22.4.07

Fälde till böter för försäljning af giftiga färgämnen

Nya Pressen, 220, 15.8.1884

Medels utslag den 28 sistlidne juni har senaten faststält Åbo hofrätts och rädstufvurättens i Björneborg gifna utslag, hvarigenom handelsbolaget i Björneborgs stad Björkroth, Ramberg et Hindström samt handlanden i samma stad Alfred Albert Wikstedt på åtalan af stadsfiskalen, guvernementssekreteraren J. Holmberg, fälts för det de hade under loppet af år 1882 i sina öppna salubodar försålt färgämnet "kejsargrönt", ehuru detta ämne, såsom utgörande arseniksyrad kopparoxid, vore ytterst giftigt, att hvardera böta femtio daler nittiosex mk, till jämn delning emellan kronan, Björneborgs stad och guvernementssekreteraren Holmberg. Dock skola handelsbolaget Björkroth, Ramberg et Hinsdtröm samt handlanden Wikstedt och pardonsplakatet den 27 maj 1883 tillgodonjuta sådan eftergift af kronans andel i de dem ådömda böter att, enär jämlikt gällande stadganden ena hälften af nämda andel tillkommer Björneborgs stad, handelsbolaget Björkroth, Ramberg et Hindström samt handlanden Wikstedt befriats från utgifvande af den andra[?] hälften deraf.
(Å. T.)

Ei kommentteja :