun puheenalainen vermilioni, kuten ylempänä olevasta taulusta näkyy, on tarkoitukseensa sopimatonta, tulee sitä varten etsiä uusi sopiva pulloväri ja tätä voitanee sitten käyttää kivirakennuksiin.

Ainoa väri, jota ehdottaessa on ollut epätietoisuutta olemassa, on keltanen väri. Siksi olisi hyvinkin sopiva ottaa kadmiumikeltanen, mutta kun kromikeltasta, ylempänä mainituista syistä, ei vihreissä väreissä voi välttää, on johdonmukaisempaa pysyä helpossa, hyvin juoksevassa kromivärissä.

Värejä ehdotellessani en ole katsonut voivani yksinomaan luottaa luetteloissa ja erinäisissä teoksissa annettuihin tietoihin, koska: useassa kohdassa, olen huomannut etteivät nämä tiedonannot ole luotettavia.

Herra A. ehdottamat kuppivärit olisivat kyllä muutoin hyviä, mutta kun väriainetta niistä täytyy ottaa pensselillä, voi siitä olla seurauksena, että värin pinta likautuu niin ettei siitä koskaan saa puhdasta väriä. Toista on, jos kappaleväriä hierotaan puhtaalla lasilevyllä tai posliiniteevadilla, silloin pysyy se aina yhtä puhtaana ja kirkkaana. Mitä vihdoin värien lopulliseen valintaan tulee, voin minä ilmoittaa, että Maanmittaus-Ylihallitus on jo maamittareita varten hankkinut kaikki muut värit paitsi punasen ja sinisen pullovärin ja tulevat ensinmainitut ennen pitkää, huokeata maksua vastaan heille lähetettäviksi.O.S.

12.10.14

Karttojen väristä.

Suomen maamittari-yhdistyksen aikakauskirja 1, 1896

Ilahuttavaa on nähdä, että tämä kysymys vihdoinkin on tullut laajemman harkinnan alaiseksi ja että on odotettavissa uusia parempia määräyksiä taloudellisten karttojemme värittämisestä. Pitkä askel eteenpäin on koschenilli-karmiinin ja gummigutan vaihtaminen toisiin paremmin pysyviin väreihin; uskallamme toivoa vielä, että toimenpiteet eivät jäisi puolinaisiksi, vaan että kaikki muuttuvat värit hyljättäisiin, eikä vaan nuo mainitut kaksi enimmin muuttuvata. Tästä syystä emme voi kaikissa kohdin kannattaa nimimerkki O. S:n ehdotuksia aikauskirjamme viime vuoden 5:ssä ja 6:ssa numerossa.

*) Ulkomailla, missä poltetaan kivihiiltä tahi turvetta syntyy näiden palaessa rikki kaasuja, jotka vahingoittavat useita väriä paljoa enemmän kuin puita polttaessa syntyvä savu.Ne kokeet, joihin O. S:n hdoitukset perustuvat, ovat yksipuolisia, niissä kun on otettu huomioon ainoastaan valon vaikutus väreihin. Mutta kuten tiedetään muuttuvat vesivärit myöskin kosteuden ja pilaantuneen ilman vaikutuksesta. Kosteudessa rupeavat väriin sekoitetut gummiainekset ja paperissa oleva liima käymään ja tämä monesti muuttaa värin laadun. Huoneissa voi ilma pilaantua monella tavalla, esim. savun, meidän oloissa erittäinkin tupakin savun kautta *); myöskin ihmisten ruumiissa syntyvien sekä kaikenlaisesta likaisuudesta ja muista syistä johtuvien kaasujen kautta. Näistä syistä huoneiden ilma on melkein aina vähemmän tahi enemmän pilaantunut, jonka vuoksi monet värit muuttuvat hitaammin eli pikemmin. Herra O. S:n ehdoittamien värien joukossa on monta tällaista. Nämät seikat eivät tietysti ole tuon lyhyen koeajan kuluessa päässeet näkyviin hra O. S:n kokeissa, ne kun ovat tehdyt viraston huoneissa, jotka ovat täydelleen kuivat, joissa ihmisiä oleskelee ainoastaan muutamia tuntia vuorokaudessa, joissa uunista ei tule savua huoneisiin, joissa ei koskaan tupakkaa polteta, ja joita, säännöllisesti joka päivä tuuleutetaan. Yksityisten hallussa olevia karttoja ei koskaan pidetä näin suotuisissa oloissa. — Kun nyt kerran ruvetaan väriä muuttamaan olisi yllämainittujen seikkojen vaikutus myöskin otettava huomioon.

Näissä suhteissa; ovat herra O. S:n ehdoittamista väreistä seuraavat muuttuvia.

*) Olen nähnyt arkitehtuuri piirustuksia joissa saturni-punaisella tehty tiilikiven väri on muutaman vuoden kuluessa melkoisesti muuttunut. - Väärin on lukea saturni-punainen zinoberi-värien joukkoon, sillä se on aivan toista kemiallista alku.

**) Aureolini ei ole niinkuin voisi luulla nimestä (ja myöskin hra O. S:n kirjoituksesta siv. 179) samaa kuin jaune d'or, vaan on aivaii toista kemiallista alkuperää, ja kestävätä; Väriltään se on kirkkaan gummi-gutan näköistä.

***) Vertaa myöskin nimimerkki -f-f-:n kirjoitusta aikakauskirjamme 3 vuosikerran 3:ssa numerossa (1894 Kesäkuu) siv. 107, alhaalla 3). -
Punaisista, saturnipunainen, (ransk. rouge de Saturn engl. red. lead), joka on lyijydioksidia ja mustuu pilaantuneessa ilmassa *). Vieläpä väri-firma Lefranc, jonka väriä hra O. S. suosittelee, on hintaluettelossaan, erittäin merkinnyt kestävät, värit (couleurs solides); mutta saturni-punainen ei ole tätä merkkiä saanut (vaikka se on annettu monelle tiettävästi muuttuvalle värille, niinkuin gummigutalle ja berlinin siniselle). Monet englantilaiset firmat eivät enää valmista ensinkään tätä väriä.

Keltaisista muuttuu: Kromi-keltainen (ransk. jaune de chrome, engl. chrome yellow), joka on lyijy-kromatia; mustuu pilaantuneessa ilmassa ja vaalenee valossa tuntuvasti (katso hra O. S:n kirjoitusta siv. 150); samoin muuttuu tuo kaunis väri, jonka ranskalainen nimitys on "jaune d'or", mikä myöskin on kromi-keltainen **).

