5.2.23

Satakunnan siistiminen.

Lalli 66, 13.6.1939

Kappalejakoja lisätty luettavuuden parantamiseksi.Toimenpiteitä Rauman puolessa.

Läänin maaherran kutsusta pidettiin Raumalla äskettäin kokous, missä keskusteltiin "maakunnan kasvojen kaunistamisesta" sekä suunniteltiin tätä tarkoittavia käytännöllisiä toimenpiteitä. Kokouksessa päätettiin, ettiäi Rauman piiriin kuuluvat Rauman kaupunki ja maalaiskunta, Honkilahti, Lappi, Hinnerjoki, Eurajoki, Eura ja Kiukainen. Pyhäranta ja Kodisjoki. Kokouksessa valittiin myös toimikunta johtamaan sanottua toimintaa.

Tämän toimikunnan ensimmäinen kokous oli äsken Rauman kaupungissa. Kokouksen avasi toimikunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja A. R. Tammivaara, todeten samalla, että jokainen piiriin kuuluvista kunnista on kokouksessa edustettuna, ja palautteli mieliin asioita joiden perusteella maaherra oli kokouksen kutsunut. Kokouksen sihteerinä toimi V. Kleemola.

Agronoomi Kleemola selosti toimenpiteitä, joihin maakunnan olisi siistimisessä kiinnitettävä huomiota, jolta täällä liikkuvat matkailijat todella saisivat sen kuvan, että Satakunta on vanhaa kulttuuriseutua ja myös vaurasta ja toimeentulevaa.

Varsinkin olympialaisia silmälläpitäen olisi valtateiden varsilla olevat rakennukset siistittävä, käytännöllinen työ tulee Martoille ja imaatalousnaisille ja ennenkaikkea maatalouskerholaisille. Kerhoneuvojat pitävät neuvottelukokouksia kerholaisten kanssa ja sopivat rakennusten omistajien kanssa rakennusten maalauksesta. Kerholaiset suorittavat työn.

Varattomille kustannetaan ilmeisesti työ ja maalikin, kun taas varakkaat suorittavat niistä korvauksen. Talkoilla kustannetaan uutta maalialuetta ja toiminnan tulee tapahtua varman suunnitelman mukaan.

Suunnitelma on tehtävä sellaiseksi, että se myös voidaan toteuttaa. Kerholaistenkaan työllä ei voida tehtä ihmeitä ja varsinaisen merkityksen kerholaisten työ saa sen kautta, että sillä on suuri propaganda-arvonsa.

Lopuksi agr. Kleemola mainitsi, että kerhoneuvojien kesken olikin maalauskilpailu pitäjissä, ja lokakuussa lasketaan, paljonko kukin neuvoja on saanut aikaan. Parhaat saavat tunnustukseksi pienen rahapalkinnon. Alustusta seuranneessa keskustelussa tuotiin tämä yksimielisesti ilmi.

Maaherralle annettiin tunnustus siitä, että hän oli ottanut asian ajaakseen ja uskottiin, että myös päästään tuloksiin, kun alkusysäys on annettu näin arvovaltaiselta taholta.

Kokous päätti yksimielisesti velvoittaa kunkin jäsenen kunnassaan kutsumaan kokoon ensitilassa kokouksen, joissa olisivat edustettuina paikkakunnalliset maataloudelliset järjestöt, maalalousnaiset, martat, maatalouskerholaiset y.m. Vielä kehoitettiin kutakin jäsentä huolehtimaan siitä, että kussakin kunnassa kunnan omat rakennukset tulevat siistityiksi ja maalatuiksi, ja että kunnan avustusta saavien rakennukset siistitään sekä laaditaan suunnitelma niiden auttamiseksi, jotka eivät omin avuin kykene rakennustensa siistimisestä pitämään huolta. Kokouksessa ilmoiteltiin myös, että maaherra oli antanut luvan rahankeräyksen toimeenpanemiseksi yleistä siistimistä varten.

Huolehtikaa, että paikkakunnallanne on valmista maalia saatavana. Tämä on asianomaisten liikkeiden ja tarvitsijain yhteinen etu. Näin todettiin virallisen kokouksen päättäjäisiksi.

Ei kommentteja :