16.5.07

Agrikultur- och Handelskemiska laboratorium i Helsingfors (arsenikkitutkimus)


Morgonbladet 87, 17.4.1883

Uutinen kertoo arsenikkipitoisuuden tutkimisesta. Luettavissa kokonaisuudessaan kuvasta.

[...]

Af de undersökta 454 tapetprofven m. m. hafvn 55 st. (= 12,1%) befunnits starkt arsenikhaltiga, 65 st. (=14,3%) arsenikhaltiga, 94 st. (=20,7%) innehålla endast spår af arsenik samt 240 st. (=52,9%) arsenikfria. Anmärkas bör, att det hufvudsakligen varit i äldre tapeter äfvensom isynnerhet i väggmålning som arsenik i större mängder påträffats, då detta deremot sånär som på några få undantag ej varit fallet med de på senare tider i handeln förekommade tapetfabrikaterna, och har arseniken i dessa sednare vanligen förekommit i ringa mängd, eller endast såsom spår. Den arsenikhaltiga väggmålningen, i de flesta fall af bjert grön färg, antagligen den förr så allmänt begagnade och omtyckta, men tillika ytterst skadliga färgen "Kejsargrönt" (=arseniksyrlig koppar), torde järröra at äldre datum, emedan på densamma alltid funnits tapeter ofta 7 à 8 lager ofvanpå hvarandra. I allmänhet har erfaren utvisat, att arsenik mindre ofta förekommit i ljusa färger än i mörka, hvilka sednare oftast innehålla arsenik, om också ytterst ringa och obetydliga spår deraf.

Af 632 undersöka tygprof m. m. hafva 119 st. (=18,8%) befunnits starkt arsenikhaltiga, 64 st. (=10,1%) arsenikhaltiga, 63 st. (=10,0%) innehålla spår af arsenik samt 386 st. (=61,1%) arsenikfria. De arsenikhaltiga tygprofven hafva hufvudsakligen utgjordts af bomullstyger och bland dessa bör isynnerhet framhållas tryckta möbeltyger (s. k. cretonne) äfvensom ryska kattuner, bland hvilka nästan uteslutande de såsom starkt arsenikhaltigt upptagna hafva förefunnits. Arseniken i dessa torde dock ej ligga i sjelfva färgerna, utan hårstammar antagligen från det vid tryckningen såsom betningsmedel använda arseniksyrliga natriumsaltet. Ylletyger och garn, äfvensom af färgadt garn väfda bomullstyger hafva mestadels varit arsenikfria; ett undantag härifrån utgör dock från utlandet umporterade bolstervarstyger, i hvilka ofta påträffats arsenik, i några fall till och med i ganska stor mängd.

[...]

Ei kommentteja :