Sinisistä muuttuvat: Preussin eli Berlinin sininen, joka kadottaa kirkkautensa pilaantuneessa ilmassa, ja kosteassa menee, harmahtavaksi, vielävä välistä harmaanruskeaksi, niinkuin jokainen tietää, joka on vanhoja karttoja nähnyt ***). —Valo ei näy sanottavasti vaikuttavan siihen.

Samalla tavalla muuttuu Antwerpin sininen (bleu d'Anvers, tavallinen ranskalainen nimitys on sillä bleu mineral); joka on muunnos berlinin sinisestä.

Vihreistä väreistä muuttuu: "vert mineral" ja englantilainen vihreä (vert anglais), jonka muuttumisesta ei voi olla epäilystäkään, sillä molemmat sen alkuvärit, kromi-keltainen ja berlinin sininen, muuttuvat; vieläpä on konstateerattu että sekoituksessa kromi-keltainen vaikuttaa hävittävästi berlinin siniseen. -

Mainituista syistä en voi kaikinpuolin yhtyä hra O. S:n ehdoittamiin väreihin, vaan pysyn siinä, mitä edellisissä kirjoituksissani olen esittänyt (v. 1894, n:o 6, v. 1895, n:o 1). En voi ymmärtää, miksi ehdoitetaan muuttuvia väriä, vaikka voi samalla hinnalla saada taatusti kestäviä ja muutoin juoksevaisuutensa puolesta yhtä hyviä värejä. Ja jos tulisikin muutaman kymmenen pennin eroitus hinnassa, niin ei pitäisi tuommoisen pikkuseikan vaikuttaa asian ratkaisuun. Mitä muutoin hintaan tulee, niin kokemukseni mukaan tulevat kuppivärit huokeammiksi kuin kappalevärit; sillä jälkimäiset, vaikka niitä hyvin hoidetaan, kuitenkin murenevat ja lohkeilevat, joten värikappaleesta aina menee melkoinen osa hukkaan.

Nykyistä formulaaria kohtaan sisältää hra O. S:n ehdoitus poikkeuksia. Epäonnistunut on mielestäni zinnoberin käyttäminen kivirakennuksiin ja saturnipunainen puurakennuksiin, sillä nämät värit ovat tuoreina niin toistensa näköisiä, että helposti erehtyy niiden suhteen: ja kartta tulee epäselväksi.

Yllämainittujen ja edellisissä kirjoituksissa esiintuotujen syiden perustuksella esitän käytettäviksi seuraavia kuppiväriä.

Kivirakennuksia varten: Tummaa krappilakkaa (ransk. laque de garance foncé) Bourgeois'ilta tahi englantilaista Alizarin Crimsonia Rowneyltä, jotka ovat molemmat halpahintaisia. Myöskin voi käyttää kalliimpata krappi-carminia (ransk. carmin de garance, engl. madder carmine).

Puurakennuksia varten: keltaista okraa (ransk. ocre jaune, engl. yellow ochre) tahi raakaa siennaa (ransk. terre de Sienne naturelle, engl. raw Sienna).

Tonttia ja kaskimaita varten; krappilakkaa tahi Alizarin Crimsonia.

Peltoja varten: vaaleata kadmium-keltaista (ransk. jaune de cadmium clair, engl. pale cadmium yellow) ; tahi kalliimpata aureolinia.

*) katso v. 1894, siv. 202 tätä aikakauskirjaa.

**) Herra O. S:n huomautusten johdosta sivulla 147 ja 174 viime vuosikerrassa, täytyy minun vastata ettemme (nimimerkki -f-f- ja minä) ole erehtyneet viheriöiden värien nimitysten suhteen.

***) Eiköhän sopisi niittyjä varten hankkia sopiva uusi väri, jonka voi saada sekoittamalla kestävätä keltaista ja sinistä.
Niittyjä varten ei tietääkseni löydy formulaarin mukaista kestävätä väriä; täytyne siis käyttää tuota kirkasta viheriätä väriä, jolle ranskalaiset tehtailijat antavat nimityksen vert véronése ja englantilaiset emerald green; sen voi peittää ohuella läpikuultavalla kerroksella tuschia tahi nokimustaa.*)

Korpisoita varten: smaragdi vihreätä (ransk. vert. émeraud, engl. viridian eli veronese green) joka vastaa hyvin formulaaria, juoksee hyvin ja on täydelleen kestävätä.**)

Rahkasoita varten: poltettu Sienna (ransk. terre de Sienne brulée, engl. burnt Sienna).

Teitä varten: ruskea okra (ransk. ocre brun, engl. brown ochre) tahi poltettu sienna.

Kallioita, louhikkoja ja viljelykseen kelpaavia kangasmaita varten: tuschia (ransk. encre de Chine, engl. indian mk) tangoissa, tahi nokimustaa (ransk. noir de bougie, engl. lamp black), joka on aivan tuschin näköistä, kestävätä ja juoksee hyvin; sillä on paljon helpompi laveerata kuin tuschilla.

Vesistöihin: vaalea ultramarini sininen (ransk. outremer clair, engl. new blue) joka on halpaa, tahi kalliimpata cobalt sinistä; molemmat juoksevat hyvin. Sopisi myöskin koettaa coeruleani sinistä, (ransk. bleu cacruleum, engl. cerulean blue, tina ja cobalt oksidia), joka on hiukan vihertävä ja senvuoksi lähenee berlinin sinistä enemmän kuin ultramarini ja kobalt sininen.
Mitä tulee pulloväreihin niin ovat ne väripreparatia jotka kerran kuivuttuaan eivät liukene vedessä ja kestävät sen vuoksi kostuttamista; valoa y. m. vaikutuksia ne kestävät samalla tavalla kuin siihen käytetty väriaine, ja eivätkä siis ole aina kestäväisyytensä puolesta luotettavia. ***)

11.10.14

Värjätyn puuvillan öljyäminen.

Kutoma- ja paperiteollisuus 10, 11.1.1911

Öljyllä on kahtalainen merkitys puuvillavärjäyksiin nähden. Se tekee ne joustaviksi ja pehmeiksi sekä syventää ja kaunistaa itse väriä.

