7.5.07

Mustat wärit elli paineet.


Maamiehen Ystävä 51, 22.12.1855
(Th. Weiss'en mukaan).

Usiammat mustat wärit sisällänsä pitäwät senlaisia aineita, jotka wäkeen(?) turmeleewat langan elli waatteen; me tahdomme tässä sentähden ilmoittaa semmoisia musta wärejä, joilla ei ole turmelewia omaisuuksia, ja joita niinmuodoin aroistelematah(?) saatetaan käytettää willa- ja silkki-, ynnä pumpuli- ja liina-lankojen elli kankaitten mustiksi-wärjäykseen. Ne owat seuraawaiset:

1:ksi. Willa ja Silkki-aineitten mustat wärit ja wärikeino:

Willa lioitetaan ensin joku aika senllaisessa joki- elli järwiwedessä, jossa on 3 osaa mädäntynyttä ihmisen wettä; sen perästä pestään willa-aine puhtaassa joki- elli järwiwedessä puhtaaksi; ja walkaistaan tulikiwen sawussa, hywin pienessä umpinaisessa huoneessa lattialle puolentoista kyynärää korkealle ripustettujen salkojen päällä sawu saadaan sillä lailla, että jauhettua (pienennettyä) tulikiweä puolen naulan werran pannaan pannuun palamaan 24:jäksi tuntia, jolla ajaalla willa on waljennut. Sitten otetaan willa-aine ulos sawuhuoneesta, ynnä wirutetaan puhtaaksi ja kuiwataan ihan kuiwaksi. - Silkki keitetään ensin hywin wäkewässä soopawedessä, ja walkaistaan sitten wihtrilliöljyn awulla. Näin walkaistuina saatetaan willa- ja silkki-aineet paienttaa minkä wärisiksi hywänsä. Mutta kuin Th. Weiss'en Wärjäyskirja on jo suomennettu, niin otamme siitä Lukijoksemme koeteltawiksi ainoastaan ylempänä sanotut mustat wärit.

Walkaistuna ja kuiwatettuna niinkuin sanottu on, lijoitetaan silkki ja willa ennen wärjäämistään ensin järwi- elli jokiwedessä ja sitten keitoksessa, johon joka willa ja silkkinaulalle on pantu 10 luotia sinistä brisiljaa, 4 luotia rauta-wihtrilliä ja 1 kannu wettä, jossa siitä keitetään tunnin aikaa. Sitte keitetään sitä 2 tuntia senlaisessa wäriliemessä, johon joka willa- ja silkkinaulalle on pantu ½ osa naulaa karkeaksi (krouwiksi) pienennettyjä // kall-eppeleitä, 10 luotia sinistä brisiljaa ja 1 kannu wettä, johon 2 tuntia kiehutettuaan, wielä lisätään joka willa- ja silkkinaulalle 3 luotia kupari wihtrilliä ja 8 luotia rautawihtrilliä, ja keitetään senjälkeen puolen tuntia, niin että wärjättäwä aine saa wäriliemessä kiehua kaikkiaan puolen kolmatta (2½) tiimaa; sitten otetaan ne ylös, wirutetaan ja kuiwataan. Tämä musta wäri on hywin tummaa (pikimustaa).

2:ksi. Pumpuli- ja Liina-aineitten mustat wärit ja wärikeino:

Walkaiseminen: Liina walkaistaan tawallisella lailla; pumpuli keitetään ennen painamista kirpelässä elli purewassa potaska lipesässä (kaustisk potaske- eller natrunlut) eli annetaan siinä muutoin lijota 24 tuntia, jonka jälkeen se pestään ja walkaistaan.

Syöte-lijoitus: Pumpuliin ja liinaan otetaan 1 osa alunaa ja 12 osaa wettä; liina lijotetaan siinä 24 tuntia, waan pumpuli ainoastaan 10 minuuttia; sen jälkeen pestään ne ynnä wirutetaan ja pannaan paineliemeen.

Paino- elli Wäriliemeen pannaan joka pumpuli- ja liinanaulalle 5 luotia sinistä brisiljaa, 4 l pienennettyjä kall-eppeleitä ja kannu wettä, jossa lankat eli waate, tunnin kiehutytuaan, annetaan maata wuorokauden; sitten otetaan ne ylös, kuiwataan ja keitetään ½ tuntia senlaisessa lijoituksessa, johon on pantu kullekin liina- ja pumpulinaulalle 3 luotia kupariwihtrilliä, 5 luotia rautawihtrilliä ja puolen kannua wettä. Jos ne enemmän aikaa tässä lijoituksessa makaawat, niin tulee karwa elli wäri wielä mustemmaksi.

Tarkemmat neuwot tähän saadaan jo sanotusta Weiss'en Wärjäysoppikirjasta, jossa on neuwot jokaisiin wärjäyksiin. Se on painettu Oulussa 1854 Karlsonin Kirjapainossa, Joh. Bergdahlin kustannuksella, ja maksaa ainoastaan 10 kopeekkaa hopeata, sekä on myytäwänä maamme kaikissa Kirjakaupoissa ynnä Kirjansitojilla j n e

Ei kommentteja :