2.1.23

Opiksi ja huviksi. Kivihiiliterva ja sen käytäntö.

Käsityö- ja teollisuuslehti 3, 1915

Kun kivihiiltä tislataan, sulkemalla kokonansa ilman pääsy, saadaan siitä valokaasua, kaasuvettä ja-tervaa; lisäksi jää tislauslaitteeseen (retorttiin) polttoaineena y. m. nykyään niin tärkeä ja paljon kysytty jäte: koksi. Kaasu vesi on pääaine ammoniakin ja monien, varsinkin maataloudessa arvokkaiden ammoniakkisuolojen (lannotusaineiden) valmistuksessa. Kivihiiliterva taas, joka aikaisemmin oli täydellisesti arvoton tuote, jopa suurena haittana kaasulaitoksissa, on viimeisten 50-vuoden kuluessa tullut kansantaloudellisesti ja tieteellisesti mitä tärkeimmäksi.

Edellisen vuosisadan puolivälissä värjättiin kaikki kutomatuotteet (tekstiilituotteet), olivatpa ne sitten silkkiä, villaa tai pumpulia, vielä luonnollisilla, kasvi- tai eläinmaailmasta saaduilla väriaineilla. Muuan hyönteinen antoi kalliin cochenille-värin, erikoisesti viljelty - varsinkin Etelä-Ranskassa - krappikasvi n. s. krappipunaisen, sinipuu ja indikokasvi siniset värit, j. n. e. Mutta viimeisimpinä vuosikymmeninä on asianlaita kokonaan muuttanut: Luonnosta saatavien värien tilalle on tullut kivihiilitervasta valmistettavat, jopa siinä määrässä, että on täysi syy odottaa piankin aikaa, jolloin kasvi- ja eläinmaailmasta tulleet värit ovat vain historiallisena muistona.

Kivihiilitervasta saatavien värien lukumäärä on lukematon. Ja joka vucsi tuo niitä mukanaan alati uusia tervaväriteollisuuden keksimänä. Valmistustapakin on siinä määrin edistynyt, että huolimatta kysymykseen tulevasta monimutkaisesta ja vaateliaasta valmistusmenettelystä, tervavärit ovat kaupassa suhteellisesti hyvin halpoja.

Ei ole luonnollisestikaan kysymys käydä tässä antamaan perinpohjaisimpia selityksiä puheena olevan laajan teollisuushaaran moninaisista muodoista, mutta lyhyt viittaus siihen tiehen, millä noihin väreihin päästään, saattanee kumminkin arv. lukijoitamme huvittaa.

Tervassa on jopa satoja eri tuotteita, jotka siitä saadaan erotetuiksi tislausmenettelyn kautta. Tärkeimmät näistä ovat bentsoli, toluoli, ksyloli, naftaliini ja antraseeni. Nämät raaka-aineet ovat lähtökohtina n. s. välituotteille, joista sitten sopiviakemiallisia menettelytapoja käyttäen värit syntyvät. Jos esim. bentsolin ja toluolin sekoitusta käsitellään salpietarihapolla, apuna käyttäen rikkihappoa, syntyy n. s. mirbanöljyä; jos tämä redusoidaan s. o. jos siitä otetaan happi pois, raudan ja suolahapon avulla, saadan aniliinin ja toluidinin sekoitus. Kun tämä sekoitus sitte oksideralaan s. o. yhdistetään hapen kanssa, nitrobentsolilla rauta- ja suolahappoa ohella käyttäen, syntyy fuksini, mikä on muuan ensimäisiä väriaineita. Senjohdosta, että ensimäiseksi keksittyjen värien perustana oli aniliini välttämätöntä, ruvettiin tervavärejä nimittämään aniliiniväreiksi.

Mutta tervavärejä ei ole valmistettu yksistään kankaiden värjäämiseen sopivia, vaan niitä valmistetaan myöskin n. s. lakkavärejä niin maalarien kuin tapettitehtaiden tarpeiksi.

Elleipä ehkä taloudellisesti yhtä tärkeitä, niin kansojen ruumiilliselle hyvinvoinnille - jos niin saamme sanoa — ovat ne moninaiset lääkeaineet, joita kivihiilitervasta nykyään valmistetaan.

Antiseptisenä s. o. bakterioita tappaavana aineena tehokas karbolihappo, jota nimitetään myöskin fenoliksi, saadaan m. m. kivihiilitervasta, tai lähemmin sanoen hivihiilitervan välituotteesta bentsolista. Tästä karbolihaposta taas valmistetaan salisyylihappoa. Muita lääkeaineita, joiden valmistuksen perustana on kivihiiliterva, mainittakoon enemmän käytettyinä aspiriini, fenasetiini ja sitrofeeni, pulverit, jotka ovat meidän tavallisimpia lääkkeitämme päänkivistystä vastaan.

Nykyaikana on kivihiilen sivutuote bentsoli tullut varsin paljon käytäntöön polttokaasumoottoreissa kalliin bentsiinin asemasta. - Puiden inpregnoimisessa s. o. mädäntymiseltä estämisessä on kivihiilitervateollisuudessa saatu kreosootti sangen paljon käytetty ja tehokas aine. Sellaista tuhooja kuin koita vastaan on taas naftaliini, kuten tunnettu, koeteltu "lääke" ja sitäkin saadaan kivihiilitervan sivutuotteesta.

Konsentroidun salpietarihapon vaikutuksesta saadaan bentsolista nitrobentsolia, joka on hyvältä tuoksuvaa nestettä ja jota käytetään "katkeramanteliöljyn" nimellisenä halvempien saippuoiden y. m. s. hajuttamiseen.

Kivihiilitervan tislauksesta jääpä piki eli keinotekoinen asfaltti tulee kysymykseen rakennustöissä ja asfalttipahvien j. n. e. valmistamisessa, raudan ruostumista vastaan suojelevana peiteaineena sekä kivihiilibrikettien sideaineena.

Rikkiä ja cyankaliumia saadaan kivihiilitervateollisuudessa, kuten myöskin valokuvauksessa tarvittavia aineita.

Siis ennen niin kiusallisesta aineesta on kemian tutkimus voinut saada mitä arvokkaimman teollisuudessa kysymykseen tulevan raaka-aineen.

Ei kommentteja :