7.5.07

Domstols utslag i mål...


Wiborgsbladet 27, 19.2.1887

Domstols utslag i mål ang. oloflig försäljning af giftigt färgämne.
Sedan häradsrätten i Jaakimvaara dömt landthandlarene Alexander Fennander och Emanuel Taivonen att hvardera böta nittiosex mark för det de under år 1884 uti deras salubod öppet försålt ett färgämne, benämdt "schweinfurter grönt", hvilket enligt läkareintyg varit särdeles giftigt, så bar Wiborgs hofrätt, der F. och T. besvärat sig, enär utredts att Fennander och Taivonen opåtaldt under en längre följd af år uti deras salubodar öppet hpllit färgämnet till salu, utan att hafva egt kännedom om dess giftiga beskaffenhet, pröfvat rättvist medels utslag af den 14 innevarande månad för denna gång frikalla besväranderne från dem i saken ådömdt ansvar.

Sama uutinen on julkaistu mm.: Östra Finland 41, 19.2.1887

Ei kommentteja :