16.5.07

Färg för stryckning af trä

Folkwännen 198, 26.8.1884


(Ekonomisk afdelning.)

Mälning med lim- eller så kallad wattenfärg bör alltid ske under soliga ock warma dagar; ty därigenom tränger färgen bättre in i träet och blir sålunda mera waraktig. Att måla hus och plank m. m. under fuktig och kall wäderlek är alltid nästan till mera skada än nytta. Målningen afser dock ej endast nyttan utan iker äfwen för pydnadens skull, det är därför nödwändigt att måla med smak och efter någon wiss plan. Har man nämligen råd och lägenhet att måla olika hus eller plank och dyl. i olika färger så bör man göra det; ty därigenom förskönar man betydligt sin närmaste omgifning, i all synnerhet om den är omgifwen af gröna träd och buskar. Hwar och en sak bör wara hwad den är och ej föreställa något annat, redskapslidret kan byggas och målas prydligt utan att det liknar ett lusthus mejeribyggnaden kan äfwen gifwas stil och smak utan att likna en willa o. s. w. Wid byggandet och wid målningen bör man dessutom lägga märke till, hwad huset begagnas till och gifwa det stil och färg därefter. Ingen går och målar ett graskors i röda och brokiga färger, likasom man ej håller målar lusthuset swart och i mörk ton. Twärtom, byggnadet och annat som afse allwarliga ändamål gifwas äfwen allwarliga färger och det som afser nöjet eller endast prydnad kan man gifwa ljusa, glada färger. Sålunda bör t. er. det läga stakettet omkring blomsterträgårdar alltid hållas i ljus färg, men däremot det höga planket omkring en brädgård eller dyl. gifwes en allwarlig mörk färg. Portarna på landet border alltid målas hwita eller ljusa emedan de då bryta behagligt af mot grönskan på åkern eller mot skogen.

Anwänder man olika färger på samma föremål bör man äfwen se till att färgerna öfweresstämmer, som man säger, harmoniera med hwtandra.

Hwitt harmonierar med alla färger, blått tager sig bäst ut med rödt, blått och gult bilda en enkel och graftig harmoni. Gult harmonierar med violett och twärtom. Blått kan anwändas i förening med brunt o. s. w.

-----

Rödmyllan, som hos oss så allmänt anwändes till målning af trehus är en waraktig färg och på tunnorna stå numera äfwen beskrifningar huru wid målningen förfaras skall. Skulle man emellertid önska en mindre mängd färg så kan man gå tillwäga på följande sätt:

5 skålpund järnwitriol löses i 12 kannor kokande watten hwarefter i lösningen inwispas 5 à 6 skålpund rågmjöl till hwilken blandning man efter 15 minuters kokning sätter 1 lispund rödmylla. Härunder omröres massan slitigt och sedan den ännu sätt koka en fjärdedels timme är den färdig att anwändas.

En tunna rödmylla wäger ungefär 10 lispund och med färgen däraf kan målas ung. 12,000 kwadrat fot ohysladt och 32,000 k. fot hysladt trä.

Ett annat sätt: 6 kannor watten uppwärmas i en rymlig gryta till kokning hwarefter tillblandas först 12 lod hwit witeriol eller s. k. kopparrök och därefter tillsättes under flitig omrörning 2 à 3 skålp. finsikladt rågmjöl eller så mycket att blandningen erhåller stadga af wanlig mjölwälling. Därefter inres så mycket din rifwen Zinkwitt, rödmylla och kimrök att en efter torkning täckande färg af önskad ton erhållas. Af Zinkhwitt åtgår wanligen 4 à 6 skålp., af rödmylla blott några lod och af kimrök obetydligt. - Färgen påstrykes med en mjuk wattenfärgspensel, och en kanna täcker ung. - Färgen blir mera waraktig om till densamma blandas ett halfskop linolje fernissa.

En färg som lämpar sig wäl för målning både på sten och trä åstadkommer man lätt genom att upplösa 2 skålp. järnwitriol och 1 skålp. koksalt i 12 kannor watten, härtill blandas sedan under omrörning ett lisp. wanlig kalk. genom att sedan tillblanda olika färger erhåller man den ton man will hafwa. Saffransgult erhålles genom att blanda till färgen 3 skålp. gulockra. Perlgrå genom kimrök efter behof. Stenfärg genom en tillsats af 2 skålp. umbra och 1 skålp. kimrök. En wacker brun färg får man genom tillsats af 2 skålp. umbra 1 skålp. rödmylla och 1 skålp. kimrök.

Ei kommentteja :