2.2.23

Modeer: Oeconomisk beskrifning Öfver Halltorps och Woxtorps Soknar i Calmare Län (osa tekstistä)

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, Oct. Nov. Dec. 1767.

Af Adolph Modeer

Tredje och sista Stycket.

[---]

2:do Färgegräs brukelige.

Hypericum perforatum, här kallad Gol eler Renfona, med hvilkens blad och blommor Yllet färgas Gult, Brunskär äfvenså, och blifver Brandgult; Björklöf brukas dock allmännast; de Löf hvilka tagas vårtiden, skola ej vara så goda, som de, hvilka samlas mot hösten: af de förra blifver yllet svagare, och stöter något på grönt, men af de senare rätt gult. Flere hemväxter nyttjas ej af dem, utan mäst röd och brun Bresilja, och därtil litet Spanskgröna ihop-blandade, samt indigo; låta för öfrigt färga hos Färgare, och Ständspersoner sända sina väfnader til Stockholm, när de vilja hafva dem väl färgade.

[---]

Ei kommentteja :