24.11.08

Konstgjord indigo.

Morgonbladet 4, 7.1.1881

En åtmistone i teoretiskt hänseende mycket märklig upptäck har nyligen blifvit gjort af en tysk kemist prof. Bayer i München, i det han lyckats på konstgjord väg framställa indigo. Härigenom har en ny länk blifvit fogat till den kedja af intressanta arbeten öfver en organiska synthesen, med tillhjelp at hvilka man efter hand lyckats framställa på rent kemisk väg åtskilliga hittills endast som naturprodukter kända ämnen. Som exempel härpå från de senare åren kunna nämnas konstgjord "vanillein" den verksamma principen i vanilj; vidare Liebermanns och Grabes framställning af färgämnet i krapp ur stenkolstjära, en upptäckt, som redan säges ha utöfvat ett visst inflytande op krappodlingen i Frankrike. Liksom detta färgämne, så framställes äfven den konstgjorda indigon ur stenkolstjära eller rättare af den ur tjäran vunna kanelsyran. Man är redan betänkt på att tillgodogöra praktiken denna uppfinning: Bayers patent har blifvit inköpt af en kemisk fabrik i Mannheim, der man ämnar af stenkolstjära i stort framställa kanelsyra för att sedan begagna denna för fabrikationen ag konstgjord indigo.

Ei kommentteja :