17.5.07

Om nyttan af Reaktions-papper i hushållet.


Wasa Tidning 19, 11.5.1844

Detta slags papper färgas med lackmos, som finnes allmänt i handeln. Man pulveriserar deraf t. ex. ett lod, som lägges i en thékopp(?) och öfvergjutes med en jungfru kokhett rent vatten, omröres och afsilas genom fint linne, från återstoden. Med den klara blå liquiden, som genomrunnit, öfvermålas rent postpapper några gånger och torkas emellanåt, tills papperet fått en jemn mellanblå färg; sedan klippers det i smala remsor. Det kallas reaktionspapper, emedan dess blå färg förandras och rodnar af syror, till och med af så svaga, som icke kunna bemärkas genom smaken; papperets blå färg förandras nemligen i sisnämnde fall i grisdelint, men at(?) starkare syror, t. ex. af citron, eller ättika, m. fl. i rödt. Man kan sådeles med reaktions-papper pröfva om mjölk eller grädda tål att uppkokas, eller skall ysta, man behöfver bara doppa en remsa reaktions-papper i sådan mjölk, en minut; dragen färgen i grisdelint, eller rödt, så kan mjölken icke uppkokas utan att ysta; blir papperets blå färg deremot oförändrad, så kan hon uppkokas; förstnämnde olägenhet kan emellertid afhjelpas med tillsatts af litet Kalicarbonat, eller Natronkarbonat, som smältes i ett skedblad rent vatten, och hvaraf litet i sender slås i mjölken, omröres och pröfvas, tills reaktions-papperets färg blir oförändrad.

Ei kommentteja :