21.4.07

Farliga klädningar.

Finlands Allmänna Tidning, 276, 28.11.1857

Nyligen har ett utländskt blad ånyo, stödjande sig på kompetenta uppgifter, fästat uppmärksamheten derpå, att ett likaså stort som för helsan vådlight bedrägeri begås vid beredandet af karmosinfärh å sidentyg. Professor Wagner i Würtzburg har funnit, att siden, hvilket man vid omkring 24 graders Reaumus värme håller doppadt i en lösning af salpetersyrad qvicksilfveroxiduloxid under en qvart timmas tid, icke blott antager en djup amarantröd färg, hvilken bevisat sig fullkomligt äkta vid tvättning, utan att äfven sidentygets vigt, genom metallens på sätt och vis chemiska förening med tågan, så tilltager, att man genom upprepandet ad denna process ganska lätt kan af 100 skålpund. Genom svafvelbetning kan man åter gifva dessa tyger en vacker, äkta svart färg.

En journal: Archiv für Medicinal Gesetzgebung, anmärker vid detta prof. Wagners meddelande: "Vi hafva att tacka denna erfarenhet derföre, att våra fruntimmer i sina sidenklädningar släpa omkring med sig en fjerdedel af sjelfva tygets vigt, eller omkring ett halft skålpund qvicksilfver; och då denna metall är flygtig, så kunna de sålunda i åratal uppeh¨lla sig i en qvicksilfverförgiftad atmosfer. Huru förderfligt detta är för svaga organismer, inser lätt hvarochen, och stränga undersökningar borde anställas för att förekomma detta. Huru ofta söker man ej förgöfves efter orsakerna till en hektisk bröstsjukdom, o. s. v., utan att komma på tanken, att man bär den i sina förgidtade kläder."

Ei kommentteja :