Öljynä käytetään joko kasvi- tai eläinrasvoja, turkin öljyä, saippua-liuoksia j. n. e. Joskus tulevat minerali-öljytkin kysymykseen. Kaikilla on yksinään käytettyinä omat epäkohtansa. Jos öljynä käytetään kasvi- tai eläinrasvoja, sekottuvat nämä huonosti veteen ja tarttuvat vaan kuitujen pinnalle. Saippualiuokset aikalisinä eli lipeisinä aineina voivat muuttaa värin sävyä. Turkin öljy ei taasen yksinään tee toivottua vaikutusta, sillä kokemus on näyttänyt, että pääasiassa vapailla rasvoilla on kyky tehdä puuvilla joustavaksi ja värit syvemmiksi. Jos siis näistä voi valmistaa veteen emulsionin eli seoksen, jossa rasva maidontapaisessa muodossa on esillä, saadaan öljyämällä parhain tulos. Tämä on saavutettavissa magnenismisuolojen avulla. Näillä on näet merkillinen kyky ammoniakkia sisältävässä liuoksessa pitää veteen liukenematon rasva tai öljy emulsioonin muodossa, ilman että se vedestä irtautuu. Sitäpaitsi voi täten valmistettua öljyseosta eli emulsionia käyttää mitä puuvillavärejä varten tahansa. Niiden sävy kuin sanottavasti ei niistä muutu.

Kyseessä olevan emulsionin voi valmistaa seuraavasti: 1000 gr turkinöljyä (80%), 800 gr oliviöljyä tai kokosvoita, SOO gr parafiniöljyä ja 200 gr ammoniakkia, jonka ominaispaino on 0,91 sekotetaan toisiinsa sekä 10 kertaa suurempaan vesimäärään ja keitetään. Kun on saatu maitomainen tuote, sekotetaan seokseen vähin erin 700 gr magnesiumikloridia. Tässä liemessä käsitellään puuvillavärjäystä ½ tuntia ja lingotaan tai puristetaan liemi viruttamatta pois.

Kyseessä olevan seoksen voi myöskin suorastaan lisätä värihauteeseen. Täten valmistetulla emulsionilla on se merkillinen kyky, ettei se pitempiaikaisen seisomisenkaan jälkeen hajaannu, se on, siitä eivät öljyt eroa pois. Kuten jo mainittiin, pehmittää se puuvillaa ja kaunistaa sille tehtyjä värejä suuressa määrin.

10.10.14

Luonnonväri-reseptejä.

Kotitaide 6, 1903

Muita värejä.
Kurenniekka. Iris pseudacorus (miekkaheinä, vuohenmiekka).
Juurakosta keittämällä saadaan kirjoitusmustetta, kukista viini-etikan kanssa keltaväriä, joka kumilla sekoitettuna kelpaa piirustustöihin.

Elokaunokki. Centauria cyanus (elo- t. ohrakukka, popaheinä, ruiskukka, sinikauno).
Survotuista kukista saadaan pusertamalla mehua, joka siltään t. alunalla seotettuna voidaan käyttää sinisenä läkkinä tahi taitaan kuivata ja semmoisena säilyttää vedellä (ja vähällä alunalla)  sekotettavaksi, kulloin tarvitaan. Kukkia (t. mehua) käyt. myös sokurileiville sinitteeksi, sinkki-vitrilliliä seotettuna maaliksi, savuttimeksi tupakkiin j. n. e.

Kissankello. Campanella rotundifolia ja kurenkello C. persicifolia.
Näiden puserretusta kukkamehusta saadaan sinistä ja alunalla seotettuna vehreätä läkkiä eli  maalia, joka ei kuitenkaan ole oikein pysyväistä.

Rusojuuri. Lithospermum arvense.
Tytöt paikoin käyttävät juurta poskipäilleen rusoksi.

Nurmikuismo. Hyparicum perforatum (juhannas-t. kakoisenkukka, sianveriheinä, veriruoho).
Painauksiin (värjäyksiin) käytetään kukkaröyhyä. Kukanalut antavat kauniin punavärin paloviinalle.

Karpalo. Oxycoceus palustris.
Karpaloita saman verran keittosuolain kanssa käyttävät kultasepät viinikiven asemesta hopeaa valkeaksi keittämiseen.

Sianmarja. Arctostaphylos officinalis.
Kasvia käytetään sangen paljon parkitukseen nahkain valmistuksessa. Painaa alunan kera harmaata. Siitä valmistetaan varsinaista kaupassa kulkevaa sumakki-painetta.

Suokukka. Andromeda polifolia (maitoheinä, nevakanerva, suoheinän-kukka, vaiveri, variksenlapa).
Silkinpainajat käyttävät lehteä ja varsin kaleppelin asemesta väriksi.

Leppä. Alnus glutinosa.
Kuori painaa ruskeata ja punaista, vihtrillin kanssa mustaa. Nahkoja mustutetaan vedessä keitetyillä lepänkuorilla, prisiljalla ja vihtrillillä.

Kuusi. Pinus abies.
Kävyt painavat ruskeata.


Ruskeata pellavalangoille.
Naulalle lankoja keitetään kaksi kappaa tuoreita kuusenkäpyjä 4 tuntia tarpeellisessa määrässä vettä. Kävyt siivilöidään pois ja langat keitetään tunnin ajan käpyvedessä. Tämän jälkeen virutetaan langat väkevässä koivuntuhkasta valmistetussa lipiässä. Käpyliuokseen lisätään vielä neljännes naulaa vitrioolia ja langat keitetään siinä taas tunnin ajan. Joka keittämisen välillä kuivataan langat. Jollei tuoreita käpyjä saada, otetaan kaksi kertaa suurempi määrä kuivia käpyjä.

Keltasta pellava- ja puuvillalangoille.
Naulalle lankoja keitetään vedessä 2 kämmenellistä kuivia koirankuminan kukkia. Liuos siivilöidään hienon pellavakankaan läpi ja siihen lisätään korttelissa viinaa liuotettu 1/4 luoti Espanjan viheriää ja luoti potaskaa. Värjäämisen jälkeen virutetaan langat vyyhdittäin haaleassa suopalipiässä.

Viheriää pellava- ja puuvillalangoille.
Naulalle lankoja keitetään naula kuivia koirankuminankukkia kahdessa kannussa lipiää. Erittäin keitetään 4 luotia ruunia presiljaa vedessä. Kummatkin liuokset sekotetaan ja siivilöidään. Tähän lisätään viinassa liuotettua Espanjan viheriää (1 luoti). Kun väriä jonkun aikaa on keitetty asetetaan siihen langat ja keitetään ne siinä puolen tuntia. Sitten virutetaan langat vedessä ja kuivataan, ei kuitenkaan auringonpaisteessa.

