23.4.07

Enkelt sätt att upptäda arsenik i gröna färger.

Åbo Underrättelser, 170, 1.11.1870

Man finner ofta klädningstyger, konstgjorda blommor, tapeter, leksaker och dylikt färgade met kopparfärger (e. er. Schweinfurtergrönt), hwilka i anseende till fin arsenikhalt äro ytterst giftiga, och det är derföre af wigt att känna något förfaringssätt att upptäda desamma, och hwilket tillika är så lätt, att hwem som helst kan betjena sig deraf. En sådan undersökning utföres (enligt C. Buscher i Nürnberg) på följande sätt: man dryper på det gröna föremålet några droppar salmiak-spiritus och låter dessa några minuter wara i beröring dermed. Salmiakspriten, som upplöser färgen, blir, om profwet är kopparhaltigtm tydligt blå, och dryper man denna blå lösning på ett hwitt papper och låter densamma der fördunsta (intorka), så efterlemnar hwarje droppe på papperet en smutsig, gulgrön fläd, om lösningen innehöll arsenik; beremot en blä, om den blott innehöll koppar. Af andra gröna färger erhållas med salmiaksprit ide blåa lösningar, så att denna owanligt enkla prösning utan wifwel låter igenkänna om en grön färg antingen innehåller koppar med arsenik, endast koppar eller inteldera. Salmiak-spiritus, som äfwen kallas kaustik ammoniak (ammoniacum causticum), erhålles på hwarje apotek.

Ei kommentteja :