20.1.23

Gadd: I. G. N. Academisk Afhandling om Allmänna Lagens Upmärksamhet vid Plantagers inrättande och vård i Sverige.
(Värikasveja koskeva osuus)

Vain värikasveja koskeva osa.I. G. N.
Academisk Afhandling
om
Allmänna Lagens
Upmärksamhet
vid
Plantagers
inrättande och vård i Sverige,
med vederbörandes samtycke,
Vid Kongl. Lärö-Sätet i Åbo,
Under Plantage Directeuren Chem. Professoren samt Ledamoten af Kongl. Svenska Vetenskaps Academien,
Herr Pehr Adrian Gadds
inseende,
Utgifven och förscarad
af
Alexander Löfman,
Viburgens.
I Åbo Academiens Öfre Lärosal för midd. d. 20. Nov. 1765.
Åbo, Tryckt hos J. C. Frenckell.

§. 14.

Hvad färgestoftets planteringar Krapp, Veide, Safflor och La gaude eller Wau beträffar, så har nu i sednare tider med dem först skett försök, och har det så mycket mera lyckats, som Veidet och Wauen äro vårt Lands egna infödingar. Krapp trifves äfven mycket väl i Finland: men Saffloren endast i Södra delen af Riket.

Efter Riksens Standers Manufactur Contoirs Kungörelse af den i Decemb. 1753. så äro til dessa plantagers upmuntring och befordran anslagne så planterings- som tilrednings præmier: men som til Manufaktur fondens skada och utblottande därmed kunnat ske mycket missbruk, så at mången planterat färgestofter ock annat dylikt, utan at vidare bereda dem til en verkelig handelsvara. Med Plantagers upmuntring genom præmier äfven bör hafvas mycket afseende på climatet dår plantagerna anlägges, som ock på deras nytta, nödvändighet eller den värdighet, hvarmed de verka på andra näringar i Landet; ty torde framdeles detta upmuntrings ätt tåla någon ändring; och tyckes vara nog om endast tilverknings Præmier för dessa plantager bestås. Planteringar af Wau, Ängskjär och Americansk solidago, fordra ock en så ringa omkostnad emot sin nytta och afkastning, at deras plantering utan præmier utvidgas.

I fall efter Herr Dumberneys nyligen i Frankrike anstälda försök med Krapp, den otorkad och omalen kan med lika förmon nyttjas til färgning vid Manufacturer som annors, så kunde dess dryga och kostsamma beredningssätt aldeles äfven umbäras, och skulle denna plantering i sådant fall nog lått kunna upbringas i Landet.

Weide Plantager äro och borde blifva i landet de indrägtigaste och vidsträcktaste af alla Färgestofter; ty blåa Färgen år hos oss en coleur favorit så at hela milicen klädes däruti; samt är consumtion af Veidet så därföre, som ock at den lägger grund til andra mörka Coleurer ansenlig inom Riket; at ej förtiga det däraf framdeles kan blifva et product för utländska handeln, hälst den utom Tyskland, Frankrike och England på så stållen än cultiverss. Af Hellots rön är ock bekant, at däraf kan göras få god färg som Indigo, samt har Herr Præfes äfven funnit, at i tilredningen af Berlinerblått Veidet kan nyttjas.

(a) Joh.Eischerströms påminnelser vid Sveriges hushålla, p. 169*Så vida denne Färgestoft ej skadas under sin växt af frost eller köld; så tyckes den i synnerbet höra Städerne til i Österborn. I fall ock planterings præmierna för Veidet af 16 Daler Silf:mt för Tunnelandet som ock dess tilverkningspræmier skulle indragas, och i det stället en eller annan i Österbotn med eftertryck understödas at anlägga beredningshus för Veide tilredningen, och at det samma plantera; så skulle säkert denna plantering snarare kunna uphjelpas i landet, och blifva mera allmän, än härtils skett. För öfrigt förtjena Färgestofters planteringarne så mycket mera Lagens upmärksamhet, som för flere år toöbaka, dä förbrukningen af dem icke ännu var så stor som nu, vi likväl nödgades årligen utifrån införskrifva af dem för mera än 56000 dal. Silf:mt (a) och hvilket Capital nu mer kan blifva i Landet och som et nåringsfång sysselsätta många idoga händer.

Ei kommentteja :