Vaaleanpunasta pellava- ja puuvillalangoille.
Luoti punajuurta, luoti punasta viinikiveä ja luoti valkosta alunaa keitetään vedessä naulalle lankoja.
(Punajuuri =  Lithospermum arvense.)

Ruunia pellava- ja puuvillalangoille.
2 luotia punajuurta, 1 luoti punasta viinikiveä ja 1 luoti valkeata alunaa keitetään vedessä naulalle lankoja.

Suomalaisia luonnonväri reseptejä. Kankaita ja lankoja varten.

Kotitaide 2, 1903

Hopeanharmaata villalangoille
Naulalle lankoja keitetään kolmessa kannussa vettä ½ luotia alunaa, ½ luotia punasta viinikiveä, 1 luoti kuusen pehkuloita (galläppel). Tässä seoksessa keitetään langat puoli tuntia. Värin jäähdyttyä sakotetaan siihen ½ luotia vitrioolia. Langat kastetaan nopeasti liuokseen yhden eli useamman kerran aina sen mukaan kuinka tummiksi ne halutaan. Tumman harmaaksi tulevat langat lisäämällä liuokseen ½ luotia vitrioolia. Värjäämisen jälkeen virutetaan langat kylmässä vedessä.

Hopeanharmaata puuvilla ja pellava langoille
Naulalle lankoja keitetään kolmessa kannussa vettä 2 luotia valkeaa alunaa, 2 luotia punasta viinikiveä, 2 luotia kuusen pakkuloita. Tässä värilipeässä keitetään langat tunnin ajan. Sen jälkeen lisätään väriin 5 luotia vitrioolia ja langat upotetaan nopeasti väriin.

Ruostekeltasta pellava- ja puuvillalangoille
Langat upotetaan vuorotellen kylmään tuhkalipiään ja vitriooli liuokseen kunnes ne saavat halutun värin. Joka upottamisen välillä kuivataan ne.

Diastaforin käytöstä valkaisussa.

Kutoma- ja paperiteollisuus 10, 11.1.1911

Puuvillan valkaisussa voi erottaa kaksi puolta: keittämisen ja varsinaisen kuitujen valkaisemisen valkaisuaineilla. Keittämisen tarkotuksena on poistaa puuvillasta siinä löytyvä puuaine, joka on peräisin siemenkuoresta ja puuvillan kuitua peittävä värillinen n. s. pektini aine. Kun näitä kumpiakin liuottaa lipeiset aineet, saadaan ne siis puuvillasta pois keittämällä tätä lipeässä. Paitsi näitä puuvillalle oleellisia epäpuhtauksia, poistuu keittäessä ne rasva-aineet, jotka sivultapäin ovat siihen joutuneet. Samoin käy tärkkelysaineen, joka lankojen kutomista varten on näihin pantu. Täydelleen ei tärkkelys kuitenkaan puuvillasta lipeillä lähde. Osa jää siitä itsepäisesti jäljelle.ja häiritsee varsinaista valkaisun toimitusta. Käyttämällä apuna diastaforia, erästä mallastuotetta, saa tärkkelyksen keittämättäkin puuvillasta. Tällöin joutuvat kankaat suoraan nukanpolttajasta diastaforiliuokseen, jonka lämpö on 65°c. Maattuaan siinä jonkun tunnin pestään kankaat ja joutuvat nyt keittokattilaan lipeillä keitettäväksi. Tavallisesti riittää diastafori-liuoksen aikaansaamiseksi 10% diastaforia kankaan painosta.

Jotkut valkaisijat eivät jätä kankaita lainkaan diastaforiliuokseen makaamaan, vaan uuttavat kankaat tämän liuoksella ja jättävät ne sitten uutettuina niin kauaksi aikaa lepäämään, että tärkkelys on niistä diastaforin vaikutuksesta poistunut. Muuten perustuu diastaforin vaikutus tärkkelykseen siihen tosiasiaan, että se muuttaa tämän sokeriksi, joka helposti liukenee veteen.

Olemme ehkä vielä tilaisuudessa kirjoittamaan enemmän diastaforista ja sen käytöstä eri tarkoituksiin.

9.10.14

Luonnonväri reseptejä.

Kotitaide 3, 1903

Lönnrotin toimittamasta suomen kasviosta poimiskeli J. K.

Se kuva, minkä olemme mieleemme luoneet Elias Lönnrotin persoonasta selvenee yhä selvemmäksi mitä enemmän hänen vähänpyytävää mutta todellisuudessa suuren suurta työtänsä tarkastelemme. Satuin tässä tuonein saamaan käsiini hänen toimittamansa "Suomen kasvion" (Flora Fennica Suomen kasvio. Uusi parannettu laitos, jonka toimittivat E. L. ja Th. Saelan,  Helsingissä 1866), selailin sitä noin vain, en ole mikään botanikus kunnes silmiini kävi jonkun kasvin perässä löytyvä muistutus. Siinä selitettiin sen lääkkeeksi kelpoisuus, taudit, mitä vastaan sitä sopii käyttää sekä keinot, miten se lääkkeeksi valmistetaan. Innostuin etsimään uusia muistutuksia ja niitä löysinkin runsaasti, m. m. oli kasvien joukossa suuri määrä väriaineeksi kelpaavia, jotka päätin yhteenkerätä ja antaa "Kotitaiteen" luonnonvärireseptien jatkoksi.

Selaillessani näin, ja tutkiessani miten paljon käytännöllistä ja yhteiselle kansalle hyödyllistä on voitu saada niin tieteelliseen työhön sopimaan kuin on tämä hänen toimittamansa Suomen kasvio, kirkastui minulle tuon miehen piirteet ja minä näin taaskin edessäni sen, joka hallan kerran yrittäessä tappaa oraalle nousseen suomalaisen kirjallisuuden, lausui nuo lohduttavat sanat: "Kaukana meistä olkoon näitten sanomain suhteen syyttää ulkonaisia esteitä, joitten tähden niitä muka ei olisi taidettu paremmin kirjoittaa. Semmoisia esteitä Oulun Viikkosanomilla tänä vuonna ei ole ollut eikä peljätä vastakaan tulevan, niin kauvan kuin niitä toimitetaan luvallisella tarkoituksellaan yhteisen, semminkin talonpoikaisen kansan, tietöin, taitoin ja tapain paranemiseksi, ja mikäpä pakko olisi muihin aineisiin sekaantua, koska siinä on ainetta yltäkyllin jos sadaksikin vuodeksi, johon ikään nämä sanomat tuskin tulevat, eivätkä tuskinkaan."

