2.5.07

Billig och waraktig austryckning på trähus.


Folkwännen, 52, 28.12.1864

(Ur Swenska Arbetaren)

Tjugu kanner watten kokas starkt. Sedan blandas beruti 12 skålpund grankåda som kokas i 2 timmar under ständig omröring, då sedan wanligen fördelar sig uti wattnet. All(?) bark eller annan orenlighet, som flyter ofwanpå, afskummas. Sedan kådan smält, wispas i massan 5 skålpund siktadt rågmjöl, hwilket under kokningen noga fördelas; och tillsätter slutligen 30 skålpund malen krita, hwarwid äfwen noga omröring och kokning iakttages. Genom tillsats af rödfärg, gulockra eller kimrök kan färgbrytningen bestämmas efter behag. Det färgämne, som tillsättes, bör först finrifwas(?) med något watten och krita, på det att färgen ifall bli jemnare. Anstrykningen bör ske så warm som möjligt, ty annars sammanbrager sig kådan i blandningen till fina gryu, som göra färgen grof och mindre waraktig. Man bör derföre hafwa glödgade jernbitar eller stenar i beredskap för att lägga i pytsen. För att få färgen riktigt jemn och waraktig bör han anstrykas twå gånger; men man kan då endast behöfwa nyttja 10 skålpund kåda i blandningen. - Denna anstrykning täflar med oljefärg både i waraktighet och utseende.

Ei kommentteja :