22.2.20

Ekstraktiparkitsemisen tulevaisuus. (Jatkoa)

Suomen nahkurilehti 4, 1914

Jatkoa N:o 2. Kirj. kemian ins. Georg Grasser, Grsz.

Oleellisesti eriäviä näistä ekstrakteista ovat n. k. sulfioidut eli rikkihappoiest ekstraktit. Niitä on tunnettu ainoastaan muutamia vuosikymmeniä, alkuaan käytettiin tähän tarkoitukseen ainoastaan alkaalisulfiittia, näitten suolojen alkaalinen luonne muuttaa ekstraktin vaikeasti liukenevat osat ja voivat nämä sulfiitit sopivan käsittelyn kautta lämmössä saada n. k. phlobaphenit edelleen liukenemaan, saaden siten myöskin tämän parkitusaineen käyttökelpoiseksi liukenevassa muodossa.

Tällä ekstraktivalmistushaaralla oli erityinen menestys alkaalibisulfiittisen käyttämisen kautta, koska nämä voivat vaikuttaa kaksinverroin paremmin vaikeasti liukeneviin parkitusaineisiin kuin yksinkertaiset sulfiitit. Vaikuttavien rikkiä sisältävien happojen kevyen eroittelun kautta bisulfiiteista, tulevat nämä jo kohtalaisessa lämmössä käyttökelpoisiksi ilman että niihin tarvitsee lisätä vieraita mineraalihappoja.

Oleellisimpana ominaisuutena osoittaa bisulfiitilla käsitellyt ekstraktit niitä, jotKa kylmänä liukenevat. Jos kohta jokainen nahkuri pitää helpommin liukenevia ekstrakteja niiden helpomman käytön vuoksi parempana kuin vaikeasti liukenevia ekstrakteja, huomaavat kuitenkin monet näissä helpommin liukenevissa haitan nahkateollisuudessa. Huolimatta siitä, täytyy nyt vastustaa kokonaan tätä mielipidettä ja riippuu se ainoastaan tämän ekstraktin käyttötavasta, voiko sitä pitää hyvänä parkitus ekstraktina tai parkitusaineena tulevaisuudessa.

On itsestään selvää ettei voida käyttää jälkiparkitsemiseen silloin kun on kysymyksessä uudelleen huuhdottavien osien fikseeraus, sellaisia ekstrakteja, jotka helposti liukenevat ja joissa ei ensinkään löydy liukenemattomia aineita. Erinomaisesti voivat sitävastoin nämä ekstraktit vaikuttaa kun on kysymyksessä kirkkaat väkevät parkitusliuokset, kuten esim. parkitsemisessa. Silmäänpistävästi on bisulfioitujen ekstraktien hyvä vaikutus huomattava kahdessa kohden, ensiksikin ekstraktin hyvä liukenevaisuus ilman muuta muodostaa kirkkaita liuoksia, toiseksi niissä olevat suolat vaikuttavat edullisesti parkitsemiseen. Parkitsemisliuoksien pikainen ja täydellinen imeytyminen riippuu etupäässä siitä, ettei niissä löydy liukenemattomia, poistettavia aineita, koska nämä saattavat nahan pinnan sellaiseksi, ettei parkitusneste voi paljoakaan tunkeutua nahkaan. Mutta kylmänä liukenevat bisulfioidut ekstraktit osoittavat myöhemmin suolapitoisuutensa takia suurempaa diffusionivoimaa, koska sen kolloidaalinen neste voi, kun siihen lisätään liukenevia mineraalisuoloja imeytyä keveisiin kolloidaalinahkoihin kuten esim. raakavuotiin. Suolapitoisuus on enimmissä kaupassa olevissa bisulfioiduissa ekstrakteissa kovin vähäinen, eikä useinkaan nouse 2 prosentin yli. Mutta, löytyypä vielä ekstrakteja, joilla on paljoa pienempi suolapitoisuus ja jotka siitä huolimatta liukenevat hyvästi kylmässä ja ovat siten niitä ekstrakteja, joita käytetään hyvin vähän. Erityisesti huomattakoon vielä, että nämät mineraali-aineet vähimmässä määrässä jäävät nahkaan ja ainoastaan kohottavat kolloidaaliparkitusaineen diffusioimisvoimaa. Tämä asianhaara on etupäässä sentakia tärkeä, koska pelätty mineraaliaineitten kokoontuminen nahkaan on estetty kun tällaisia ekstrakteja käytetään, ja parkitsemisessa tehtyjä virheitä, jotka ilmenevät jalkineissa, ei saa lukea näiden ekstraktien laskuun.

