13.11.08

Antti Hywärisen muisteita talouden asioista. III. (vernissaohje)

Oulun Wiikko-Sanomia 40, 8.10.1853

16. Wiili-pytyt, maito-punkut ja monenlaiset muut astiat antawat paljo työtä niitten puhtaana pitäjille, jonka ohessa niitten sisälaidat alinomaisesta märkyydestä ja happamisesta wähitellen alkawat mustua ja lahota. Siitä syystä taitaisi monikin toiwoa tietääksensä jonkun neuwon, joka estäisi märkyyden niihin sisään uppoamasta. Tawallinen maali kyllä sopii ulkopuolelle, mutta jos se sisäpyolella kestäisikin, niin on se kuitenkin siihen sopimatoin, koska maalin seassa on terweydelle wahingollisia aineita, joita taitaisi sisällä pidettäwiin ruoka-aineisiin lähteä. Seuraawaa wernissaa, jossa ei ole myrkyllisiä aineita, ja josta ei juuri eroa'kaan mitään, enemmän kun sawi-astiain klasiuksesta, kiitetään warsin soweliaaksi puu-astiain sisälaitoihin.
Sen walmistamiseksi tarwitaan:
4 lutoia kummilakkaa,
8 " alkoholia (wäkiwiinaa, spiritusta),
½ " linnun-liimaa (fogellim, viscus quercinus),
2 " Armenian puna-sawea (röd bolus)
Ensin sulataan linnun-liima alkoholissa, ja kun se on tehdyksi tullut, pannaan kummilakka rouhennettuna sekaan, ja klasi eli puteli pidetään suullittuna lämpimässä paikassa, siksikun kummilakka sulaa, jonka jouduttamiseksi klasia wälimmiten pitää puistella (sylkyttää). Kummilakan sulettua seoitetaan siihen wiimeiseksi punasawi, jonka sitä warten pitää olla hywin hienona, nöyhtämäisenä pulwerina. Tätä wernissaa pyhkäistään astian sisälaitaan usiampi kerta toinen toisensa perästä, mutta hywin ohuelta kerrallaan, eikä toista kertaa, ennenkun edellinen on täysiksi kuiwanut; sillä jos sitä paksummalta kerrassaan tulisi, niin se ei kuiwaisi oikein kowaksi.
Ne tähän menewät aineet saadaan apteikistä, eiwätkä maksa niin erittäin, etteiwät piankin tulisi palkituksi siltä ajan woitolta, joka näin wernissattuin astiain puhtaana pitämisestä on tulewa, mainitsematta toista woittoa, joka tulee siitä, että astiat sillä lailla kestäwät kauwemmin.

[---]

Ei kommentteja :