19.4.07

Sätt att tärga blått utan Indigo.

Åbo Allmänna Tidning 2.5.1811, 52

Ernst August Geitner, läkare i Sachsiska[?] orten Lößniß wid Schneeberg, har i en för [?]ne år sedan utgifwen. Skrift uppgifwik[?] en method att utan Indigo meddela kläden och ylletyger en temmeligen waraktig och wacker blå färg. Till 100 skålpund gods tagas 20 skålpund Alun, som i en kopparkittel upplösas ut i[?] watten: wattnet bör wara mjukt, och sedan upplösningen är för sig gången, bönas och arbetas godset[?] deruti en timmes tid. Derefter upphänges godser att Alunwattnet må afrinna, och inwepes[?] federmera uti en fuktad linne, eller ylleduf, der det lemnas liggande i 49 timmar, och efter denna tids förlopp sköljes. Emellertid kokas 20 skålpund blå Bresilja eller Blåholz med watten, och i soppan, som bör wara tillrädeligen stark, omröres godset få långe tills den blifwit färglös. Hälften deras afhälles då, och i det öfriga upplösas 15 skålpund grön Vitriol, hwarefter kitteln åter påfylles och godset omröres beturi en god timme. Redan på detta sätt erhåller man en rätt god mörkblå Indigo-färg med rädaktig glans, som urhåller profwet med twål[?]-upplösning, Pottaske-upplösning och Salmiak-spiritus, samt igenom kokning med Alun och uttwättning med Swafivelsyra föga[?] förandras. Hudwudsaken består deri, att Vitriolen är rätt ren: Will man gifwa färgen ännu mera fasther[?], och tillika betaga henne den rödaftiga glansen, så -------------- man blåsur kalk af torkad orblod[?], som med tillfats af kalk i en jerngryta calcineras. Deras tillagas federmera en lut, met hwilken godset wn liten stund (högst en fjerdeles timme) får uppsjuda[?]; hwarefter det ej genast sköljes[?], utan lägges förut en natt öfwer i blöt[?] u[?][?] rent watten.

Ei kommentteja :