27.5.07

Smör och ostfärg i pulwerform


Folkwännen 237, 13.10.1887

Den form, d. w. f. flytande form, under hwilken smör- och ostfärgen hittils förekommit i handeln har flere olägenheter med sigm såsom att färgen alltid måste förwaras i bräckliga glaskärl, hwarigenom försändningen blir dyr, att den flytande färgen alltid måste skyddas för ljus och wärme för att icke taga skada m. fl. andra olägenheter. Alla dessa olägenheter förswinna emelertid genom smör- och ostfärg i pulwerform, hwilken nyligen blifwit uppfunnen. Färgen i pulwerform består af samma färgämnem som man härtils anwändt för beredning af flytante färg, nämligen af orleana, men pulwerfärgen är af uteslutande ren orleanafärg, hwilken upplöser sig mycket lätt i mjölk. Man löser altså färgen först uti mjölken om man skall göra smör eller ost. Färgpulwret är så kraftigt att en eller twå gram färg kunna gifwa 100 stop mjölk färg af önskad nyans.

Till färgpulwrets fördelar höra öfrigt:
Att wärme och ljus icke inwärka skadligt på detsamma.
Färgpulwret är renare och kraftigare är den flytande färgen.
Man behöfwer blott anwända en forts färg till färgning af både smör och ost, då two olika sorter förut mero nödwändiga.

Ei kommentteja :