2.5.07

Tillkännagifwande.


Vasabladet 48, 1.12.1866

De målare, som wore bygade att i nästa sommar wekställa målning utwändigt af Jakobstads kyrka och klockstapel med antingen hwit eller gul oljefärg, hwarförinnan den gamla rödfärgen bör bortskrapas, kunna göra skriftliga anbud å arbetet, alternativt för hwardera färgen, hwilka böra inom detta års slut inlemnas till pastorsembetet härstädes. Målaren bör förbinda sig att sjelf hålla alla behöfliga ställningar, likasom och alla materialier, och ställa godkännelig säkerhet för de förskotter han kan å arbetet erhålla. Om öfriga wilkor meddelar såwäl undertecknad pastor som kyrkowärden i staden närmare underrättelse.
Pedersb den 15 November 1866.
Henr. Heikel.

Ei kommentteja :