14.2.23

Wid Kejserliga Fria Ekonomiska Sällskapets i St. Petersburg...

Åbo Allmänna Tidning 42, 12.4.1814

Wid Kejserliga Fria Ekonomiska Sällskapets i St. Petersburg, sammankomst till firande af sin Stiftningsdag, den 17 (29) Januarii, uppgåfwos för innewarande år 1814, följande Prisfrågor:

1:0 Fabrikernes utwidgande och fullkomnande beror utaf Fabriks-arbetarnes skicklighet och mångåriga öfning. Bönder, som på en gäng befatta sig med Jordbruk och Manufactur arbeten, kunna aldrig bringa sina alster till så hög grad af fullkomlighet, som de arbetare, hwilka ifrån barndomen blifwit hållne till ett och samma arbete. I följe häraf uppgifwer Sällskapet: att utreda och bestämma de grundsatser, efter hwilka en Gods-ägare bör till gemensam och fördel för beqge Klasserna, helt och hållet skilja Jordbrukare ifrån Handtwerksfolket, för att således beständigt hafwa arbetare, hwilka, utan all besatta sig med Landthushållning, kunde bilda en egen klass af Handtwerksmän; Härigenom skulle Fabrikeene ofelbart, utan minsta olägenhet för Landthushällningen, utwingas och fullkomnas. För bästa swaret på denna fråga utsätter Sällskapet, såsom pris, en utaf Hans Maj:t Kejsaren allernädigst anslagen Guldmedalj af 100 Ducater, och för det därnäst, af Sina egna medel en Guldmedalj om 30 Ducater.

2:0 Den, som upptäcker bästa methoden att uyaf Wattu-Melonens (Cucurbita citrulius, Linn., kallas äfwen Arbus) saft bereda Socker till alla grader af godhet ifrån Puder-Socker till det Raffinade, som i godhet ej eftergifwer utländskt Socter eller åtminstone kommer nära dertill, och som insänder prof. deraf jemte omständlig beskrifning öfwer tillwerkningssättet och uträkning öfwer kostnaden. erhåller till belöning fem och tjugu Ducater utaf de medel Hans Erlauche, Herr Riks-Kanzlern Greiwe Nicolaj Petrowitsch Rumäntzof till Sällskapet öfwerlemnat.

En Desätin, Десяшина innehäller 7200 Qvadrat Arschiner, eller 8600 Swenska Quadrat alnar, således nägot öfwer 5-8:dels Swenska Tunland.3:0 Den som planterar till Blåfärg duglig Weide (Isatis tinctoria) på åtminstone en half Desätin* land, och uppdrager den till sådan storlek att bladen årligen kunna läggas i hög och färg derutaf tillredas, bekommer utaf de medel Sällskapets Ledamot, Herr Titulaire-Rådet Sinowjeff till Sällskapet öfwerlemnat en Guld-medaill af 10 Ducater, och dessutom utaf Sällskapet en belöning af 100 Rubel.

4:0 Den som på åtminstone en half Desätin land uppdrager Krapp (Rubia Tinctorum), som i godhet öfwerträffar den wilda Astrachanske, och företer bewis öfwer odlingens goda framgång, samt att plantorne låfwa goda och till färgning dugliga rötter, erhåller utof Hans Erlaucht, Herr Riks Kanzlern Grefwe Rumäntzofs medel, en Guld-medalj af 20 Ducoter, och dertill ännu utaf Sällskapet en belöning af 100 Rubel.

5:0 Hwem som uti Ryska Rikets Södra Gouvernementer inför eller upptäcker den art af Plommonträdet, som är tjenligast till beredande af Sirap och Socker, och jemte prof insänder trowärdiga intyg öfwer de anstälda försöken, erhåller till belöning en Guld-medalj om 30 Ducater, hwilken utaf Hans Erlaucht Herr Riks-Kantzlern uttryckeligsn blifwit anslagen för beswarandet af denna fråga.

6:0 Hwem som upptäcker den bästa method, att utur den Roska Weideörten bereda en färg, som uti godhet och waraktighet kommer Indigo färgen närmast, undfår i belöning ett Guld-medalj af 30 Dukater, hwilka utaf Hans Erlauch, Herr Riks-Kantzlern, Grefwe Nicolaj Petrowitsch Rumäntzof bllfwit likaledes uttryckeligen för beswarandet af denna fråga bestämde.

Труд[?] Санкшьлемербургскаго Экономическаго Общесшва7:0 Det är bekant att utaf Hampnässlans, på Ryska Жабрикь (Shábrik; Urtica Cannabina Linn.) frön en ganska god och ätlig Olja (Fänlags-olja) kan beredas. Emeda Ekonomiska Sällskapet önskar att denna nyttiga upptäkt måtte blifwa öfwer hela Riket allmänt känd, så kungör Sällskapet: att denna planta kan trifwas ock uppnå mognad nästan uti alla Landskaper, att dess frön likna Hampfrön och endast äro litet mindre. Uti wissa trokter kallar man den Глухая крапива (Gluchája krapiva), och Дикая конопля (dikaja konoplá). En utförlig bescrifning och afbildning af denna planta finner man uti LXII Delen af Ekonomiska Sällskapets Handlingar(*). Hwem som utur fröen af denna planta, antingen wildt wäxande eller planterad, prässar åtminstone ett Pud olia, erhåller såsom uppmuntrann utaf Sällskapet 50 Rubel. Hwem som håller denna Olja till salu, eller på något annat sätt befordrar dess bruk hos sina grannar, honom skall, utom de 50 Rubel, en stor Silfwer-medalj tillegnas. Prof och behöriga bewis måste inlämnas.

8:0 Att uppfinna huru utur Lera, antigen ensam, eller genom tillblandning af andra beståndsdelar, Kok-kärl, krukor och andra kärl, kunna uton Blyglasor förfärdigas af den godhet, att de ej genomsläppa någon fuktighet och fetma, emotstå eldens och syrors werkan, tåla ombyte af hetta och köld, utan att förderfwas, och derjemte kunna hållas till så godt pris, att äfwen den fattigare Folk-klassen mäktar förskaffa sig sådana. För den bästa och mäst tillfredsställande uppgift om tillwerkande deraf, hwilken måste wara åtföljd af en utförlig beskrifning om sättet huru derwid förfarits, och af trowärdiga bewis samt prof, utsättes uti belöning utaf Hans Erlaucht, Herr Riks-Kantzlern, Grefwe Nicolaj Petrowitsch Rumäntzof medel, en Guld-medalj af 200 Rubels wärde. eller en likastor summa penningar.

Den 9:de och sista Prisfrågan, som angår Finland ensamt, är redan införd uti N:o 29 af Åbo Tldning för detta år, jemte underrättelse hwad de, som wilja om Sällskapets belöningar competera, för öfrigt hafwa att iakttaga.

Ei kommentteja :