3.5.07

Anilinfärgerne...


Åbo Underrättelser 145, 8.12.1864

Anilinfärgerne om hwilkas arsenikhalt nyligen talades, kunna enligt en af "B o. I Tidn." efter "Deutsche Industri-Zeitung" offentliggjord artikel, icke innehålla så mycket arsenik att man skulle lida af att begagba dermed färgade kläder. Man har icke esfarit(?) något enda förgiftningsfall i färgerier, der man dock rör sig med stora massor af ämnet, och för att kunna aftadkomma en wägbar quantitet arsenik skulle erfordras enorma quantiteter af anilin-färgade tyger. Deremot måste man taga sig till wara för att begagna anilinrödt till färgning af likörer och konditoriwaror och detta också derföre att anilinrödt säljes i upplost tillstånd och man icke kan weta om till upplösningen krystalliseradt ämne eller den råa orenade(?) massan blifwit anwänd. I det sednare fallet måste den innehålla mycket arsenik. I hwarje fall är det nödigt att icke anwända fuchsin till dylika ändamål förran en chemisk undersökning ådagalagt frånwaron af arsenik.

Ei kommentteja :