18.11.08

Wesilasista, jonka laatua ja hyötyä wielä harwat lukijoistamme tietäwät.

Oulun Wiikko-Sanomia 3, 21.1.1860

(Lisää wiime lehteen.)

Niinkutsuttu plywitti eli plyijywalkoinen kowenee wielä pahemmin kuin sinkkivalkoinen, jos sitä ei puoleksi sekoiteta muulla walkealla wäriaineella.
Muihin maaleihin ei saateta ottaa mitä wäriainetta tahansa, ei minkäällaisia kasweista tehtyjä wärejä, niinkuin orleanaa, kaswiwiheriää, Shytgelbiä j. n. e., Berlinin-sininen eikä Parisin-sininenkään eli näillä sekoitetut wärit tähän kelpaa.

Saatawaksi erinäköistä wesilasi-maalia, otetaan sinkkiwalkoista eli liitua ja sekoitetaan se erinäköisten okkerein kalissa, niinkuin kromkeltasen, tulikivi-kadmiumin, sinisen ja wiheriäisen ultramarinin, sinoberin j. n. e. kanssa, sanalla sanoen, sellaisen maali-aineen kanssa, joka on kiwennäista eikä kasweista otettua.
Jos jotakuta on ennen maalattu wesimaalilla, joka aina on helpompaa kuin muu maali, niin saattaa sen päälle maalata wesilasimaalilla, ja tällä tawalla tulee maalaus helpommaksi. Mutta wälistä ei wesimaalinen pohja otakkaan pitääkseen wesilasimaalia päällään, siksi on parasta ensiksi koetella, jos se wesimaali, jolla aiotaan maalattawaa perustaa, ottaa pitääkseen kiini sitä päälle pantawaa wesilasimaalia. Jos seinät owat sisältäpäin tawallisesti liitumaalilla eli muulla kiwennäismaaliwärillä maalatut (witliimatut), saatetaan ne maalata wesilasimaalilla. Kuiwattua saatetaan sellaisesti maalattuja seiniä pestäkkin.

Kun Saksanmaalla tehdään rautateitä ja sen alle pannaan palkkia, liotetaan nämä ensin wesilasi-wedessä, johon on pantu kannulle wesilasia 5 kannua wettä. Tästä ylös otettua ja kuiwattua siwellään palkit wieläkin pari kertaa sekoituksella, jossa on enemmän wesilasia.

Kattopäreet lioitettua wesilasi-sekoituksessa owat ikuisia sekä lahomista että tulta wastaan. Mutta lioitettua ja siitä kuiwattua pitää nämäkin woidella wäkewämmällä wesilasisekoituksella.

Jos paperia, olkia eli muita syttywiä aineita pidetään wesilasisekoituksessa, eiwät ne enää syty tulessa, eiwätkä laho, waan owat ikuisia. — Samoin myös saatetaan wesilasilla maalata kaikellaisia pitokaluja ja astioita, jotka siitä tulewat tulta ja lahomista wastaan ikuisiksi.

Tiilikiwestä tehtyin huonetten seinät, jotka muurausaineella owat rapatut, saatetaan maalata wesilasilla. Otetaan siis kannulle wesilasia 3 kannua wettä, ja tällä sekoituksella siwellaan ensin rapattu seinä. Kun tämä maali on kuiwanut, siivellään sitte seinä sitä warten tehdyllä wesilasimaalilla kaksi kertaa, kuitenkin ensimäisen maalikerran kuiwattua maalataan wasta toinen kerta. Wieläkin näin maalattuna saattaa seinän siwellä paljaalla wesilasisekoituksella, mitään wäriä siihen panematta, ja tästä saapi seinä eli muuri kiiltäwän pinnan. Samoja wäriaineita tulee käyttää tiilikiwi- eli muita kiwiseiniä maalatessa kuin puutakin maalatessa.
Wesimaali aineella maalaus on kustannukselleen paljoa helpompi kuin öljywärillä maalaus, sekä lujempi ja pitäwämpi eikä irtau siitä, johonka se on maalattu. Wesilasilla maalattuja paikkoja saatetaan myös pestä saipualla ja wedellä ilman wärin siitä irtaumatta eli tummenematta.

