5.5.07

Eläwästä Hopeasta


Turun Wiikko-Sanomat 7, 17.2.1821

Eläwällä hopealla on, toisten metallien suhteen, se erinomainen luonto että se kylmänäkin pysyy sulana, ja jähmettyy wasta Pohjan puoleisen Suomen maan kowimmissa pakkaisissa, mutta kylmemmissä maissa Jäämeren rannoilla tapahtuu tämä aiwan usein. Jähmettyneenä on se kirkas kuin hopea, mutta jotakin pehmeämpi, kuin lyiy. Se löytyy malmiwuorissa paikoittain walmiina taikka puhtaana, paikoittain muussa luonnossa toisten ainetten kanssa yhdistettynä, niin että se wälistä on punanen, ruskea eli muun karwainen, ja wälistä kowa, wälistä hapras. - //

Useimmiten on se yhdistetty sawen, kalkkikiwen ja muutamain muiden kiwi-laatujen kanssa. Runsaammiten löytään sitä Aasian itä- ja etelä-laitteilla, Japanissa, Kiinassa ja Ostindiassa. Amerikassa on sitä ainoastansa yhdessä paikassa, Peeru nimisessä maassa. Euroopassa löytyy eläwää hopeata enin Illyriassa Turkin maan rajalla ja ilman sitä paikoittain myöskin Hispaniassa, Hungariassa ja Saksan maalla. Ainoastansa kulta ja platina niminen metalli owat raskaammat kuin eläwä hopea. Paljon kuumennettuna pois höyryää se ikäänkuin wesi, mutta wilustuissansa muuttuu tämä höyry jällee pisaroiksi. Kuin eläwän hopean sekaan pannaan muuta metallia niin se sulattaa sen yhteen kanssansa ja muuttuu siitä sakeammaksi. Sillä tawalla tinan kanssa yhdistetty eläwä hopea sanotaan Amalgamaksi ja tartutetaan peili-laisien tois-puolellen peiliä tehtäissä. Sinoberiksi kutsuttu punainen wäri on eläwän hopean ja tuli-kiwen yhdistys. Eläwästä hopeasta walmistetaan myös merkuriumia, joka on sangen pätewä myrkky, mutta joka kuitenkin muutamassa pahassa taudissa on paras lääkitys. Monessa muussa asiassa on eläwä hopea aiwan tarpeellinen, niinkuin Ilma-puntaria (eli Barometria) ja Lämpimän mittoja (eli Termometeria) tehtäissä, samaten myös kultaa ja hopeata muista aineista puhdistettaissa.

Ei kommentteja :