29.5.07

En äfventyrares slut.


Wiborgsbladet 87, 8.6.1885

Alfred Paraf, den bekante svindlaren, som under de sista tio åren lefvat i ganska bebymmersamma omständigheter, har nyligen aflidit i Lima i Peru i en ålder af 40 år.
Under de tio år Paraf i sus och dus tillbragte i Förenta staterna, förstod han att lura sina rika offer på allra minst en half million. Äfven i Sydamerika bedrog han i början ganska många.

Paraf hörstammade från en mera bekant familj i Mühlhausen i Elsass och erhöll en vårdad uppfostran. Omsider gjorde han studiet af kemi till sin specialitet. Han egde en märkvärdig förmåga att sluta sig till upptäckters praktiska värde, förrän upptäckarne sjelfve hade en aning derom. Som ung kemist besökte han åtskilliga laboratorier i Paris, der han fick kännedom om hemligheten att tillreda vissa färger, tillverkningen af olemargarin (konstgjordt smör), anilin o.s. v. Med lätthet skulle Paraf, som var i besittning af en sällsynt öfvertalningsförmåga, kunnat, genom köp och försäljning af sådana patenter, förvärfva sig stor förmögenhet.

Men han föredtog i stället att lura och bedraga på så stää, att han till hundratals personer sålde patenter, hvilkas rätte innehafvare kommo och fördrade betalning senare.

År 1868 sågs Alfred Paraf första gången i New-York, der han utbjöd ett färgämne, som han kallade "Paraf-svart", enligt hans uppgift samma färg, som de franske färgarne i Lyon begagna till färgandet af siden och sammet och som äfven till färgandet af kattun skulle vara bättre än något annat svart färgämne. Han sålde åt olika fabrikanter rättigheten att använda "Paris-svart" och mottog härför närmare 50,000 doll.

Men Paraf hade blott upptäckt en del af hemligheten; hans färg var icke "äkta", och efter några månader der förändrade de med "Para-svart" färgade ämnena sin färg.

***

Men den ad fabrikanterna erhållna summan lefde Paraf i New York i sus och dus och presenterade som fru Paraf en ung blondin, den han fört med sig från London. Han gjorde vanligtvis af med 500-600 doll. i veckan och lät bland annat tala om sig, derigenom att ha ntill sitt morgonbad vanligen begagnade för 20 doll. rosenolja och lät en vagn stå dag och natt utanför sin bostad, om det händelvis skulle rinna honom i hågen att fara ut.

Sedan han bedragit förre guvernören Sprauge från Rhode Island på närmare hundra tusen dollars genom att sälja åt honom ett recept för tillverkningen af billig krapp-färg, bildade Paraf i New-York ett bolag för fabrikation af oleomargarin.
I New-York's adresskalendar åre 1973 oc 1874 finner man Alfred Paraf's adress angifven med 40 Broad st. Han påstod då, att han upptäckt oleomargarin, och snart fann han kapitalister, som nedlade betydande summor i detta nya industriföretag. En fabrik byggdesm och fabrikatet, för hvilket omkonstnaderna uppgingo till 15 cents pr skålpund, fann snart som smör till ett pris af 30 cents skålpundet en rask afsättning. Paraf erhöll som kemist och direktör i bolaget en årlig lön af 25,000 doll., men lefde på så stor fot, som om han haft 100,000 doll, att förslösa.

Han gaf sin engelska blondin, som lefvat tillsammans med honom i dlera år, respass och gifte sig sedan med dottern till en advokat i New-York. Med henne erhöll han 25,000 doll. i hemgift. Ett palats på 5th ave. inköptes och betalades till en del.
Då anlände de egentlige franske upptäckarne af oleomargarinen, och förmådde denna omständighet Paraf att afdunsta till San Francisco, under det hans fordringsegare, lade baslag på hans hus i New-York, ekipager m. m.

***

I San Francisco var hans nam emmeltid så bekant, att han ej längre kunde uppehålla sig i denna stad. Derefter dök han upp i Santiago de Chile, der han inbillade folk, att han kunde göra guld af koppar. Märkvärdigt nog lurade han många. År 1877 blef han till sist arresterad som bedragare, och hans offer läto inspärra honom. Efter att ha utstått sitt straff, drog han sig till Peru.

Ei kommentteja :