7.5.07

Färg till strykning af trähus.


Folkwännen 74, 31.3.1887

Både oljefärg och wattenfärg bör påstrykas under solig och warm wäderlek; ty då intränger färgen i träet och blir waraktig samt till nytta. Men målar man under regnig wäderlek så lossar färgen snart eller man åftadkommer mera skada än nytta. Wid anwändning af rödmylla kan man förfara på följande sätt:

5 skålpund järnvitriol löses i 12 kannor kokande watten, hwarefter i lösningen inwispas 5 à 6 skålpund finmalat rågmjöl. Blandningen får nu koka en kwart timme under flitig omrörning, hwarefter tillsättes 20 skålpund rödmylla och sedan denna, äfwen under flitig omrörning, kokat en fjärdedels timme är färgen färdig att anwändas. En tunna rödmylla wäger wanligen omkring tio lispund och täcker, behandlad på ofwan beskrisna sätt, 12,000 (tolf tusen) kwadrat sot ohysladt och omkring 32,000 (trettiotwå tusen) kwadrat sot hysladt trä.

En annan slags god färg göres sålunda: - 6 kannor watten uppwärmes i en rymlig gryta till kokning, hwarefter tillblandas först 12 lod kopparvitriol och under flitig omrörning 2 à 3 skålpund sinsiktad rågmjöl, eller so mycket att blandningen erhåller stadga af wanlig mjölwälling. Därefter inröres så mycket zinkhwitt, rödmylla och kimrök att en efter torkning täckande färg af önskad ton erhålles. Af zinkhwitt åtgår 4 till 6 skålpund, af rödmylla blott några lod och af kimrök helt obetydligt. Färgen påstrykes med en mjuk wattenfärgs pensel. En kanna af sådan färg täcker ungefär 80 kwadrat alnars yta. - Färgen blir mera waraktig om i densamma inröres ett halft skop(?) linolja, förut sammansmält med åtta lod gult harts.

Ei kommentteja :