Seuraavat reseptit ovat, kuten sanottu, hänen kasviostaan poimitut. Olen ne järjestänyt värien mukaan, ja sulkumerkkien sisällä maininnut Lönnrotin teoksensa loppuun liittämät kasvin eri toisintonimet selvyyden vuoksi.

SINISTÄ VÄRIÄ:

Kukonkannus. Delphinium consolida (ritarinkannus).
Kukkamehusta saadaan alunain sinistä läkkiä.

Akileia. Aquilegia vulgaris (leijona, rupuliruoho).
Kukista saadaan sinitettä paperille, joka sitte punaiseksi muuttumalla osottaa, jos jossain märkyydessä on vähänkään happoa.

Morsinko. Isatis tinctoria (morsianruunu).
Sisältää ehta siniväriä (indigoa) ja kasvatetaan sen vuoksi lihavassa santamaassa. Siemenet kylvetään ohuelta tyynessä ilmassa. Itävät 4:ssä viikossa ja ovat sitte nousneena taidolla ruokottavat.

Keto-orvokki. Viola tricolor.
Terälehtien mehusta saadaan siniväriä. Villalanka alunoittuna painuu tästä kasvista jäänkarvaiseksi.

Mustikka. Myrtillus nigra.
Mehulla painetaan punasinervää.

MUSTAA VÄRIÄ.
Konnanmarja. Actaea spicata (kristohverin-ruoho, sammakonmarja t. -yrtti).
Marjamehusta saadaan alunoin mustaa läkkiä.

KELTAISTA VÄRIÄ:
Pystö-rusokki. Bidens tripartita (kariainen, keltatahkiainen, sikaruoko) ja nuoke-rusokki B. cernua.
Ennen kukkimista otettava ja kuivattuna painavat alunavedessä liotetun villaisen ruskean-kellerväksi.

Saunakukka, saunio. Matricaria chamomilla (kameli- t. kanelikukka, päivänkakkara y. m.)
Kukista saadaan kaunista keltapainetta.

Keltasauramo. Anthemis tinctoria (häränkieli y. m.)
Antaa alunaveteen kastetulle villaiselle kauniin keltaisen karvan. Siperiassa otetaan sahvianin keltaamiseksi leiviskä keltasauramon kukkia ja 3 naulaa alunaa 50:lle nahkalle.

Pihavillakko. Senecio vulgare (keltakukkanen, kivikko).
Käytetään keltapaineeksi.

Peltokaunokki. Centaurea scabiosa (ruiskukka y. m.)
Keite painaa villaisen kylmiltään heleänkeltäiseksi vismuttivedessä kastettuna, keitettäissä  mustanvehreäksi.

Ahdekaunokki. C. jaceo (kovayrtti, pajuheinä, punakanne).
Lehtiä keltapaineeksi.

Purtojuuri. Succisa pratensis (kärmeenpistojuuri, pirunpurema).
Kelta- ja vehreäpaineeksi sopiva.

Metsäpähkämo. Stachys sylvatica.
Keltapaineeksi käytetty.

Saksankirveli. Myrrhis odorata.
Paikoin käytetään keltapaineeksi.

Niittuängelmä. Thalictrum flavum.
Juurilla painetaan villainen punakellerväksi ja lehdillä tumman keltaiseksi.

Rentukka. Caltha palustris (keltaherukka y. m.)
Kukkamehusta keitettynä alunan kanssa saadaan keltaista läkkiä.

Häpykannus. Impatiens noli-tangere (leiniruoho).
Lehdet ja kukat sisältävät kaunista keltavärin ainetta, jota sanotaan käytettävän Pohjois-Amerikassa ja myös Kasanissa pummulin värjäyksiin.

Aropaatsama. Rhamnus frangula (heisipuu, koiranhöysipuu y. m.)
Kuori värjää villaisen keltaiseksi ja marjat vehreäksi, kun aine on ensin koivunlehdillä keltaiseksi painettu. Marjoja käytetään monin tavoin värjäyksiin; keitetään sekä marjat että lehdet miedossa lipeässä ja värjätään sillä. Jota tummemmaksi väri tahdotaan, sitä selkeämpää lipeää otetaan.

Mäkipaatsama. R. Cathartica.
Kuori painaa keltaista. Marjoista lokakuussa kypsyvistä, valmistetaan alunoin vehreätä maaliväriä.

Koivu. Betula verrucosa.
Lehdet painavat keltaista; alunan kera keitetyistä saadaan niistä maaliväriä.

(Jatk.)

8.10.14

Reflections and Resolutions Proper For the Gentlemen of Ireland, As to their Conduct for the Service of their Country... Resolution XIX

Dublin, Printed by R. Reilly, For George Ewing, at the  Angel and Bible in Damestreet, Bookseller. 1738, Reprinted, 1816.

Resolution XIX page 117.
We resolve to do all we can to introduce all new improvements in husbandry into Ireland, which are likely to be of real profit and advantage, and  especially the culture of Hops, Madder, Weld,  Wood, Saffron, Liquorice, Clover and other Grass  Seeds.

---

As whoever desires not to be an useless drone  in the hive of his country, should labour to improve it to his best ability, I shall touch on each of these articles ; and I shall begin with hops, as by their importation, they do us most harm, and by being cultivated here, may therefore do us most good. It is generally computed, that we use 6000 bags every year in Ireland, which at the lowest rate of 4l. the hundred, and 200 weight to the bag, make 48,000l. which sum, large as it is, is chiefly paid by the poorest of our people, to get a little tolerable malt liquor, to comfort them as having little or nothing to eat. This is a terrible drain for a country to lie under, that is so impoverished as ours is, and yet it is certain, with a little industry and zeal to help ourselves, it might easily be stopped, if we would once  vigorously set about it, and endeavour to  raise plantations of hops among us. By these  few we have tried already, we know by experience, that both our soil and climate agree as well with them as our neighbours in England, and though possibly they may not do quite so well in Ulster, since even in England, they have  travelled very little further north, than Nottinghamshire, yet in Leinster and Munster, they flourish extremely, and even in Ulster, many  gentlemen to my knowledge, have tried them in  smaller quantities with good success. About  1000 acres it is agreed would suificiently answer  the whole consumption of the kingdoni, allowing for bad crops and failing years, and consequently if two hundred gentlemen would plant but five acres a piece, we should in the first  place cut off this vast annual drain of 48,000l.  from Ireland, and thereby have that sum to employ to the use of our poor nation at home.

