24.4.07

Moniaita osoituksia, kuinka willaa, pumpulia, silkkiä ja liinaa wärjätään eli painetaan. Alku.

Kirja on kirjoitettu alunperin fraktuuralla; tässä on kirjan tekstisisältö puhtaaksi kirjoitettuna. Kirjoittaja Pirkko on laittanut tekstin mukaan myös omia noottejaan, jotka ovat punaisella joukossa.

Moniaita osoituksia, kuinka willaa, pumpulia, silkkiä ja liinaa wärjätään eli painetaan.
Th. Weiss’eltä.
OULUSSA, 1854.
Karlssonin Kirjapainossa.
Joh. Bergdahlin kustannuksella.


  1. puretteeksi
  2. kaliumaluniumsulfaatti (KAL(SO4)2H2O)
  3. Sulfaatilla; ruots. Svavelsyra = rikkihappo
  4. Väriomena, tammen äkämä. Ruots. galläpple-eken = Quercus infektoria Oliv (Cynips gallae tinctoriae)
  5. Liina tarkoittanee tässä pellavaa. Joissakin vanhemmissa lähteissä liina on voinut tarkoittaa myös nokkosta.
  6. kaliumkarbonaatti K2CO3
  7. Rikkihappo H2SO4
  8. Tässä kohtaa on käytetty minulle tuntematonta symbolia, mutta koska kirjan loppuosassa villan määrä on ilmoitettu nauloina, oletan että symboli tarkoittaa naulan mittaa. 1 naula = 32 luotia = 425 grammaa.
  9. 1 kyynärä = 59,38 cm

Jos wäri eli paine kuluneessa tilassaan, saattaa täydelleen yhdistyä painettawaan, pitää tämän perin pohjin olla eroitettu kaikenlaisesta raswaisesta lijasta, ja jos siinä sitä wielä löytyy, niin se pitää edellä käywällä keinolla, siitä puhdistettamaan. Lionneina yhdistywät wissimmästi paine-aineet painettawaan kaluun, läpikunkewat ja painawat sen, mutta eiwät kuitenkaan tartu siihen niin kiini, etteiwät ne pesemällä siitä eroa. Jos näin kuitenkaan ei tapahdu, niin pitää sen painettawan kalun kanssa menetellä yhdellä tawalla, joka tekee sen wärinsä pitäwäksi. Se keino jolla tama toimitetaan kutsutaan syötteeksi1, ruotsin kielellä Betning.

Paine-ainetten waluwa eli juoksewa sulatus kutsutaan paine-liemeksi paine-sekoitukseksi.

Tawallisimmat syötteet (betat) owat aluna2, etikalla hapatettu sawimmaa, wihtrilille3 hapatettu sawimaa (swafwelsyrad lerford), suola-happo-tina, kall-eppelit4, sumakki eli sianpuola-warret.
Paine-keino jaetaan niin muodoin kolmeen pää-toimitukseen: 1:ksi se edellä käypä walmistus, 2:ksi syöte ja 3:ksi itse painaminen eli wärjääminen.

Edellä käypä walmistus

Ne aineet, jotka tulewat painettawiksi, pitää ensin, jos mieli saada niille kirkasta ja helewää wäriä, tehdä niin walkioiksi ja puhtaiksi, kuin mahdollista on.

Liina5 walkaistaan tawallisella lailla; pumpuli keitetään ennen painamista, liewennetyssä potaska6-liemessä (kaustisk pottaske- eller natron-lut) eli annetaan siinä maata 24 tiimaa, jonka jälkeen se pestään ja walkaistaan (bleikataan).

Silkki keitetään ensin hywin wäkewässä soopa-wedessä, ja walkaistaan sitten wihtrilliöljyn7 awulla.

Raaka lampaan willa lioitetaan ensin joku aika wedessä, johon on pantu ¼ osa märännyttä kusta, pestään sitten wedessä ja walkaistaan täydelleen tulikiwen sawussa – (joka tapahtuu, kuin ½ [naulan]8 werran muserrettua tulikiwiä pannaan pannuun 24:ta tiimaksi palamaan hywin pienoiseen umpinaiseen huoneesen, johon on 1½ kyynärää9 lattiasta laitettu poikki huoneen olewia tankoja, joitten päälle kalu ripustetaan. Sitten otetaan kalu ylös wirutetaan ja täydellen kuiwataan).

Syöte (Betning).

Se wielä painamatoin kalu, upotetaan siihen sulattuun syötteeseen, wirutetaan, pestään ja pannaan sitten paine-sekoitukseen. Eli sekoitetaan syöte paine-liemen kanssa ja siinä sitte keitetään se painamatoin aine. Eli painetaan ensin, ja pannaan sitten syötteen waikutettawaksi.

Sen ensimäisen osoituksen mukaan pannaan kalu, edellä käywän puhdistuksen jälkeen, kylmään sulattuun syöte-lioitukseen, ja annetaan sen jonku aikaa siinä maata, eli keitetään se siinä sulauksessa.

Jos silkkiä painetaan, otetaan 1 osa alunaa ja se sulataan 60:ssä osassa wettä ja annetaan sitte siinä maata 24 tiimaa.

Willaan otetaan 1 osa alunaa ja 20 osaa wettä, joka keitetään 1 tahi 2 tiimaa.
Pumpuliin ja liinaan otetaan 1 osa alunaa ja 12 osaa wettä; liina lioitetaan siinä 24 tiimaa, waan pumpuli ainoastaan 10 minuutia.

Itse painaminen eli wärjääminen

Jos paine-aineet saatetaan sulata wedessä, niin se tapahtuu tawallisesti kiehuwasa, ja se painettawa läpi liotetaan siinä määrätyllä ajalla ja kuumudessa. Mutta jos sitä wastaan, paine-aineet eiwät ota wedessä sulaaksensa, niin ne sulataan muulla keinolla.

Kaikki osat pitää siinä painettawassa kalussa liotettamaan yhtä tasaisesti ja yhtä kauwan aikaa paine-liemessä, ja sitten se wirutettamaan paljolla wedellä, että ainoasti se päällä päin olewa paine pois huuhtoupi.

Ei kommentteja :