6.12.22

Lag om flaggen.

Hufvudstadsbladet 57, 24.5.1918

Grundlagsutskottets förslag.

Grundlagsutskottets betänkanda med förslag [] lag om Finlands flagga har nu blifvit färdigt.

Utskottet har ej kunnat, förena sig om regeringspropositionen att grundfärgerna i flaggan btefve färgerna 1 vapnet, rödt och gult. Utskottet sägor att hvttt och blått lönge i vidsträckta delar af landet betraktals såsom nationalfärger, och att den blå färgen, som förekommer i flere landskapsvapen, ofta i förening med hvitt, icke saknar historiska grunder. I det hvitas tecken har den röda terrorn nyss undertryckts och Finland nått sin frihet. Utskottet föreslår därför som grundfärger hvitt och blått.

Korsformen understöder utskottet så mycket hellre, som denna förekommer i alla andra nordiska länder. Blå flagga med hvitt kors kunde lätt förväxlas med Sverges flagga, och har redan antagits som Islands icke-officiella flagga. Utskottet föreslår därför marinblått kors å hvit botten, hvilket förmodas äfven vara lättare synligt på sjön.

Utskottet har likväl velat beakta den opinionen att färgerna i Flnlands vapen äfven må vara i flaggan företrädda och föreslår därför att den s. k. statsflaggan i korsningen skall upptaga Finlands vapen. Enär vapen eller andra dylika märken af praktiska skäl ej förekomma i handetsflaggor föreslår utskottet att såsom dels- och sjöfartsflagga skal] användas en flagga man vapentecken.

Vid bestämmande af proportionerna har utskottet ekersträlvat största möjliga enkelhet.

Såsom lots-, tull- och postflagga föreslås handelsflaggan försedd med sådana emblem, som af regeringen föreskrifvas.

Såsom örlogsflagga skulle användas statsflaggan men något längre och tretungad. För angifvande af befäl ägde högs a marinbesälet föreskrifva nödiga tecken å flaggan.

Annars [---] icke märken eller bokstäfver få anbringas å flaggan.

Det af utskottet uppgjorda lagförslaget är sådant vi i går angåfvo.

Reservation.
I en reservation föreslår hr E. Estlander att såsom statsflagga och örlogsflagga stadgas den s. k. lejonflaggan som fått häfd för sig i vår frihetskamp alltsedan 1905 och senast hissats äfven på Sveaborg.

Ei kommentteja :