But 2dly, these 1000 acres, would not only help to enrich many thriving families, who would set up such plantations, but also they would give maintenance, for at least five months of the year, to a great number of our poor people, who are now useless and idle for want of employment, to the huge benefit of our country in general, as their labour would be all clear gains to the kingdom. The reasons which are brought against our attempting this matter from the tenderness of hops, our want of sufficient skill as well as  shelter and poles, and even sufficient warmth of sun and soil, to give a proper strength to the plant, are so easily answered, that there is no occasion to fear any men of sense can be discouraged by them. Besides the success many of our gentlemen have met with in cultivating them, and the great gain, and the ready market they meet with, where they are to be distinguished from the English, have already encouraged numbers to set their hands and heads to forward this good work. As it is chiefly our gentry who have set about it, whose sense will best rectify any errors, and whose fortunes can best bear the expence, so in a little time, as our experience improves and our profit encreases, it is to be hoped many others will follow the wholesome example they have set us by attempting smaller plantations, which may serve as easy trials this way, and supply their own families and a few neighbours.

It were to be wished indeed, that we should obtain an act of parliament to allow premiums and proper encouragements, to promote and extend the culture of large plantations, but if this is not to be expected soon, yet probably the great profit by hops will effectually spread them through the nation in some years, though more  slowly and gradually.

I could name many of our nobility and gentry, and even ladies too of the best families and fortunes in Ireland, who to their immortal honour, liave generously and vigorously laboured with much expence, to nourish this undertaking in its infancy, and if some of our constant absentees, would also assist us in it, they would in the noblest manner make us amends for the want of their help otherwise. If they would send over English planters who understand this and other branches of husbandry, and by giving them good freeholds, on that condition oblige them to employ considerable quantities of their farms that way, and order their agents here, to keep large hop-gardens themselves, and encourage their best tenants by premiums, or good leases, to follow their example, our people would turn their ill wishes into blessings and prayers for them, and their families. As hardly as we think of many of those gentlemen, I know several of  them that are as justly distinguished for the greatest virtues, as well as the largest fortunes, and possibly as such a method cannot be very expensive at first, and may greatly enlarge their jevenues hereafter, and would be the greatest lielp to restore our country, which languishes under their absence, to a more flourishing state, we may lind some of them who may contrive to give us this generous proof of their regard and pity for us. But tiiis must be left to tiie goodness of their own hearts, and in the mean time let us comfort ourselves, that though the assistance of skilful and experienced men from England, would be a considerable help to us in this matter, yet it is  certain, that those judicious, instructions which our excellent Dublin Society have published about hops are so clear, and so  full, and so particular as to all necessary diretions, that no man of sense, who will carefully  consider and observe them, can fail of success in time, let him be never so unexperienced.

Madder is another article in our husbandry, which we might carry on with great advantage, both as there is above 3000l. annually paid to Holland for it by our dyers, and above 30,000l. by England, all which might be clear gains to us, if we could cultivate it. All the accounts I have ever met with about it, make the profit so prodigious (from 100l. to 200l. an acre and more) and the culture so easy, being little more than giving it a deep, warm, rich soil, and keeping it clear of weeds, that I cannot conceive, what has occasioned its being so much neglected by us, if it be not mere ignorance in drying, curing and preparing it for the dyers and making those nice mills, which the Dutch have for grinding it. It is true, the crop comes in but once in three years, "which probably is one great objection to it, but then the return is so large, that king Charles I. gave Mr. Shipman, his gardener, a patent for it, as a great favour, though I suppose by the taking away all monopolies, and the troublesome times, it came to nothing, and has been very much neglected to this day in England. So that here is a great opportunity offered to us, if we will make use of it, against which there can be no objection raised, it we had once brought over some Dutchmen to instruct us in the management of it. We have seen it flourish, extremely at Dean L'Abadies, in Tipperary, in very indifferent ground, and as probably 600 acres employed this way, would answer the demands of all the dyers and apothecaries in England and Ireland, and produce a vast profit to the undertakers and the nation, I hope it will not be long before we see this branch of husbandly established among us. I must own as our people from their poverty and other circumstances, are not likely to attempt such undertakings, without some encouragement from tlie public, it were to be wished, that the trustees of the linen, or tillage boards, might have such funds given them, as would enable them to set on foot this and many other designs I have, and shall mention for the public good, by proper premiums, a fund of even 4000l. or 5000l. per Ann. thus appropriated to different designs, might easily be contrived, and if judiciously laid out, and faithfully applied to carry them on, would work little miracles in Ireland, and in a few years make us another sort of people.

Weld and woad are two other dyers weeds, which are in great demand for that trade, and  may by due cultivation yield considerable profit to our farmers, which are notwithstanding hardly known among us. Weld, which is as useful for dying yellow, as madder for red, will grow on the poorest land, if it be dry and warm, and at the same time, requires no tillage, if sown, as it generally is, after oats, and harrowed in with a bush, and immediately when ripe (which is not till the second summer after it is sown) it must be pulled up in handfuls like flax and so dried and kept for the market. It yields thus frequently fron) 3l. to 6l. per acre, all charges and rent deducted which (especially from poor ground) is no small return, and therefore deserves the regard of all gentlemen, who have very dry, though very ordinary land and yet consequently might make good profit by this weed.

As to woad, it requires very rich, as well as very dry land, which it is said to impoverish greatly; and indeed as the demand for it abroad and our consumption at home is not considerable, and as it requires a large purse, which must be emptied to keep one or two woad mills going, and as the whole management of it is extremely mysterious and difiicult, it is impossible to think  of making this improvement in our husbandry, but by bringing over skilful men from Holland, hired and encouraged by wages from the public; and employed by some of our skilfullest farmers here, who may make themselves masters of the business.

[---]

7.10.14

Värien valokuvaus.

Helsingin Kaiku 39, 28.9.1907

Auguste ja Louis Lumiéren keksintö.Monen yrityksen perästä, joista jokainen on muodostanut pysäkin päämaaliin vievälle tielle, mutta joista ei yksikään ole kyennyt tuottamaan käytännöllisiä tuloksia, on värien valokuvaus nyt toteutettu. Selitämme tässä, kuinka Lumiéren veljekset kolme vuotta kestäneellä hellittämättömällä työllä ovat saaneet ratkaistuksi tehtäuäu, mikä kaikilta heidän edeltäjiltään oli jäänyt keskeneräiseksi.

