25.11.08

Myrkyllisistä seinä-papereista, kankaista, astioista y. m. huonekaluista.

Savo 11, 25.1.1884

Korkeampi siwistys waatii epäilemättä elämän kaikissa oloissa enemmän warowaisuutta, sillä se tuottaa monen mukawuuden ohessa mukanaan waarojakin, joita luonnon kannalla olema ihminen ei tunne nimeksikään. Edistynyt kauppa ja teollisuus sekä niitten synnyttämät kilpailut owat nimittäin, etenkin myöhempinä aikoina, tuottaneet yhteiskunnalle uuden wihollisen — tawarain wäärentämisen, joka useinkin on mitä waarallisinta lajia, sillä sydämmetöin tehtailija, etenkin semmoinen, joka asuu satojen peninkulmain päässä uhristaan ja jota ani harwoin lain rankaisewa käsi ulettuu kohtaamaan, wäärentää tawaroitaan isoissa määrin myrkyllisillä aineilla, osaksi tarkoituksessa siten saada tawaraa walmistetuksi halwemmalla hinnalla, osaksi antaaksensa sille ostajan silmiä lumoawan kiillon. Tawallisimpia tarpeitamme, joita emme itse walmista aineista, joitten puhtauden tunnemme, täytyy meidän siis epäillen tutkia, eikö siinä piile joku määrällinen wihollinen, joka wähitellen, mutta warmaan tärwelee terweyttämme, wähentää elinwoimamme ja huomaamattamme työntää meidät liian warhain auenneesen hautaan. Haemme apua lääkäreiltä, käymme kylpymatkoilla, koetamme jos jotakin, waan turhaa — wihollinen piilee ehkä huoneemme seinäpapereissa eli seinämaalauksissa, huonekalujemme waatteuksissa, ikkuna-uutimissa, matoissa, jopa sänky- ja pitowaatteissakin.

Tehtailija — joka ehkä asuu jossakin etäällä Wenäjällä tahi Saksanmaalla — on painanut niitä wäreillä, jotka sisältäwät arseniikkia, wäkemimpiä myrkkyjä mitä löytyy. Taikka ne owat oman kylämme wärjärien ja maalarien walmistamat; waan nämät ehkä eiwät ole tienneet, mitä sisältiwät aineet, joista tekewät wäripaineensa. Etenkin metalliwäreissä löytyy usein arseniikkia, jota ei ole tahallaan niihin pantukaan.

Taikka: säilytät ruokiasi laseeratuissa sawiastioissa, etkä tiedä, että tämmöisiä usein laseerataan lyijyllä, mönjällä, lyijykiilteellä (-hopeakiille, lyijyliise) tahi muilla aineilla, joita tehdään lyijystä. Taikka olet ostanut rautakaupasta laseeratun padan eli muun säilytysastian. Sekin woi sisältää myrkkyä, sillä Suomessa ei löydy mitään lakia, joka kieltäisi tämmöisiä aineita myymästä, tahi jota määräisi sakkoja myyjälle, myi hän sitte tieten tahi tietämättään waarallisia aineita. Esim. Saksassa on laki olemassa, joka kieltää semmoisia waarallisia tawaroita Saksassa myymästä; walmistaa kyllä saa ja myydä ulkomaille jos ulkomailla ihmisiä kuolee Saksan tawaroista, siitä ei Saksan hallitus pidä wäliä, kun waan teollisuus kukoistaa ja maksaa weroa. — Käy siis kerran tutkien läpi talouskapineesi — syyn kiwuloisuuteesi, jota ehkä wuosikausia olet potenut, menettäen isoja rahoja lääkäreille ja lääkkeisin!

Taikka olet ostanut lapsillesi joululahjaksi kauniita leluja, ja kun pienet poloset owat ikäwissään, owat kalpeita ja yhä itkeä marisewat, niin ostat heille wieläkin uusia, etkä huomaa, että lapset, pistäessään wiattoman näköisiä leluja suuhunsa, niistä imewät uutta taudin ainetta.

Näitten myrkkyjen waikutus saattaa olla hywin monenlainen. Toisiin ne waikuttawat kowemmin, toiset pääsewät wähemmällä. Vaikutus on joko suora myrkytys: arseniikki tuottaa pyörrytystä, päänkiwistystä, jäsenten kolotusta ja puutumista, suhinaa korwissa, rintatauteja ja lopuksi pitkän kitumisen perästä kuoleman — myrkky tulee näet ruumiisen warsin wähissä määrin ja tappaa siis myöskin wähitellen,; lyijy-myrkyt taasen waikuttawat enimmiten watsaan: ruuan sulatus käy huonoksi, hampaat mustumat, kita, nielu, watsa ja suo let tulistuwat, ääni käy käheäksi — lopuksi tulee wärähdyksiä ja kowaa suonenwetoa, kylmä hiki nousee selkään ja jos ei sairas pian saa apua ja etenkin jos ei taudin alku ja juuri poisteta, niin hän muutaman wuoden kiduttuaan kuihtuu kuin katkennut kukka.

Taikka on myrkyn waikutus niin sanoaksemme epäsuora: ruumis heikkenee yleisesti ja sen wastustus-woima ulkoapäin tulewia tautiaineita wastaan wähenee; pienikin wilustus saattaa silloin olla kylläksi kaatamaan uhrinsa sairaswuoteelle; tahi on lawantauti eli muu rutto liikkeellä, ja nämät tietysti ensiksi korjaawat ne, joitten terweys muista syistä on heikontunut.

Ei kommentteja :