30.4.07

Lakeri-öljystä (fernissa) ja lakeerauksesta.


Maamiehen Ystävä, 4, 27.1.1849

(Lisää 3:teen lehteen.)

Lakeeri- eli kiiltoaineet sulataan tawallisesti Wiinawäessä (Spiritus-wiinassa). Ne owat pihkoja (harstia) ulkomaan puista ja saadaan Apteekistä. Nämät pih'at pitää olla puhtaita ja kirkkaita jos mielii saada niistä hywää kiiltoöljyä. Näitä walmistetaan usiammalla lailla. Se on muistutettawa, että wiinawäki (Spiritus-wiina) pitää olla hywin hywää, wähintäänki 36 eli 40 pykälää (graadia) wäkewää. Tätä saadaan, kun palowiinaa juoksutetaan (tisleerataan) wähintäänki kolme kertaa että weden märkyys siitä wähenee, joka tutaan, kun otetaan kuiwia ruutia, niihin pannaan sitä juossutta wiinawäkeä (Spirituswiinaa) niin paljon että ruutit(?) juuri peittywät ja sytytetään tuleen semmoisella paikalla, joss ei henki käy. Jos ruutit syttywat, on wiinawäki tarpeeksi woimallista; mutta jos ruutit eiwät syty, on wiinassa wielä liiaksi wesimäisyyttä. Kuitenki on tällä koetuskeinolla syitä, jotka useinki estäwät syttymisen.

Eräs Franskalainen Cadet on kantanut seuraawan neuon tehdä kiilto-öljyä, jonka on tuntenut hywin soweliaaksi: 4 luotia Sandrak'ia, 1 unsi * Mastiksia herneinä, 4 unsia keltasta Gummilakkaa murennetaan ja pannaan 3 ¼ kortteliin wiinawäkeä (Spirituswiinaa) ja annetaan kylmässä sulata ja usein puustitaan. Jos puu on hyvin syikästä, pannaan 2 luotia tärpättiä sekaan. - Englannin kiilto-öljyä saadaan, kun pannaan 375 osaa keltasta Gummilakkaa, 32 osaa Mastiksia annetaan sulata kylmässä 600 osassa wiinawäkeä, jota pitää usein puistaa. Tätäki kehutaan erittäin hywäksi. Kaikki nämä aineet pannaan lasiin eli putelliin, jonka suulle sidotaan hengen pitäwä rakko, ja siihen pistetään neulalla pieni reikä, josta wiinakausu pääsee wähemmäksi, ettei lasi säry. Lasia eli putellia pitää usein puistaa. Kun aineet owat sulanneet, annetaan kiiltoöljyn selwetä ja kaataan waroin toiseen kuiwaan lasiin, eli siilataan hienon liinan eli pumpulien läpitse, ja lasi tukitaan wisusti hengen pitäwäksi, sillä muutoin kaasuaa wiinawäki pois ja kiiltoöljy jääpi sakiaksi. Näin käypi pian aina aikaa myöden, waikka warotaanki, ja silloin pitää wiinawäkeä lisätä niin paljo, että öljy saapi tawallisen wetelyytensä. Tällä // kiiltoöljyllä pannaan ennen painetulle ja silitetylle puulle lakeeri seuraawalla lailla:

Puu kostutetaan ensin wähä puumöljyllä ja kihnataan wanhoilla willoilla eli pehmiällä willapaperilla, että liika öljyn hiki pois lähtee. Sitte kostutetaan kappale wanhaa liinawaatetta kiiltoöljyllä (fernissalla) ja pannaan monin kerroin sutiksi, jolla hiljaa kihnataan puuta ja kihnatessa usein käännellään, siksi kun puu näyttää kuiwalta. Taas tiputetaan kiiltoöljyä sutiin ja samalla lailla kihnataan siksi kun puun syweet owat peittyneet. Se on warottawa, ettei sutia kowin kastella, eikä ensiksi alussa kowasti kihnata. Sitte tiputetaan puhtaalle liina waatepalaselle wähä wiinawäkeä (Spirituswiinaa) ja sillä hiljaa hierotaan sitä jo kiiltäwätä puuta; ja kun liinalappu ja puunpinta alkaa kuiwaa, kihnataan kowemmaksi siksikun puu on saanut kauniin näön ja kuwan näyttäwän kiillon.

Silläki lailla petsataan, että puu woidellaan ensin liepiällä siewedellä ja lämmitetään kuiwaksi. Sitte silitetään lasilla eli rautakortteilla. Pannaan sitte puhtaan moninkerroin pannun liinarietun sisään Sandelipuun jauhoja (jos Mahognyn näköä tahdotaan) ja tiputetaan niihin kiiltoöljyä. Tällä sutilla kihnataan puuta samalla lailla kun wasta on neuottu. - Kun keltasta tahdotaan pannaan Gurkmejaa ja mustaan Kimröökiä sutin sisälle.

-FM-

(* Unsi on Apteekin painemitan osa)

Ei kommentteja :