23.4.07

Parisiska Moder.

Åbo Underrättelser, 39, 21.5.1834

Såsom nyhet kunna wi anmåla pråktiga shawlar både fyrkantiga och långa af Joulard; de nyttjas mest till så kallad half toilette.

Årstiden tillåter ännu icke bruket af muskub utan foder och Gros de Naples anwändes i synnerhet dertill. Till couleurt muslin nyttias helst Gros de Naples af samma färg. Under hwitt muslin kan man anwända hwad färg som helst.

Ehuru Pelerinerne någon tid fallit i de Skönas onåd hafwa de åter wunnit indteg och wisa fig nu i en nästan öfwedrifwen widd. De äro alltid öppna framtill få att kldningslifwet fullkomligt är synbart.

Klädningskjolarne äro mycket långa och hafwa blifwit ännu en wåd widare.
Årmarne hafwa återfptt fin förra utomordentliga widd, men linningen år, till och med på korta årmar, några finger bred.

Kandiga mönster på tyger äro alldeles aflagde.

Mössorne åro af tyll och i allmärket enkla; de nårma fig turbanernes form. De temligen långa och breda hatbanden sammanknytas wid ena fidan. Till sådana mössor brukas ej lockar, men håret lähhes i flåtor eller platt öfwer pannan.
Hattarner styggen åro i tilltagande. Såsom ornering brukas blommor, plymer och stundom små shawlar, kullen är hög och raf.

Ei kommentteja :