21.4.07

Strödda Underrättelser. Elektriskt ljus som gatlysning.

Finlands Allmänna Tidning, 226, 30.9.1853

En engelsk korrespondentartikel i den Berlinska National-Zeitung bekräftar underrättelserna om upptäckten af ett sätt att med fördel använda elektriskt ljus till upplysning af galor. Svärigheten hittills har legat deri, att förbrukningen af metaller, som alstra elektriciteten, var så stor att det elektriska ljuset blef för dyrt, och vidare att man saknade alla utvågar att reglera ljusstyrkan. Båda dessa olägenheter åro afhjelpta genom den nämndä uppfinningen. Man kan numera nöjaktigt reglera ljusstyrkan, och den förstnämnda svärigheten är öfvervunnen sålunda, att man genom att tillsätta cyan-kalium till batterierna erhåller af metallernas fällning tvenne färhtofter, ett berlinerblatt och ett ultramarin, hvilka efter de närvarande handelspriserna skulle till och med gif va vinst och följaktligen lemna det elektriska ljuset gratis. Ett sällskap har redan bildat sig med ett aktiekapital af 250,000 pd st. för att sättauppfinningen i verket. Om ljuset sjelft, säger korrespondenten: "Ljuset, som jag sett flera aftnar, öfverträffar alla hittills kända upplysningsmetoder, och kan endast jemföras med solljuset. Man kan dervid urskilja blått och grönt så tydligt som på ljusa dagen. Dess strålar gå så långt som jordylans kullrighet medgifver, och man har sett det till och med på ett afständ af 6 tyska (4 svenska) mil. Det behöfver ingen atmosferisk luft och brinner lika bra lufttomt rum och under vatten.

Ei kommentteja :