Preussissa Berlinin kaupungissa on yli kymmenen wuoden käytetty wesilasimaalia kiwiseiniin ja muurihin. Sillä on maalattu koristuksiakin huoneisiin.
Metalleja saatetaan myös maalata wesilasilla, ja se tarttuu rautaan, sinkkiin ja messinkiin kiini hywin lujaan. Nämä metallit eiwät wesilasilla maalattuina ruostu. Kuitenkin on warottawa, ettei se wesilasilla maalattu metalli kohta maalaamisen jälkeen tule weteen eli kosteuteen. Jos wesilasin sekaan pannaan maalaamaan ruetessa wähä hienoksi jauhettua brunsteniä (ruskeakiwi-wäriä), niin suojelee se rautaa kulumasta tulessakin, sillä mainittu wäriaine muuttuu tulessa wesilasin kanssa raudan päällä kiiltokuoreksi. Tällä tawalla maalattuja isoja rautapatoja on saatettu kauwan aikaa pitää aiwan tulikuumina, ilman että niitä olisi ollenkaan tuli syönyt. Myöskin walama-malleja ja palkeen-torwia on samalla lailla karkaistu palamista ja ruostumista wastaan. — Rautakattoja on myös wesilasilla woideltu, ja ne owat siitä tulleet aiwan lujiksi. Wesilasi-woide ei kullä mene raudan sisään ja yhdy siihen, waan kuoreupi kuitenkin niin lujaan sen päälle, ettei siihen ruoste pääse tulemaan. Tästäkin näemme, kuinka suuresta arwosta wesilasi on käytettynä näillekkin nimitetyille kappaleille.

Kiwiä saatetaan myös sekä maalata että muuten paljaalla wesilasilla siwellä, warsinkin kalkki-kiwiä ja hietakiwilajeja, jotka ilman waikutuksesta ja pakkasen woimasta murenewat. Ja tällä maalattuina eli muuten siweltyinä eiwät sellaisten kiwien pinnat pehmene ilmassa eiwätkä murene eli säry pakkasessa.

Jos liitusta ja wesilasista tehdään taikinaa, ja siitä walmistetaan mitä kuwia ja koristuksia tahansa, kowenee tämä aine ilmassa kiwikowaksi. Me mainitsimme jo kuinka liitu kappale kowenee wesilasi-wedessä oltuaan.

Kiwien pinnalle saadaan wesilasilla siis kiiltäwä näkö, kun niitä wesilasilla woidellaan ensin siksi ettei pinta enää wedä sisäänsä, ja sitte, ennen kuin se wiimeinen siwelty woide on ennättänyt kuiwaa, se liikamoinen neste pyhitään eli wedellä wirutetaan pois, niin ettei pinnalle jää mitään epätasaisuuksia.
Hiedasta ja wesilasista saatetaau tehdä kiweä, sillä hieta wesilasin kanssa sekoitettuna kowenee kiweksi. — Kipsiä ei saata wesilasilla woidella, sillä se syöpi ja murentaa sitä.

Ei myöskään saateta wesilasilla woidella sellaisia kappaleita, joita on ennen maalattu öljymaalilla eli muilla öljyisillä eli raswaisilla aineilla, sillä sellaisesta pinnasta murenee koko wesilasimaalaus pois.

Kun tällä siivellään laseja, tulewat ne puoleksi läpinäkywiksi. Akkuna ruudut wesilasilla maalattuina saawat kauniin maitoharmaan näön, joka muutaman päiwän kuiwattua ei enää pesemälläkään niistä irtau. Ja jos sellaista lasia kuumennetaan tulessa, muuttuu sen pinta kauniiksi walkeaksi kiilloksi eli emaljiksi. — Penselit, joilla wesilasia pyhitään pinnoille, pitää hetimiten wisusti pestä, etteiwät ne saa kuiwaa, muutoin menewät ne kokonaan pilalle.

Olen tässä nyt puhunut teille tästä uudesta maalausaineesta, jonka hyödyn tästäkin tuletta näkemään. Kuinka hyödyllistä tämän aineen käyttäminen on, näkee siis jokainen tästäkin, mitä jo olen teille ilmoittanut. Hywä, jos tämä aine tulisi meillekkin oikein tutuksi ja käytettäwäksi.

Ei kommentteja :