4.5.07

Stenkolstjäjarn och lysgasen.


Åbo Tidning 68, 10.3.1884

I England har man, som kändt är, mycket billig lysgas. Hvaraf kommer sig detta? Af de billiga stenkolen, svara väl de fleste. Men litet hvar toder minnas, att ett engelskt bolah erbjöd sig att köpa Stockholms gasverk och leverera lysgasen till ett efter våra förhållanden fabelaktigt pris. Sådeles måtte något annat skäl finnas, ty i Stockholm äro stenkolen icke synnerligen billiga, och engelsmännen göra sällan någon för intet. Ja, det finnes något annat som sänker gaspriset, om man förstår sin sak. Det är stenkolstjäran. Före 1856 voro gasverkern i England ofta benägna att skänka bort tjäran for att blifva af med den. Nu är förhållandet ett annat. Nu utgör gasen nästan en biprodukt, men de förr s.k. biprodukterna utgöra hufvudprodukter. Värdet af de i Englands gasverk förbrukade kol anslås till 50,000,000 kr., men värdet ad de färgämnen, som erhållas af en del af stenkolstjärans produkter, af hvilka anilinfärgerna tillverkas, uppskattas till 30,000,000 kr. och dertill erhålles ammoniak, svafvelsyrad ammoniak o. d. till minst samma värde som de använda stenkolen o. s. v.

Ei kommentteja :