Kylmässä liukenevien Quebrachoekstraktien nykyään saavuttama menestys huomataan siitä, että niitä niin runsaasti käytetään suurissa nahkatehtaissa. Tietysti edellyttää myöskin tämä parkitusaine, kuten kaikki muutkin, tarkoituksenmukaisen käytön ja erityisen käsittelytavan. Valmistetun nahan hyvyys toiselta puolen ja toiselta puolen suuri voitto joka saadaan tällä tavalla valmistetuista nahoista, todistavat selvästi kylmässä liukenevien ekstrahtien hyvää käyttökelpoisuutta.

Ne parkitsemistavat, joilla näitä kylmässä liukenevia ekstrakteja käyttäen valmistetaan pohjanahkaa, ovat kaikki riippuvaisia bisulfioidun ekstraktin kokoontumisesta parkitusnesteeseen. Koska siis Blässe, nahka parkitsemisessa tarvitaan pieni määrä kylmässä liukenevaa Quebrachoekstraktia ja murtolukuprosenttimäärät liukenevia kivennäisaineita riittävät korottamaan tässä tilassa tarpeellista diffusionia, on edullista lisätä Quebrachoekstraktimäärää parkitsemisen jälkeen. Nämä parkitusnesteet joita nykyään käytetään, voivat sisältää aina 40 prosenttiin kylmässä liukenevaa Quebrachoekstraktia, ilman että kivennäisaineet vaikuttavat millään lailla häiritsevästi. Sitävastoin tapahtuu näissä suurissa ekstrakti määrissä vastaava nesteen keskittyminen eli koncentrationi, ja on helppoa parantaa tätä aina 14° Bé. Parkitusaineekstraktionista saatavia heikompiakin parkitsemisnesteitä voidaan mielin määrin käyttää tällaista parkintaa varten, koska sakeammat kylmässä liukenevat Qucbvachoekstraktit ovat edullisia, ja jo pienempikin määrä niitä vaikuttaa oleellisen parkituksen ja syiden kunnollisen fikseerauksen ohella saadaan näillä kylmässä liukenevilla Quebrachoekstrakteilla ennen kaikkea täydellinen parkitus mahdollisimman lyhyessä ajassa ja voidaan esim. sopivia parkitsemisnesteitä käyttämällä lehmännahkaa täydellisesti parkita noin 50 päivässä.

On vielä ainoastaan huomattava, että sellaisten, kylmässä liukenevalla Quebrachoekstraktilla sekoitettujen nesteitten ekstraktiprosentti useampikuukautisessa käytännössä ja on sentähden tämän ajan kuluttua uudistettava jotta saataisiin jälleen oikea suhde ekstraktin ja ekstraktioninesteen välillä. Tämän ekstraktilisäyksen aiheuttaa ekstraktin hyvä liukeneminen, jonka johdosta siihen lisättyjen vieraiden parkitsemisaineiden diffusionivoima suurenee ja niiden jossain määrin pienemmän liukenevaisuuden vuoksi kiinnittyvät nahkaan niinpian kun ne kerran ovat siihen imeytyneet, kun taas bisulfioidut parkitusaineet ennemminkin eriävät.

Vaikkakin tässä kuvatun kylmässä liukenevan Quebrachoekstraktin käyttötapa tarpeeksi osoittaa sen tärkeyden uudenaikaisessa parkinnassa, pitäisi näiden ekstraktien yleensä kuitenkin saada vielä paljon suurempi merkitys, koska jo nyt eräät suuret nahkatehtaat käyttävät heikosti sulfioituja Quebrachoekstrakteja jälkiparkitukseen ja ammeparkitukseen ja siten poistavat melkein kokonaan käytännöstä kaikki muut parkitsemisaineet, ja ovatpa vielä ottaneet käytäntöön kastanjapuuekstraktin asemasta jo melkein yksinomaan Quebrachon. Vaikkakin pienemmät nahkatehtaat vaikeammin uskaltavat turvautua tähän uuteen suuntaan niin pitäisi useiden huomattavien tehtaiden saavutusten niitä kuitenkin kannustaa ja pitäisi niiden vähitellen ryhtyä käyttämään yksinomaan tätä tosin työlästä, mutta hyvää, nopeata ja tulevaisuudessa tuottavaa parkitsemisinetodia, hankkiakseen siten Quebracholle tai siitä valmistetuille ekstrakteille yleisen parkitsemisvälineen oikeuden.

Ei kommentteja :