Tarkastaessamme stereoskopissa silmäähiveleviä valokuvia, joissa muoto, suhteet, etäisyydet, vieläpä eri alojen välinen ilmakin esiintyvät täydellisen luontaisina, olemme usein sanoneet:
- Ollappa siinä värit!

Sitä toivomusta ei enää tarvitse lausua. Värivalokuvaus on keksitty ja saatu käytännölliseksi. Käsittääksemme uuden menettelytavan meidän on muistettava, että kaikki värit vivahduksineen ovat vain niiden seitsemän värin muunnoksia, joihin särmiä jakaa valkoisen päivänvalon: violetti, indigo, sininen, vihreä, keltainen, oranssi ja punainen. Kullakin värillä on täydennys eli komplementtivärinsä, joka sen viereen asetettuna saattaa sen  näyttämään kirkkaammalta.

Niinpä sinisellä on komplementtina oranssi, keltaisella violetti, punaisella vihreä. Indigolla, joka on violetin ja sinisen välimuoto, on komplementtinaan keltaisen ja oranssin välinen väri; ja samoinkuin värien välimuodoissa, samoin niiden komplementeissakin on lukemattomia eri vivahduksia.

Nämä seitsemän väriä voidaan vielä rajoittaa kolmeen perusväriin, siniseen, keltaiseen ja punaiseen, joista eri suhteellisissa määrin toisiinsa sekoittamalla saadaan kaikki ajateltavissa olevat värit. Sekoittamalla sinistä ja keltaista saadaan vihreätä; sinisestä ja punaisesta syntyy violetti; keltaisesta ja punaisesta oranssiväri. Violetin ja punaisen sekoituksesta saadaan ruusunpunaista, ja samaan tapaan kaikki värivivahdukset, jotka eivät ole muuta kuin perusvärien sekoituksia. Ja nämä värien lait ovat olleet lähtökohtana kaikille tutkijoille, jotka ovat koettaneet saada valokuvauslevylle kiinnitetyksi luonnossa esiintyviä värejä.

Toinen toisensa perästä tekivät Daguerre, valokuvauksen keksijä, sitten Edmond Becquerel, sitten Niepce de Saint-Victor ja sitten Poitevin tähän suuntaan käypiä tutkimuksia ja saavuttivat jonkinlaisia tuloksiakin, jotka eivät kumminkaan olleet pysyväisiä. Vuonna 1868 Charles Cros ja Couis Ducos de Hauron johtuivat tutkimuksissaan yhtaikaa samaan aatteeseen, nim. perusvärien käyttämiseen luonnossa esiintyvien sijasta, ja perustivat kolmivärimenettelytavan, jonka pääpiirteet tässä esitämme.

On huomattu, että määrätyn värinen läpinäkyvä esine estää komplementtivärinsä säteet kulkemasta läpi, mutta päästää lävitsensä muitten värien säteet. Siis jos minä valotan valonarkaa levyä violetin lasin alla -  jonka komplementtiväri on keltainen - niin kaikki kuvattavan esineen ei-keltaisista osista lähtevät säteet pääsevät violetin lasin läpi ja vaikuttanat alla olevan levyn valonarkaan hopeabromi-shelatiini-kerrokseen. Levyä kehitettäessä kuvattavan esineen keltaiset osat siis esiintyvät valkoisina, ja sen muita värejä vastaavat kohdat mustuneina. Olen siten saanut esineeni keltaisten osien negatiivilevyn.

Sitten otan kaksi muuta negatiivilevyä, toisen vihreän, toisen oranssivärisen lasin alta, joista edellinen edustaa punaisia, jälkimäinen sinisiä värejä.

Näissä kolmessa levyssä ovat valkoiset säteet menneet lasin läpi.

Minun on vielä muutettava nämä negatiivit positiiveiksi. Jos minulla on valonarka keltaiseksi värjätty kalvo ja minä sen asetan auringon valoon keltaisten värien negatiivilevyn alle, jossa kuvattavan esineen muut värit ovat levyn mustanneet, jota vastoin keltaiset värit, kuten olemme nähneet, ovat tulleet siihen valkoisina, niin valo ei pääse läpi mustien osien, jota vastoin se valkoisten osien läpi vaikuttaa alla olevaan kalvoon. Tätä positiivikuvaa huuhdottaessa shelatiini siitä liukenee niistä kohdin, joihin auringon valo ei ole päässyt vaikuttamaan, ja minulle jääpi levy, joka on keltaisten osien värillinen
valokuva.

Samaan tapaan menettelen saadakseni toiset kaksi positiiviani toisen punaiseksi värjätylle, toisen siniseksi värjätylle kalvolle. Minulla on siten kolme positiivia, kolme valokuvaa, joista ensimäisessä näkyy kuvattaoan esineen keltaiset osat, toisessa punaiset ja kolmannessa siniset. Tämä on ymmärrettävä niin, että puhuessani ainoastaan vapaista väreistä olen tahtonut siten tehdä selitykseni selvemmäksi, mutta että samoin kuin vapaita värejä vastaavat vapaat, samoin niiden välisillä vinahduksillakin on omat vastineensa. Sanoessani "keltaiset värit" tarkoitan keltaisten värien koko asteikkoa, j. n. e.

Jos minä nyt asetan päällekkäin kolme valokunaani, niin niiden värit ja vivahdukset sekoittuessaan silmissämme esittävät täsmällisesti kuvattaoan esineen alkuperäisissä väreissään.

Vaikkakin tämä menettely oli hyvin nerokas, oli se kuitenkin liian vaikea ja monimutkainen voidakseen koskaan antaa pysyväisiä tuloksia. Saamme nähdä, että se kumminkin sisälsi tehtävän lopullisen
ratkaisun.

Ranskan lipun negativi ja positivi.
Ransksn sini-valko-punaisen lipun negativi on ruusunpuna-oranssivärinen, musta |a vihreä, koska nämä ovat edellisten värien komplementit.Näistä kahdesta isosta päällekkäin asetetusta ympyrästä edellinen osattaa, miltä itsevärillisen levyn osa näyttää silloin, kun sille on sirotettu vihreiden, violettien ja oranssiväristen perunajauhohiukkasten muodostama kerros, jälkimäinen osottaa miltä sama levy näyttää, kun tyhjät paikat on täytetty savunoella.

