6.5.07

Nyttigt. (maaliohje)


Folkwännen 57, 10.3.1890

På landsbygden målas byggnaderna wanligen med röd färg. Blott denna tid efter annan förnyas och bejs utom litet hwitt bestås till knutar och fönsterbräden, ser huset helt prydligt ut. Nu gäller det således att känna konsten att koka och blanda ihop(?) färgämnena, och härtill wilja wi efter L.o. S lämna ett par recept.

1. Fem skålpund järnwitriol lösas i 12 kannor kokande watten, hwarefter i lösningen inwispas 5 a 6 skålpund fin maladt rågmjöl. Blandningen får nu koka en kwart timme under flitig omrö ring, hwarefter tillsättas 20 skålpund rödmylla. Sedan denna, äfwen under flitig omrörning, kokat en fjärdedels timme, är färgen färdig att anwändas. S(?) tunna rödmylla wäger wanligen omkring tio lispund och täcker, behandlad på ofwanbeskrifna sätt, 12,000 kwadratfot ohysladt och omkring 32,000 kwadrarfot hysladt trä.

2. Ser kannor watten uppwärmes i en rymlig gryta till kokning. Därefter tillblandas först 12 lod kopparwitriol och under flitig omrörning 2 a 3 skålpund finsiktadt rågmjöl eller så mycket, att blandningen erhåller ftadga af wanlig mjölwälling. Sedan inröres så mycket zinkhwitt, rödmylla och kimrök, att en färg af önskad ton erhålles. Af zinkhwitt åtgå 4 till 6 skålpund, af rödmylla blott några lod och af kimrök helt obe tydligt. Färgen påstrykes med en mjuk wattenfärgspensel. En kanna af sådan färg täcker ungefär 80 kwardratalnars yta. - Färgen blir mera waraktig, om i den samma inröres ett halft ftop(?) link olja, förut sammansmält med åtta lod gult hars. Det förstås, att både oljefärg och watttenfärg böra påstrykas(?) un(?) der solig och warm wäderlek; ty då in tränger färgen i träet och blir waraktig samt till nytta.

Ei kommentteja :