19.1.23

Det äldsta aprilskämtet.

Nya Pressen 85, 13.4.1912

I Voss. Zeit. för den 9 april 1774 finnes en liten artikel söm torde vara det öldsta aprilskämtet i tidningslitteraturen. Tidningen aftryckte det efter en onämnd kollega i en form som låter förmoda att den icke hade en aning om dess rätta karaktär. Det är fråga om en "anvisning hur man själf skall kunna uppdraga brokiga, himmelsblå, rosenfärgade, blå, gröna och röda höns". Receptet lyder:

För det första måste man måla platsen där hönshuset befinner sig och där hönsen springa omkring, med endast bjärta färger och vidare här och där på hönsgården lägga ut brädlappar som målats himmelsblå, gröna, röda, rosenfärgade, blå o. s. v. så att både tuppar och hönor öfverallt se samma färger för sig, hvaraf följden brukar bli, att äggen som hönorna lägga få dessa färger. Äggen som ligghönorna skola rufva målas likaledes, och boet omgifves rundt om af dylika målade brädlappar, och i stället för hö eller halm gifver man dem färgade pappersremsor. När kycklingarna utkläckts och äro vid pass tno veckor gamla måste man flere gånger om dagen bostryka deras fjädrar och vingar på flere ställen af kroppen, liksom äfven ben, klor och näbb med alunvatten och fortfar därmed ända tills de blifvit fullvuxna. Redan förut kan man hvanannan dug när alunvattnet aftorkat, bestryka näbb och ben med den färg som man helst vill att de skola ha. Man kan taga samma färger som till andra saker: cochenill, berlinerblått, indigo, krapp o. s. v. och betjäna sig af en hårpensel. För öfrigt kommer det an på hvars och ens inbillningskraft att måla hönsen så brokiga och granna som möjligt och det kan icke betviflas att något utomordentligt skall kunna komma till stånd. En hönsgård med sådana himmelsblå, rosenfärgade, gröna, gula o. s. v. höns måste vara ett praktfullt skådespel för ögonen. Om metoden låter sig användas äfven på oxar, kor, kalfvar, svin, getter, gäss, dufvor och hundar lämnas åt hvar och en att själf undersöka.

Ei kommentteja :