Miten itse-värilliset levyt toimivat.
Siinä missä ei mikään levyn kohta ole tukittu, saamme valkoisen värin. Jos oranssiväri on tukittu, niin violetti ja vihreä tekevät yhtenä sinisen, jos violetti on tukittu, niin vihreästä ja oranssista tulee keltaista. Samaten, jos vihreä on tukittu, niin violetti ja oranssi yhtyvät punaiseksi. Kolme toisiaan leikkaavaa ympyrää osottaa, miten kolme perusväriä, yhtyessään kaksittain, muodostavat niitä vastaavat komplementtivärit. Kaikkien kolmen yhtymästä tulee aivan mustaa.

---

Sivumennen merkitsemme vain muistiin Gabriel Lippmannin sekä dublinilaisen tri Jolyn metoodit, jotka eivät olleet käytännöllisiä, ja siirrymme heti puhumaan Lumiéren menettelytavasta, joka meille tuo niin kauvan haetun ratkaisun. Se liittyy kolmiovärimenettelytapaan. Mutta sen on onnistunut yhdistää edellisen kolme eriväristä lasia yhdelle ainoalle valonaralle levylle vähentäen siten nuo kolme eri valokuvalevyäkin yhdeksi.

Pitkällisten ja ylen tarkkojen kokeilujen perästä Lumiéren veljekset päättivät valita perunajauhon läpinäkyväksi aineeksi, koska se on helposti jaettavissa ja värjättävissä. Se jauhetaan ja seulotaan niin hienoksi, ettei yksikään hiukkanen ole päälle 10 tai 12 tuhannesosaa millimetriä läpimitassa. Osa jauhoista värjätään vihreäksi, toinen osa oranssiväriseksi ja kolmas violetiksi.

Kuivattuina nämä kolmenväriset jauhot sekoitetaan hyvästi keskenään ja niitä ripotellaan eräällä liimamaisella läpinäkyvällä aineella voidellulle levylle. Erikoisella keinolla estetään jauhohiukkaset laisinkaan tulemasta päällekkäin. Sitten lasketaan levy valssin läpi, joka litistää jauhohiukkaset, niin ettei niiden väliin jää kuin äärettömän pieniä aukkoja, jotka sitten täytetään savunoella.

Mikroskopilla katsottuna levy silloin näyttää kolmiväriseltä, läpinäkyvältä konfettimosaikilta, omituiselta lasimaalaukselta, jossa lyijyliitteet muodostaa noki.

Tälle mosaikille levitetään vedenpitävä vernissakerros ja sitten pankromaatiseksi, (kaikkiväriseksi) tehty hopea-bromi-shelatiinikerros, johon yhtälailla vaikuttavat kaikki värit. ]a autokrominen (itsevärillinen) levy on valmis käytettäväksi. Se asetetaan kasettiin selkä ylöspäin, niin että valo ei pääse valonarkaan kerrokseen, ennenkuin se on kulkenut värjättyjen jauhohiukkasten kerroksen läpi.

Neliömillimetrin alalla tällaisella levyllä on 8,000 ja 9,000 välillä näitä jauhohiukkasia, joita,kuten olemme sanoneet, on yhtä suuri määrä värjätty vihreiksi, oranssivärisiksi ja violetiksi, ja jotka vaikuttavat kuin yhtä monta niiden väristä läpinäkyvää  levyä, asetettuina kuvattavan esineen ja valonaran levyn väliin, kuten yllä olemme selittäneet, näiden läpinäkyvien levyjen mikroskopillisen ko'on vuoksi niiden vaikutukset sulautuvat yhteen, näyttäen silmästä tasaiselta väriltä, vaikka meillä todellisuudessa on silmäimme edessä lukematon joukko pienen pieniä vihreitä, oranssivärisiä ja violettia levyjä, joista kunkin muodostaa yksi ainoa jauhohiukkanen.

Jos on oikein seurattu meidän kolmivärimenettelyn selitystämme, niin ymmärretään, että värillinen levy, johon valo on vaikuttanut, ei kehitettynä ja kiinnitettynä esitä kuvattaoan esineen värejä, vaan niiden komplementtivärejä; se on negatiivilevy. Jotta saataisiin positiivi, pannaan levy, sen sijaan että se ensimäisen kehityksen jälkeen kiinnitettäisiin ammoniakkikalisessa pyrogallushapossa, kaliumpermanganaatihappoiseen liuokseen, sitten se kirkkaassa päivänvalossa kehitetään toistamiseen diamidofenolilla, joka vaikuttaa, että meidän negatiivimme muuttuu kuvattavan esineen  todellisia värejä vastaavaksi positiiviksi.

Ottakaamme tekemästämme valokuvasta jokin yksityiskohta, esim. suun kuvaaminen.

Siihen valonaran kerroksen osaan, joka on levyllä vihreiden jauhohiukkasten alla, eivät huulista lähtevät punaiset säteet ole päässeet komplementtivärinsä läpi vaikuttamaan hopeasuolaan, jota vastoin oranssiväristen ja violettien hiukkasten alla oleviin osiin nämä säteet ovat vapaasti päässeet läpi ja vaikuttaneet bromishelatiiniin. Olemme siten saaneet suun negatiivikuvan. Ensimäisen kehityksen jälkeen panemme levyn kaliumpermanganaatiin. Se liuottaa oranssiväristen ja violettien hiukkasten kohdalle jääneen pelkistetyn hopean ja jättää koskematta vihreiden hiukkasten alla olleen pelkistämättömän hopean.

Toisessa kehityksessä sitten diamidofenoli mustentaa tämän pelkistämättömän hopean, joka sitten tukkii vihreiden hiukkasten alla olleet levyn osat. Ei näy enää kuin violettia ja oranssinärisiä hiukkasia, tuhansia mikroskopillisia pilkkuja, joiden likekkäinen sekoitus meidän silmissämme näyttää hakemaltamme huulten punalta. Sama on muitten värien laita. Kuvan vahvistamisen ja sen semmoiset seikat jätämme sikseen, välttääksemme kovin monimutkaisia selityksiä. Lukijamme voivat helposti mielessään kuvailla ne moninaiset käytännöt, joihin värivalokuoaus tästä lähin tarjoutuu esim. lääkäreille, fysiologeille, luonnontutkijoille ja astronomeille, jotka voiuat ainaisiksi ajoiksi antaa täsmällisen kuvan vaikka mistä taudista tai kudoksesta tai kasoista tai määrätyssä asennossa olleesta tähdestä.

Ja minkä eloisuuden saavatkaan muoto- ja maisemakuvat!

Tämä kaunis keksintö tuottaa kunniaa tekijöilleen ja koko Ranskan tieteelle. Se on  unohtumaton merkkitapaus ilmankin niin ihmeistä rikkaassa valokuvauksen historiassa.