17.5.07

Wirallisia ja laillisia julistuksia (Väripatentti)


Suomalainen Wirallinen Lehti 59, 12.3.1887
Suomen Teollisuushallitus tekee tiettäwäksi:

Tekstissä mainitaan useita eri patentteja. Teksti luettavissa kokonaisena kuvasta.

[...]

Köln'istä Rheinwirran warrella.

Uusi menetystapa sinittää willoja ja muita animaalisia säikeisiä aineita ja niistä walmistettua lankaa ja kangasta.

Tämä keksintä tarkoittaa uuden menetyksen sinittää willoja samoinkuin muita animaalisia säikeisiä aineita, joka on helpommin mahdollinen toimittaa ja halwempi kuin tähänasti tawallinen menetys indigolla ja antaa ihan aidon wärin.
Täksi menetykseksi käytetty wäri, jolle minä olen antanut nimen: "Direktwollblau", on kokoonpantu atsodifenylsinestä, sinipuuliuwoksesta, rikkihappoisesta kuparioksidista ja rikkihappoisesta rautaoksiduulista.

Hywä sekoitussuhde oloaineitten wälillä on
34 osaa atsodifenylsintä
30 " sinipuunliuwosta (kuiwana punnittua)
16 " rikkihappoista kuparioksidia
20 " rikkihappoista rautaoksiduulia

Kuitenkin woi myös poikkeemuksia niistä suhdeluwuista tapahtua. laitettaessa kylpyä lisätään yllämainitulle sekoitukselle wielä yhtä alkalibisulfaatia, mieluisimmin kaksinais-rikkihappoista natronia ja suolakehappoa. Mustansiniseksi wärjäykseksi sopii 100 painoosalle willawaatteelle käyttää 10 painoosaa sekoituksesta, 10 painoosaa kaksinaisrikkihappoista natronia ja 6 painoosaa suolakehappoa. Waaleampia wärintuntuja waatiwat kaikista aineista samassa suhteessa wähemmän.

Aineet liuwennetaan yhdessä kuumassa wedessä taikka pannaan yht'aikaa ehkä jo wetelän sinipuunliuoksen sekaan. Liukenemisen perästä, joka woidaan jouduttaa keittämisellä, lisätään niin paljo kuumaa wettä kylwylle, kuin on tarpeellista sinitettäwälle määrälle willawaatteelle; pannaan ennen kastettu willawaate kylpyyn ja annetaan sen kiehua hywin noin 1½ tuntia. Jos wärin pitäisi olla pimeämpi, kuin se tämän perästä on, saawutetaan tämä enemmällä lisayksellä rikkihappoisella kuparioksidilla, noin 5 painoosaa 100 osalle willawaatteelle ja jatketulla keittämisellä siksikun saadaan toiwottu wärintuntu.

Samalla kylwyllä woidaan sinittää useat kerrat, jos waan joka kerta korwataan ne aineet, jotka willawaatteet owat imeneet itseensä.

Menetys sopii sekä willoille ja muille animaalisille säikeisille aineille, että niistä tehdylle lanhalle ja kankaille; se antaa wärin, joka kestää pesemisen, walon, ilman ja happoja, se waatii waan yhtä kylpyä, edeltäpäin keittämättä tahi petsattamatta sinitettäwää ainetta ja wiimeksi owat menetyksen maksut waan noin neljäsosa niistä wärjäämisestä indigolla.

Patenttia waaditaan:
Menetykselle antaa willoille ja muille animaalisille säikeisille aineille ja niistä tehdylle langalle ja kankaalle aito sininen wäri keittämällä ne wedellä sekoitetussa atsodifenylsinen, sinipuuliuwoksen, rikkihappoisen kuparioksidin, rikkihappoisen rautaoksiduulin, yhden kaksinaisrikkihappoisen alkalin ja suolakehapon liuoksessa.

1062(3-2)

Ei kommentteja :