27.4.07

Inhemsk Rödfärg.


Wiborg, 41, 25.5.1855

Nyligen har åter ett i vårt land ganska allmänt råämne befunnits vid anställda försök, efter bearbetning, fullkomligt motsvara den utländska varan, för hvilken hittils flere tusen rubel årligen gått ur landet. Vi häntyda här, såsom ofvanföre synes, till finsk Rödmylla (kalsinerad Rödockra), hvilken artikel visserligen redan sedan många år tillverkats i Tohmajärvi socken, men till sin qualitet på längt när ei kunnat komma upp emot den svenska, då deremot den här ifrågavarande, af herr hofrätts extra kanslisten A. M. Colliander i Walkeala socken af Wiborgs län, sedan i fjol fabricerade, och hvarpå vi varit i tillfälle att erhålla prof, nästan helt och hållet tyckes kunna ersätta den hos oss välkända Fahlu rödfärgen, och med tillsatts af en behörig qvantitet jernvictriol säkerligen är lika skyddande emot röta. Hvad sjelfva färgen beträffar är den fullkomligen lika god som den utländska så kallade skedvatten-rödfärgen, Caput mortuum (Todtenkpf) eller kolkothar. Att denna ockra är mycket jernhaltig är säkert och torde den såsom okdalsinerad gifva en vacker gul färg, som äfven är ganska användbar vid strykningar och målningar, så med olja som klister och vatten. Vi hafva andstäldt ett försök att bereda densamma till finare ojle- och ritfärg. Efter att på en glasskifva hafva rifvit ockran fin, slammade vi den rifna massan och fingo ett pulver, som kan blandas med temperatur vatten för miniatur måleri, och med valmo-olja för finare oljemåleri. - Det vore i sanning en god sak om äfven vår allmoge, i i likhet med den mera försigkomne vestfinska, skulla börja rödmåla sina byggnader, tak, plank, portar m. m.; de erhålla derigenom både ett prydligare utseende och blifva varaktigare emot väta och luft. Derföre, och emedan ingen sjökummunikation med Sverige för det närvarande eger rum, vore önskeligt att detta fabrikat ju förr dess hellre jemväl å vår ort komme i handeln, då man äfven vore i tillfälle att anställa profmålerier i större skala. På några andra orter, der detsamma redan begagnats, skola resultaterna hafva utfallit ganska tillfredsställande. Och hvad framtiden vidkommer, så är det naturligt att den inhemska tillverkningen, med utsigt till god vinst för producenten, bör kunna leverera varan billigare än den utländska är och derigenom yttermera öka afsättningen.

Ei kommentteja :